درباره نشریه
ISSN:
1735-9899
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه (گروه معارف اسلامی)
مدیر مسئول:
دکتر محمود قیوم زاده
سردبیر:
دکتر محمدحسن قدردان قراملکی
دبیر تحریریه:
دکتر جعفر صدری
مدیرداخلی:
دکتر جعفر صدری
ویراستار فارسی:
حمیدرضا علیزاده
ویراستار انگلیسی:
فریبا هشترودی
ویراستار علمی:
دکتر محمود قیوم زاده
مسئول اشتراک:
آزادیان
تلفن:
086-42241509
086-4233306
دورنگار:
086-42241509
086-4233306
سایت اختصاصی:
kalam.saminatech.ir
نشانی:
ساوه، میدان فلسطین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، دفتر گروه معارف اسلامی
صندوق پستی:
366
اشتراک:
تلفن:
086-42241509
086-4233306
دورنگار:
086-42241509
086-4233306
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/02
مدیر مسئول
دکتر محمود قیوم زاده
استاد واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق
Mahmuod Ghaumzadeh
Professor Saveh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and principles of law
سردبیر
دکتر محمدحسن قدردان قراملکی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Mohammad Hasan Ghadrdan Gharamaleki
Associate professor Islamic thought and culture
Specialist: Islamic Theology
دبیر تحریریه
دکتر جعفر صدری

Jafar Sadri

اعضای تحریریه
دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor Philosophy and theology
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
دکتر احمد باقری
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ahmad Bagheri
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر حسین حبیبی تبار
استادیار دانشکده الهیات
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، حکمت اسلامی
Hossein Habibi Tabar
Assistant Professor
University of Qom
Specialist: Islamic Wisdom
دکتر عین الله خادمی
استاد معارف اسلامی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Einollah Khademi
Professor Islamic education
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Abdolhosein Khosrowpanah
Professor Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy
دکتر محمد ذبیحی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Mohammad Zabihi
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Qom
Specialist: Philosophy and theology, Islamic philosophy and wisdom
دکتر محمدحسن قدردان قراملکی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Mohammad Hasan Ghadrdan Gharamaleki
Associate professor Islamic thought and culture
Specialist: Islamic Theology
دکتر محمود قیوم زاده
استاد واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق
Mahmuod Ghaumzadeh
Professor Saveh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and principles of law
دکتر علی محامد
دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حکمت و کلام اسلامی
Ali Mahamed
Associate Professor Theology faculty
University of Qom
Specialist: Islamic Wisdom
دکتر محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
دکتر ابوالفضل محمودی
استاد تمام الهیات،ادیان وعرفان تطبیقی،دانشکده حقوق والهیات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Abolfazl Mahmoudi
Full Professor, theology,religions
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Religions and mysticism
دکتر عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فارسی
حمیدرضا علیزاده

Hamid Reza Alizadeh

ویراستار انگلیسی
فریبا هشترودی

ویراستار علمی
دکتر محمود قیوم زاده
استاد واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق
Mahmuod Ghaumzadeh
Professor Saveh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and principles of law
مدیرداخلی
دکتر جعفر صدری

Jafar Sadri

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۴