درباره نشریه
ISSN:
2228-6438
eISSN:
2008-5540
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر فریبرز ثمینی
سردبیر:
دکتر کیارش قزوینی
سردبیر:
دکتر جواد سرآبادانی
مدیر اجرایی:
دکتر مجید خادم رضاییان
کارشناس:
زهرا دهودار
کارشناس:
فاطمه پوراسماعیل
تلفن:
051-38461816
دورنگار:
051-38420305
نشانی:
مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (قرشی)، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دفتر مجله افق توسعه آموزش علوم پزشکی ، کدپستی: 9138813944
سایت اختصاصی:
hmed.mums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/31
مدیر مسئول
دکتر فریبرز ثمینی
گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Fariborz Samini
Department of Neurosurgery, School of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
سردبیر
دکتر کیارش قزوینی
دانشیار گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Kiarash Ghazvini
Associate Professor Department of Microbiology and Virology, School of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر جواد سرآبادانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی دهان و دندان
Javad Sar Abadani
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Oral Medicine
اعضای تحریریه
دکتر محمد اعتضادرضوی
دانشیار گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Mohammad Etezad Razavi
Associate Professor Department of Ophthalmology, School of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر کیارش قزوینی
دانشیار گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Kiarash Ghazvini
Associate Professor Department of Microbiology and Virology, School of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
حسین کریمی مونقی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش پزشکی، پرستاری
Hossein Karimi Moonaghi
Faculty of Nursing & Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education, Nursing
دکتر مریم امیرچقماقی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های دهان و فک وصورت
Maryam Amirchaghmaghi
professor Faculty of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Oral and Maxillofacial Medicine
دکتر علی عمادزاده

Ali Emadzadeh

دکتر شیوا گل محمدزاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: صنعت داروسازی
Shiva Golmohammadzadeh
professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر سید رضا موسوی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی بالینی
Seyed Reza Moosavi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine and Clinical Toxicology
دکتر مسعود یوسفی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر حمیدرضا ریحانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی اورژانس
Hamid Reza Reihani
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
دکتر حسین ابراهیمی پور
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد سلامت
Hossein Ebrahimi Pour
Associate Professor School of Public Health
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics and Management
دکتر آزاده ساکی
استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آمارزیستی
Azadeh Saki
Assistant professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biostatictics
دکتر رضا اخوان
دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: بیومتری جنگل- زمین آمار- الگوهای مکانی
Reza Akhavan
Associate Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran
Specialist: Forest Biometry - Geostatistics - Spatial Patterns
دکتر بیتا عباسی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: رادیولوژی
Bita Abassi
Faculty of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Radiology
مینا اکبری راد
گروه داخلی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: طب داخلی
Mina Akbari
Faculty of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine
مهناز برومند
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Mahnaz Boroumand
Faculty of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Gynecology
دکتر مرضیه معراجی
استادیار دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی- درمانی
Marziyeh Meraji
Assistant Professor Faculty of Paramedical Sciences
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health information management
دکتر مریم خالصی
اطفال
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اطفال
Maryam Khalesi
pediatrics
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
رضا پروانه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشک عمومی
مدیر اجرایی
دکتر مجید خادم رضاییان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Majid Khadem Rezaiyan

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
کارشناس
زهرا دهودار

فاطمه پوراسماعیل
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Fatemeh Pouresmail
Education Development Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Management of Education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۷