درباره نشریه
ISSN:
2251-6433
eISSN:
2251-6441
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مدیر مسئول:
دکتر علی محمدی ترکاشوند
سردبیر:
دکتر روح انگیز نادری
مدیر اجرایی:
پروفسور شهرام صداقت پور
تلفن:
013-33424069
سایت اختصاصی:
jornamental.iaurasht.ac.ir
تلفن همراه:
09113390946
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/11
مدیر مسئول
علی محمدی ترکاشوند
دانشیار واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک
Ali Mohammadi Torkash Vand
Associate Professor, Rasht unit,
Specialist: Plant nutrition and soil fertility
سردبیر
روح انگیز نادری
استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز اصلاح گیاهان زینتی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گیاهان زینتی، فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی
Rooh Angiz Naderi
Professor, Department of Engineering of Horticulture and Gardening. Ornamental plants, University of Tehran
Specialist: Ornamental plants, Physiology and Modification of Ornamental Flowers and Plants
هیات تحریریه
Maria Papafotiou
Maria Papafotiou
Nektarios Panayiotis
استاد
Nektarios Panayiotis
Professor,
علی اکبر رامین
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی باغبانی- هورمونها، تنش سرما و شوری
Ali Akbar Ramin
Professor, School of Agriculture, Isfahan University of Technology
Specialist: Crop Physiology - Stress, Salinity
عبدالله حاتم زاده
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: باغبانی
Abdollah Hatamzadeh
Professor, University of Guilan
Specialist: Gardening
رحیم هنرنژاد
استاد واحد ورامین دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Rahim Honarnejad
Professor, واحد ورامين,
Specialist: Genetics and Plant Breeding
داوود هاشم آبادی
دانشیار واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
Davood Hashem Abadi
Associate Professor, Rasht unit,
معظم حسن پور
استاد دانشگاه گیلان
Moazzam Hassan Pour
Professor, University of Guilan
بهزاد کاویانی
استادیار واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
Behzad Kaviani
Assistant Professor, Rasht unit,
استاد
P.K. Nagar
Professor,
روح انگیز نادری
استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز اصلاح گیاهان زینتی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گیاهان زینتی، فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی
Rooh Angiz Naderi
Professor, Department of Engineering of Horticulture and Gardening. Ornamental plants, University of Tehran
Specialist: Ornamental plants, Physiology and Modification of Ornamental Flowers and Plants
شهرام صداقت حور
دانشیار واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Shahram Sedaghat Hoor
Associate Professor, Rasht unit,
Specialist: Horticulture
مدیر اجرایی
پروفسور شهرام صداقت پور
شهرام صداقت پور