درباره نشریه
ISSN:
2159-5852
eISSN:
2159-5860
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مدیر مسئول:
دکتر محمدصادق اللهیاری
سردبیر:
دکتر محمد چیذری
مدیر اجرایی:
دکتر جعفر عزیزی
تلفن:
013-33424069
سایت اختصاصی:
ijamad.iaurasht.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/29
مدیر مسئول
دکتر محمدصادق اللهیاری
محمدصادق اللهیاری
واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تحصیلات تکمیلی کشاورزی
Mohammad Sadegh Allah Yari
Rasht Branch,
Specialist: Agricultural Extension Education
سردبیر
دکتر محمد چیذری
محمد چیذری
بخش توسعه و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تحصیلات تکمیلی کشاورزی
Mohammad Chizari
Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University
Specialist: Agricultural Extension Education
هیات تحریریه
Suzanne Degges White
استاد
Suzanne Degges White
Professor,
Specialist: Adult and Higher Education
Alexandros Koutsouris
دانشیار
رشته تخصصی: تحصیلات تکمیلی کشاورزی
Alexandros Koutsouris
Associate Professor,
Specialist: Agricultural Extension Education
Gary S.Straquadine
استاد
Gary S.Straquadine
Professor,
M Barjees Baig
استاد
رشته تخصصی: کشاورزی و علوم زیست محیطی
M Barjees Baig
Professor,
Specialist: Agriculture and Environmental Sciences
دکتر سعید یزدانی
سعید یزدانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Saeed Yazdani
University of Tehran
Specialist: Agricultural Economics
دکتر محمدصادق اللهیاری
محمدصادق اللهیاری
واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تحصیلات تکمیلی کشاورزی
Mohammad Sadegh Allah Yari
Rasht Branch,
Specialist: Agricultural Extension Education
دکتر حسین شعبانعلی فامی
حسین شعبانعلی فامی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: توسعه و آموزش کشاورزی
Hossein Shaban Ali Fami
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Agricultural Extension & Development
Mary Holz Clause
استاد
رشته تخصصی: آموزش کشاورزی
Mary Holz Clause
Professor,
Specialist: Agriculture Education
دکتر نصرالله مولایی
نصرالله مولایی
استاد واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: برنامه ریزی روستایی
Nasrollah Molaee
Professor, Rasht Branch,
Specialist: Rural Planning
Hanho Kim
استاد
Hanho Kim
Professor,
Ahmad S.Al Rimawi
استاد
Ahmad S.Al Rimawi
Professor,
Specialist: Agricultural Extension
دکتر مهرداد گودرزوند چگینی
مهرداد گودرزوند چگینی
استاد واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
Mehrdad Goudarz Vand Chegini
Professor, Rasht Branch,
دکتر محمدکریم معتمد
محمدکریم معتمد
دانشیار دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: تحصیلات تکمیلی کشاورزی
Mohammad Karim Motamed
Associate Professor, University of Guilan
Specialist: Agricultural Extension Education
Raj Saravanan
دانشیار
Raj Saravanan
Associate Professor,
Arvind Kumar
Arvind Kumar
Specialist: Agricultural Extension
Lesli D.Edgar
دانشیار
Lesli D.Edgar
Associate Professor,
جعفر عزیزی
واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Azizi Jafar
Rasht Branch,
Specialist: Agricultural Economic
ویراستارفارسی
دکتر حامد بابایی شلمانی
حامد بابایی شلمانی
دکتر واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، هوش مصنوعی، آموزش چند رسانه ای مبتنی بر عامل، آموزش هوشمند، MCALL
Hamed Babaie Shalmani
the doctor, Rasht unit,
Specialist: Applied Linguistics, Artificial Intelligence, Agent-Based Multimedia Instruction, Intelligent Tutoring, MCALL
مدیر اجرایی
جعفر عزیزی
واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Azizi Jafar
Rasht Branch,
Specialist: Agricultural Economic