درباره نشریه
ISSN:
2008-3122
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
مدیر مسئول:
دکتر قربانعلی گنجی
سردبیر:
دکتر مسعود مطلبی
مدیر اجرایی:
دکتر سیدمحمدرضا موسوی
مدیرداخلی:
دکتر ایرج میر
تلفن:
017-35734602
دورنگار:
017-35734602
سایت اختصاصی:
jourm.iauaz.ac.ir
نشانی:
گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر مجله مطالعات سیاسی، ، کدپستی: 4961789985
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/06
مدیر مسئول
دکتر قربانعلی گنجی
دکتر قربانعلی گنجی
استاد واحد آزادشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ghorban Ali Ganji
Professor, Azadshahr unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر مسعود مطلبی
استادیار واحد آزادشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Masoud Mottalebi
Assistant Professor, Azadshahr unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
هیات تحریریه
دکتر رسول افضلی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Rasool Afzali
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: political geography
دکتر عبدالرضا بای
استادیار واحد آزادشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abdol Reza Baay
Assistant Professor, Azadshahr unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر سی نیل تیت
استاد دانشگاه وندربیلت، آمریکا
رشته تخصصی: علوم سیاسی
C Nil Tit
Professor,
Specialist: political science
دکتر عباسعلی رهبر
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Ali Rahbar
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر صادق زیباکلام
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Sadegh Zibakalam
Professor, University of Tehran
Specialist: political science
دکتر فرشاد شریعت
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Farshad Shariat
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science
دکتر ابوالقاسم طاهری
استادیار واحد زنجان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abolghasem Taheri
Assistant Professor, واحد زنجان, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر قربانعلی گنجی
دکتر قربانعلی گنجی
استاد واحد آزادشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ghorban Ali Ganji
Professor, Azadshahr unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر علیرضا محمدخانی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: لوم سیاسی
Ali Reza Mohammad Khani
Assistant Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر مسعود مطلبی
استادیار واحد آزادشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Masoud Mottalebi
Assistant Professor, Azadshahr unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
ویراستارفارسی
دکتر مسعود مطلبی
استادیار واحد آزادشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Masoud Mottalebi
Assistant Professor, Azadshahr unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
ویراستار انگلیسی
دکتر قربانعلی گنجی
دکتر قربانعلی گنجی
استاد واحد آزادشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ghorban Ali Ganji
Professor, Azadshahr unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
مریم سعیدی
مریم سعیدی
مدیر اجرایی
دکتر سیدمحمدرضا موسوی
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Mohammad Reza Moosavi
Professor, science and research Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
مدیرداخلی
دکتر ایرج میر
دکتر ایرج میر
استادیار واحد آزادشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Iraj Mir
Assistant Professor, Azadshahr unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۵