درباره نشریه
ISSN:
2251-7812
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر احسان کامرانی
سردبیر:
دکتر اسدالله خورانی
مدیرداخلی:
دکتر یحیی اسماعیل پور
سایت اختصاصی:
magazine.hormozgan.ac.ir
نشانی:
بندرعباس، کیلومتر 9 جاده میناب، پردیس دانشگاه هرمزگان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیزداری، دفتر مجله پژوهش های فرسایش محیطی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/24
مدیر مسئول
دکتر احسان کامرانی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: شیلات، ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی آبزیان
Ehsan Kamrani
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Fisheries, Evaluation of aquatic reservoirs and dynamics
سردبیر
دکتر اسدالله خورانی
دانشیار گروه جغرافیا
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی
Asadollah Khourani
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: natural geography
اعضای تحریریه
دکتر سید رضا حسین زاده
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Seyed Reza Hoseinzadeh
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geomorphology
دکتر اسدالله خورانی
دانشیار گروه جغرافیا
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی
Asadollah Khourani
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: natural geography
دکتر محمدتقی دستورانی
استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، مرتع و آبخیزداری
Mohammad Taghi Dastorani
Professor Faculty of Natural Resources and Environment
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrology, Rangeland and Watershed Management
دکتر کاظم رنگزن
دانشیار دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سنجش از دور، سیستم های اطلاعات جغرافیایی
Kazem Rangzan
Associate Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Chamram University
Specialist: Remote Sensing, Geographic Information Systems
دکتر فائز رئیسی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: بیولوژی خاک، خاک شناسی
Fayez Raeisi
Professor School of Agriculture
Shahrekord University
Specialist: Soil biology, Soilology
دکتر علی اکبر متکان
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS
Ali Akbar Matkan
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر سید ابوالفضل مسعودیان
استاد گروه جغرافیا
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
Sayed Abolfazl Masoodian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Climatology, Climate Deterrence
دکتر رسول مهدوی نجف آبادی
دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: مرتع و آبخیزداری
Rasoul Mahdavi Najafabadi

University of Hormozgan
Specialist: Rangeland and Watershed Management
دکتر احمد نوحه گر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و اقلیم شناسی، جغرافیای طبیعی
Ahmad Nohegar
Professor
University of Tehran
Specialist: natural geography
مدیرداخلی
دکتر یحیی اسماعیل پور

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۰