درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول:
دکتر ایرج فیضی
سردبیر:
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
مدیرداخلی:
مسعود دادگر
ویراستار فارسی:
سپیده فرجی
تلفن:
021-66970902
021-66970901
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین چهار راه ولی عصر (عج) و خیابان فلسطین، ابتدای خیابان شهید برادران مظفر جنوبی (صبای جنوبی) ، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
سایت اختصاصی:
iic.ihss.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/23
مدیر مسئول
دکتر ایرج فیضی
استادیار جامعه شناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Iraj Faizi
Assistant Professor, sociology
Institute Of Humanities And Social Studies
Specialist: sociology
سردبیر
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
رشته تخصصی: شهرسازی
Hosein Kalantari Khalilabad
Professor of Academic Jihad
Specialist: Urban
اعضای تحریریه
دکتر مجتبی انصاری
دانشیار دانشکده هنر-گروه معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری منظر
Mojtaba Ansari
Associate Professor, Department of Architecture - faculty of Art
Tarbiat Modares University
Specialist: Landscape Architecture
دکتر مصطفی بهزادفر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی شهری
Mostafa Behzadfar
Professor School of Architecture and Urban Development
Iran University of Science and Technology
Specialist: Urban Design
دکتر جهانشاه پاکزاد
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Jahanshah Pakzad
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر حسین زمرشیدی
دکتر حسین زمرشیدی
استاد دانشکده مهندسی معمای و شهرسازی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: معماری
Hossein Zomarshidi
Professor School of Riddle and Urban Engineering
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architecture
دکتر کرامت الله زیاری
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Keramatollah zayyari
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محسن سرتیپی پور
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
Mohsen Sartipipour
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Shahid Beheshti University
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
رشته تخصصی: شهرسازی
Hosein Kalantari Khalilabad
Professor of Academic Jihad
Specialist: Urban
دکتر یعقوب محمدی فر
استاد تمام گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی تاریخی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Yaghoob Mohamadifar
Full Professor, Archaeology
Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeology, Historical Archaeology, Archaeological orientation of the historical period
دکتر محمد مسعود
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: شهرسازی و آمایش
Mohammad Masoud
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Isfahan University of Art
Specialist: Urban planning and planning
دکتر احمد نوحه گر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و اقلیم شناسی، جغرافیای طبیعی
Ahmad Nohegar
Professor
University of Tehran
Specialist: natural geography
ویراستار فارسی
سپیده فرجی
سپیده فرجی

Sepideh Faraji

مدیرداخلی
مسعود دادگر
مسعود دادگر

Masoud Dadgar

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۹