درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مدیر مسئول:
دکتر فرزانه افشار
سردبیر:
دکتر سید حمید وزیری
مدیرداخلی:
دکتر الهام مطلبی
تلفن:
023-34208581
دورنگار:
023-34208581
سایت اختصاصی:
journals.iau-garmsar.ac.ir
نشانی:
گرمسار، میدان دانشگاه، خیابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
صندوق پستی:
144-35815
تاریخ به‌روزآوری: 1394/11/17
مدیر مسئول
دکتر فرزانه افشار
دکتر فرزانه افشار

سردبیر
دکتر سید حمید وزیری
استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رشته تخصصی: زمین شناسی- چینه شناسی و فسیل شناسی
Seyedhamid Vaziri
Professor, Department of Geology
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Stratigraphy and Paleontology
اعضای تحریریه
دکتر محسن پورکرمانی
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تکتونیکی
Mohsen Pour Kermani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Tectonic
دکتر علیرضا محجوب
دانشکده علوم
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم شیمی
Ali Reza Mahjoub
Faculty of Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemistry
دکتر سید حمید وزیری
استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رشته تخصصی: زمین شناسی- چینه شناسی و فسیل شناسی
Seyedhamid Vaziri
Professor, Department of Geology
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Stratigraphy and Paleontology
دکتر محمد عطایی
استاد دانشکده معدن ، نفت و ژئوفیزیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
Mohammad Ataei
Professor Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics
Shahrood University of Technology
دکتر ناصر ارزانی
استاد مرکز اصفهان
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زمین شناسی ، پترولوژی
Naser Arzani
Professor Esfahan Center
Payame Noor University
Specialist: Geology
دکتر مژگان خراسانی مطلق

دکتر فرزانه افشار
دکتر فرزانه افشار

دکتر محمد وحیدی نیا
دانشیار
مدیرداخلی
دکتر الهام مطلبی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶