درباره نشریه
ISSN:
2008-3068
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
مدیر مسئول:
دکتر فرشید کفیل زاده
سردبیر:
محمد کارگر
دبیراجرایی:
اکرم نجفی
مدیرداخلی:
کاوس ایازپور
ویراستار فارسی:
اکرم نجفی
ویراستار انگلیسی:
دکتر ساره رییس زاده جهرمی
تلفن:
071-54336703
دورنگار:
071-54336703
سایت اختصاصی:
jmw.jahrom.iau.ir
نشانی:
جهرم، میدان شهید چمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، دفتر مجله دنیای میکروب ها
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/10
مدیر مسئول
دکتر فرشید کفیل زاده
استاد واحد جهرم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی
Farshid Kafil Zadeh
Professor Jahrom Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: biology
ویراستار انگلیسی
دکتر ساره رییس زاده جهرمی
استادیار واحد جهرم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Sareh Raeis Zadeh Jahromi
Assistant Professor Jahrom Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Molecular genetics
سردبیر
محمد کارگر
سردبیر مجله دنیای میکروب ها
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mohammad Kargar

اعضای تحریریه
دکتر عباس اخوان سپهی
دانشیار واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Abbas Akhavan Sepahi
Associate Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: bacteriology
دکتر فرزاد افشاری
استاد
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: زراعت، بیماری شناسی گیاهی
Farzad Afshari
Professor
Specialist: Agriculture, Plant Pathology
کاوس ایازپور
استادیار گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Kavous Ayazpour
Assistant Professor, Plant Pathology
Jahrom Branch, Islamic Azad University
Specialist: Plant Pathology
دکتر محمدعلی آموزگار
استاد دانشکده علوم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mohammad Ali Amozegar
Professor College of Science
University of Tehran
Specialist: microbiology, Environmental Microbiolog
دکتر احمدعلی پوربایایی
دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زیست شناسی- میکروبیولوژی
Ahmad Ali pourbabaee
Associate Professor Faculty of Engineering and Technology of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Biology - Microbiology
دکتر سعید تاج بخش
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: باکتری شناسی پزشکی
Saeed Tajbakhsh
Professor
Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Medical Bacteriology
دکتر یحیی تهمتن
دانشیار انستیتو رازی
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Yahya Tahamtan
Associate Professor at Razi Institute
Specialist: Health Food
دکتر محمدحسن شاه حسینی
استاد واحد شهرقدس
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Mohammad Hassan Shahhosseiny
Professor Goddess unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: biotechnology
دکتر کاووس صلح جو
دکتر کاووس صلح جو
دانشیار گروه انگل شناسی
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
Kavoos Solh Joo
Associate Professor Department of Parasitology
Jahrom University of Medical Sciences
محمد کارگر
سردبیر مجله دنیای میکروب ها
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mohammad Kargar

دکتر فرشید کفیل زاده
استاد واحد جهرم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی
Farshid Kafil Zadeh
Professor Jahrom Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: biology
دکتر محمد معتمدی فر
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mohammad Motamedi Far
Professor medical School
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر رخشنده ناطق
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Rakhshandeh Nategh
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Virology
دکتر رامین یعقوبی

Ramin Yaghobi

ویراستار فارسی
اکرم نجفی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: میکروبیولوژی دریا
Akram Najafi

Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Sea Microbiology
دبیراجرایی
اکرم نجفی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: میکروبیولوژی دریا
Akram Najafi

Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Sea Microbiology
مدیرداخلی
کاوس ایازپور
استادیار گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Kavous Ayazpour
Assistant Professor, Plant Pathology
Jahrom Branch, Islamic Azad University
Specialist: Plant Pathology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۸