درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول:
دکتر ایرج فیضی
سردبیر:
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
مدیرداخلی:
مریم بایه
ویراستار فارسی:
دکتر مرجان خان محمدی
تلفن:
021-66970902
021-66970901
سایت اختصاصی:
iic.ihss.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، شماره 47، اداره نشریات علمی
دورنگار:
021-66492129
تاریخ به‌روزآوری: 1403/03/01
مدیر مسئول
دکتر ایرج فیضی
استادیار جامعه شناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Iraj Faizi
Assistant Professor, sociology
Institute Of Humanities And Social Studies
Specialist: sociology
سردبیر
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
رشته تخصصی: شهرسازی
Hosein Kalantari Khalilabad
Professor of Academic Jihad
Specialist: Urban
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا بمانیان
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری
Mohammad reza Bemanian
Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Architecture
دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمدرضا پورجعفر
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری و طراحی شهری
Mohammad Reza Pourjafar
Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Urban Architecture and Design
دکتر اسماعیل ضرغامی
استاد
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: معماری
Esmaeel Zarghami
Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architecture
پروانه شاه حسینی

دکتر ایرج قاسمی
دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: شهرسازی، برنامه ریزی منطقه ای
Iraj Ghasemi
Associate Professor, urban and regional planning
Institute Of Humanities And Social Studies
Specialist: urban and regional planning
دکتر ابوالفضل مشکینی

رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
Abolfazl Meshkini

دکتر مصطفی بهزادفر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی شهری
Mostafa Behzadfar
Professor School of Architecture and Urban Development
Iran University of Science and Technology
Specialist: Urban Design
دکتر جهانشاه پاکزاد
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Jahanshah Pakzad
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر محسن سرتیپی پور
استاد تمام معماری، ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
Mohsen Sartipipour
Full Professor, architecture, coustruction, faculty architecture&urbanisem
Shahid Beheshti University
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
رشته تخصصی: شهرسازی
Hosein Kalantari Khalilabad
Professor of Academic Jihad
Specialist: Urban
دکتر یعقوب محمدی فر
استاد تمام گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی تاریخی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Yaghoob Mohamadifar
Full Professor, Archaeology
Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeology, Historical Archaeology, Archaeological orientation of the historical period
دکتر محمد مسعود
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: شهرسازی و آمایش
Mohammad Masoud
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Isfahan University of Art
Specialist: Urban planning and planning
ویراستار فارسی
دکتر مرجان خان محمدی
دکتر مرجان خان محمدی

مدیرداخلی
مریم بایه
مریم بایه

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۴