درباره نشریه
ISSN:
1735-5516
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مدیر مسئول:
دکتر طاهره میرساردو
سردبیر:
دکتر سید محمدصادق مهدوی
مدیرداخلی:
دکتر سروش فتحی
تلفن:
023-34208581
سایت اختصاصی:
soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
نشانی:
گرمسار، میدان دانشگاه، خیابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دانشکده علوم انسانی
صندوق پستی:
144-35815
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/02
مدیر مسئول
دکتر طاهره میرساردو
دانشیار واحد گرمسار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Tahereh Mir Sardoo
Associate Professor Garmsar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر سید محمدصادق مهدوی
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Mohammad Sadeq Mahdavi
Professor science and research unite
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر حسن سرایی

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
hasane saraie

Allameh Tabataba'i University
دکتر مهرداد نوابخش
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Navabakhsh
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر علیرضا کلدی
استاد
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Alireza Kaldi
Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Sociology
سهیلا علیرضانژاد
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Soheila Alirezanejad
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر سروش فتحی
دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Soroush Fathi
Associate Professor, Department of sociology ,Faculty of Humanities
West Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر باقر ساروخانی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bager Sarukhani
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر سید محمدصادق مهدوی
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Mohammad Sadeq Mahdavi
Professor science and research unite
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
دکتر سید ابراهیم فیوضات
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ebrahim Foyoozat
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
دکتر منصور وثوقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mansour Vosoughi
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر علی اکبر فرهنگی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، علوم ارتباطات، ارتباطات و مدیریت
Ali Akbar Farhangi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Communication Sciences, Communication and Management
دکتر علیرضا محسنی تبریزی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Ali Reza Mohseni Tabrizi
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
دکتر طاهره میرساردو
دانشیار واحد گرمسار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Tahereh Mir Sardoo
Associate Professor Garmsar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
ویراستار انگلیسی
دکتر معصومه مطلق

مدیرداخلی
دکتر سروش فتحی
دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Soroush Fathi
Associate Professor, Department of sociology ,Faculty of Humanities
West Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۷