درباره نشریه
ISSN:
1735-9899
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه (گروه معارف اسلامی)
مدیر مسئول:
دکتر محمود قیوم زاده
سردبیر:
دکتر محمدحسن قدردان قراملکی
دبیر تحریریه:
دکتر جعفر صدری
مدیرداخلی:
دکتر جعفر صدری
ویراستار علمی:
دکتر محمود قیوم زاده
مسئول اشتراک:
آزادیان
تلفن:
086-42241509
086-4233306
دورنگار:
086-42241509
086-4233306
سایت اختصاصی:
kalam.saminatech.ir
نشانی:
ساوه، میدان فلسطین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، دفتر گروه معارف اسلامی
صندوق پستی:
366
اشتراک:
تلفن:
086-42241509
086-4233306
دورنگار:
086-42241509
086-4233306
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/30
مدیر مسئول
دکتر محمود قیوم زاده
استاد واحد ساوه دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق
Mahmuod Ghaumzadeh
Professor, Saveh unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and principles of law
سردبیر
دکتر محمدحسن قدردان قراملکی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Mohammad Hasan Ghadrdan Gharamaleki
Associate professor, Islamic thought and culture,
Specialist: Islamic Theology
دبیر تحریریه
دکتر جعفر صدری
Jafar Sadri
هیات تحریریه
آیت الله دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor, Philosophy and theology, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
دکتر احمد باقری
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ahmad Bagheri
Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر حسن حبیبی تبار
استادیار دانشکده الهیات دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، حکمت اسلامی
Hasan Habibi Tabar
Assistant Professor, University of Qom
Specialist: Islamic Wisdom
دکتر عین الله خادمی
استاد معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Einollah Khademi
Professor, Islamic education, Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Abdolhosein Khosrowpanah
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought,
Specialist: Islamic philosophy
دکتر محمد ذبیحی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Mohammad Zabihi
Professor, School of Theology and Islamic Studies, University of Qom
Specialist: Philosophy and theology, Islamic philosophy and wisdom
دکتر محمدحسن قدردان قراملکی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Mohammad Hasan Ghadrdan Gharamaleki
Associate professor, Islamic thought and culture,
Specialist: Islamic Theology
دکتر محمود قیوم زاده
استاد واحد ساوه دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق
Mahmuod Ghaumzadeh
Professor, Saveh unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and principles of law
حجت الاسلام دکتر علی محامد
دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه قم
رشته تخصصی: حکمت و کلام اسلامی
Ali Mahamed
Associate Professor, Theology faculty, University of Qom
Specialist: Islamic Wisdom
دکتر محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
دکتر ابوالفضل محمودی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Abolfazl Mahmoudi
Associate Professor, science and research Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Religions and mysticism
دکتر عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor, Persian Language and Literature, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستارفارسی
حمیدرضا علیزاده
Hamid Reza Alizadeh
ویراستار انگلیسی
فریبا هشترودی
ویراستار علمی
دکتر محمود قیوم زاده
استاد واحد ساوه دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق
Mahmuod Ghaumzadeh
Professor, Saveh unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and principles of law
مدیرداخلی
دکتر جعفر صدری
Jafar Sadri
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۲