درباره نشریه
ISSN:
2228-7167
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه حکیم سبزواری (مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی)
مدیر مسئول:
دکتر حسین قدرتی
سردبیر:
دکتر جعفر جوان
مدیر اجرایی:
سید حمید جوادیان
مدیرداخلی:
دکتر سید هادی حسینی
کارشناس:
علی شکاری بادی
سایت اختصاصی:
journals.hsu.ac.ir/jarhs
نشانی:
سبزوار، توحید شهر، دانشگاه حکیم سبزواری، مرکز پژوهشی جغرفیایی و اجتماعی، ، کدپستی: 9617976487
صندوق پستی:
397
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/18
مدیر مسئول
دکتر حسین قدرتی

Hosein Ghodrati

سردبیر
دکتر جعفر جوان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Jafar Javan
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Rural Planning
اعضای تحریریه
دکتر ابوالقاسم امیراحمدی
دانشیار
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: آب و هواشناسی
Abolghasem Amirahmadi
Associate Professor
Hakim Sabzevari University
Specialist: Meteorology
دکتر نادر بیرودیان
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: آب و هواشناسی
Nader Biroodian
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Meteorology
دکتر جعفر جوان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Jafar Javan
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر محمدحسین رامشت
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Hossein Ramesht
Professor School of Geography
University of Isfahan
Specialist: Geomorphology
دکتر محمدحسین رضایی مقدم
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و سنجش از دور
Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam
Professor
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology and Remote Sensing
دکتر محمدتقی رهنمایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست
Mohammad Taghi Rahnamaii
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning, Geography Urban trends, tourism and environment
دکتر یعقوب زنگنه
دانشیار
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Yaghob Zanganeh
Associate Professor
Hakim Sabzevari University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمدعلی زنگنه اسدی
دانشیار
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی)
Mohammad Ali Zanganeh Asadi
Associate Professor
Hakim Sabzevari University
Specialist: Geomorphology, Natural Geography (Geomorphology)
دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: سنجش از دور
Karim Soleymani
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Remote Sensing
دکتر منوچهر فرج زاده اصل
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Manochehr Farajzadeh Asl
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: climatology
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
دکتر حسین نگارش
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی، روش های علمی در باستان شناسی- ژئومورفولوژی
Hossein Negaresh
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Natural geography and geomorphology, Scientific Methods in Archaeology- Geomorphology
دکتر سعدالله ولایتی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی کارست، زمین شناسی
Saadollah Velayati
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrology is Karst, Geology
مدیر اجرایی
سید حمید جوادیان
سید حمید جوادیان

Seyyed Hamid Javadian

مدیرداخلی
دکتر سید هادی حسینی

Seyyed Hadi Hoseini

کارشناس
علی شکاری بادی
علی شکاری بادی

Ali Shekari Badi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۲