درباره نشریه
ISSN:
2251-6433
eISSN:
2251-6441
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مدیر مسئول:
دکتر داوود هاشم آبادی
سردبیر:
دکتر روح انگیز نادری
مدیر اجرایی:
دکتر شهرام صداقت حور
مدیر اجرایی:
دکتر علی محمدی ترکاشوند
تلفن:
013-33424069
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jornamental
تلفن همراه:
09111380551
دورنگار:
013-33424069
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/16
مدیر مسئول
دکتر داوود هاشم آبادی
دانشیار واحد رشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Davood Hashem Abadi
Associate Professor Rasht unit
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر روح انگیز نادری
استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز اصلاح گیاهان زینتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گیاهان زینتی، فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی
Rooh Angiz Naderi
Professor Department of Engineering of Horticulture and Gardening. Ornamental plants
University of Tehran
Specialist: Ornamental plants, Physiology and Modification of Ornamental Flowers and Plants
اعضای تحریریه
Maria Papafotiou
Laboratory of Floriculture and Landscape Architecture, Department of Crop Science, Agricultural University of Athens,Greece
Specialist: Floriculture, Landscape and Urban Horticulture, Greenhouse Management, Propagation and Tissue Culture of Ornamental Plants
Nektarios Panayiotis
Professor Agricultural University of Athens, Departments of Floriculture and Landscape Architecture, Greece
Specialist: Floriculture, Landscape and Urban Horticulture, Soil-water relation of Ornamental Plants
Salah El Deen M Mahmoud
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, AlAzhar University, Nasr City, Cairo, Egypt
Specialist: ornamental plant
دکتر علی اکبر رامین
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی باغبانی- هورمونها، تنش سرما و شوری
Ali Akbar Ramin
Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Crop Physiology - Stress, Salinity
دکتر عبدالله حاتم زاده
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: باغبانی
Abdollah Hatamzadeh
Professor
University of Guilan
Specialist: Gardening
دکتر رحیم هنرنژاد
استاد واحد ورامین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Rahim Honarnejad
Professor واحد ورامين
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر داوود هاشم آبادی
دانشیار واحد رشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Davood Hashem Abadi
Associate Professor Rasht unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر معظم حسن پور
استاد
دانشگاه گیلان
Moazzam Hassan Pour
Professor
University of Guilan
Specialist: Horticulture, Ornamental Plants, Postharvest Physiology
دکتر بهزاد کاویانی
استادیار واحد رشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Behzad Kaviani
Assistant Professor Rasht unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology, Plant Biotechnology, Plant Tissue and Cell Culture
P.K. Nagar
Professor
Specialist: Plant Hormons, Plant Growth and Development, Seed biology, Postharvest Physiology
دکتر روح انگیز نادری
استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز اصلاح گیاهان زینتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گیاهان زینتی، فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی
Rooh Angiz Naderi
Professor Department of Engineering of Horticulture and Gardening. Ornamental plants
University of Tehran
Specialist: Ornamental plants, Physiology and Modification of Ornamental Flowers and Plants
دکتر شهرام صداقت حور
استاد باغبانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Shahram Sedaghathoor
Professor, Horticulture
Rasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Horticultural Sciences
مدیر اجرایی
دکتر شهرام صداقت حور
استاد باغبانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Shahram Sedaghathoor
Professor, Horticulture
Rasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر علی محمدی ترکاشوند
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک
Ali Mohammadi Torkash Vand
Associate Professor Department of Horticulture, Agriculture Faculty, Science and Research Branch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant nutrition and soil fertility
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۶