درباره نشریه
ISSN:
1735-7659
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مدیر مسئول:
دکتر مصیب سامانیان
سردبیر:
دکتر عبدالله شفیع آبادی
مدیرداخلی:
دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد
کارشناس:
احمد طاهری
تلفن:
058-32296982-94 ، داخلی: 1069
دورنگار:
058-32296982-94 ، داخلی: 1069
سایت اختصاصی:
edu.bojnourdiau.ac.ir
نشانی:
بجنورد، خیابان دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/10
مدیر مسئول
دکتر مصیب سامانیان
استادیار
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Mosayyeb Samanian
Assistant Professor,
Specialist: Library and Information
سردبیر
دکتر عبدالله شفیع آبادی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشانسی
Abdollah Shafiabady
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice, Psychology
هیات تحریریه
دکتر محمود قربانی
دانشیار
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Mahmoud Ghorbani
Associate Professor,
Specialist: Education Management
دکتر عبدالله شفیع آبادی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشانسی
Abdollah Shafiabady
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice, Psychology
دکتر علی دلاور
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
دکتر حسینعلی کوهستانی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رفتار سازمانی
Hosein Ali Kouhestani
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: organizational behavior
دکتر حمید علیزاده
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم روانشناسی
Hamid Alizadeh
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology Sciences
دکتر رمضان حسن زاده
استاد دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
Ramazan Hassanzadeh
Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: psychology
دکتر شهربانو جلایی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
رشته تخصصی: روانشناسی و مشاوره
Shar Banou Jalaei
Assistant Professor, West Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Psychology and counseling
دکتر ابوالفضل کرمی
استادیار
رشته تخصصی: مشاوره
Abolfazl karami
Assistant Professor,
Specialist: Advice
دکتر مصیب سامانیان
استادیار
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Mosayyeb Samanian
Assistant Professor,
Specialist: Library and Information
ویراستار انگلیسی
دکتر حسین فلاح
واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Hossein fallaah
Bojnourd unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: English language
مدیرداخلی
دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Behrang Esmaeili Sahd
Assistant Professor,
Specialist: Education Management
کارشناس
احمد طاهری
واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Ahmad Taheri
Bojnord unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۸