درباره نشریه
ISSN:
2251-7189
eISSN:
2251-8274
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر سید جلیل میرمحمدی
سردبیر:
دکتر امیرهوشنگ مهرپرور
مدیر اجرایی:
دکتر زیبا لوک زاده
مدیرداخلی:
مهندس راضیه سلطانی گردفرامرزی
تلفن:
035-36271339
دورنگار:
035-36271339
سایت اختصاصی:
tkj.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، خیابان فرخی، بیمارستان شهید رهنمون، کلینیک طب کار، مرکز تحقیقات بیمار های ناشی از صنعت، دفتر مجله ، ، کدپستی: 8913893111
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/15
مدیر مسئول
دکتر سید جلیل میرمحمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: طب کار
Seyed Jalil Mirmohammadi
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
سردبیر
دکتر امیرهوشنگ مهرپرور
استاد گروه پزشکی شغلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Amir Hooshang Mehrparvar
Professor Department of Occupational Medicine
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
اعضای تحریریه
مهین حسینی نژاد
مهین حسینی نژاد
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر جمشید آیت اللهی
استاد گروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی و گرمسیری
Jamshid Ayatollahi
Professor Infectious Diseases Group
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Infectious and Tropical Diseases
دکتر سیده نگار اسعدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Seyedeh Negar Asadi
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر امید امینیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب کار
Omid Aminian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر ابوالفضل برخورداری
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Abolfazl Barkhordari
Professor Department of Occupational Health Engineering
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر غلامرضا پوریعقوب
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Pouryaghoub
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
مهندس غلامحسین حلوانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Gholam Hosein Halvani
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: occupational health
دکتر احسان رفیعی منش
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ehsan Rafieimanesh
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین داوری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Hosein Davari
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر علی دهقان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Ali Dehghan
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر فریده دهقانی
دکتر فریده دهقانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر محمدجواد زارع
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Javad Zare
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر مجاهده سلمانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mojahedeh Salmani
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا صابری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: طب کار
Hamid Reza Saberi
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر خسرو صادق نیت حقیقی
استاد مرکز تحقیقات خواب شغلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب کار
Khosrow Sadegh Niiat Haghighi
Professor Occupational Sleep Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر محمد صامت
استادیار گروه بیماریهای داخلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Samet
Assistant Professor Department of Internal Diseases
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر سعید عتیقه چی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Saeed Atighechi
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر فاطمه عزالدینی
استاد گروه رادیولوژی فک و دهان
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Fatemeh Ezzeddini
Professor Jaw and jaw radiology group
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر مرجان فیروزه
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Marjan Firouze
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor Department of Occupational Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر یاسر لبافی نژاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Yaser Labbafinejad
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر زیبا لوک زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Ziba Louk Zadeh
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر صابر محمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Saber Mohammadi
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مهرداد مستغاثی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mehrdad Mostaghasi
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر پروین منصوری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Parvin Mansouri
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر امیرهوشنگ مهرپرور
استاد گروه پزشکی شغلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Amir Hooshang Mehrparvar
Professor Department of Occupational Medicine
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر سید جلیل میرمحمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: طب کار
Seyed Jalil Mirmohammadi
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر زهره یزدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: طب کار
Zohreh Yazdi
Associate Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
ویراستارفارسی
ابراهیم سلمانی

ویراستار انگلیسی
آناهیتا خسروی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Anahita Khosravi

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر امیرهوشنگ مهرپرور
استاد گروه پزشکی شغلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Amir Hooshang Mehrparvar
Professor Department of Occupational Medicine
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
مدیر اجرایی
دکتر زیبا لوک زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Ziba Louk Zadeh
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
مدیرداخلی
مهندس راضیه سلطانی گردفرامرزی

Razieh Soltani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۲