درباره نشریه
ISSN:
2228-7167
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه حکیم سبزواری (مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی)
مدیر مسئول:
دکتر سید هادی حسینی
سردبیر:
دکتر علی اکبر عنابستانی
مدیر اجرایی:
سید حمید جوادیان
مدیرداخلی:
دکتر سید هادی حسینی
سایت اختصاصی:
jargs.hsu.ac.ir
نشانی:
سبزوار، توحیدشهر، دانشگاه حکیم سبزواری، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی ، کدپستی: 9617976487
صندوق پستی:
397
تلفن:
051-44013317
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/25
مدیر مسئول
دکتر سید هادی حسینی

Seyyed Hadi Hoseini

سردبیر
دکتر علی اکبر عنابستانی
استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و روستایی، آینده پژوهی، برنامه ریزی کالبدی، سامانه اطلاعات جغرافیایی
Aliakbar Anabestani
Professor, Department of Human Geography and Spatial Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban and Rural planning, Future Study, Spatial Planning, RS and GIS
اعضای تحریریه
خلیل ولیزاده کامران
استاد تمام سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
Khalil Valizadeh Kamran
Full Professor, Department of Remote sensing and GIS, Faculty of Planning and Environmental Sciences
University of Tabriz
Specialist: Remote sensing and GIS
دکتر مصطفی طالشی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی
Mostafa Taleshi
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Geography Rural Planning
محمود جمعه پور

Mahmoud Jomehpour

دکتر میرنجف موسوی
استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منطقه ای
Mir Najaf Mousavi
Professor, Geography
University of Urmia
Specialist: Geography and Urban Planning - Regional
دکتر کمال امیدوار
استاد اقلیم شناسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Kamal Omidvar
Professor, climatology
University of Yazd
Specialist: Climatology
دکتر محمد باعقیده
دکتر محمد باعقیده

دکتر برومند صلاحی
استاد گروه جغزافیای طبیعی دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه محقق اردبیلی
Bromand Salahi
Professor, Physical Geography Department, Faculty of Social Science
University of Mohaghegh Ardabili
دکتر رضا قضاوی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آبخیزداری
Reza Ghazavi
Associate Professor, watershed management
University of Kashan
Specialist: Natural resources and earth sciences
دکتر شهرام بهرامی

دکتر غلامرضا زهتابیان
دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مبارزه با بیابان زایی
Gholam Reza Zehtabian
Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Combat Desertification
دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده
Mohammad Ali Zare Chahouki
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Range Management
دکتر یعقوب زنگنه
دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی،
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Yaghoob Zanganeh
Associate Professor, Department of Geography, Faculty of Geography and Environmental Sciences,
Hakim Sabzevari University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمدعلی زنگنه اسدی
دانشیار جغرافیای طبیعی
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی)
Mohammad Ali Zanganeh Asadi
Associate Professor, Geography
Hakim Sabzevari University
Specialist: Geomorphology, Natural Geography (Geomorphology)
دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: سنجش از دور
Karim Soleymani
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Remote Sensing
دکتر منوچهر فرج زاده اصل
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Manochehr Farajzadeh Asl
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: climatology
مدیر اجرایی
سید حمید جوادیان
سید حمید جوادیان

Seyyed Hamid Javadian

مدیرداخلی
دکتر سید هادی حسینی

Seyyed Hadi Hoseini

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۴