درباره نشریه
ISSN:
1375-6997
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
مهندس حسین چهرگانی
مدیر مسئول:
مهندس حسین چهرگانی
مدیر اجرایی:
مهندس فاطمه هادی زاده
بازرگانی و تبلیغات:
شهرزاد شهبازی
بازرگانی و تبلیغات:
عاطفه دانشمند
مسئول اشتراک:
شادی هادی زاده
تلفن:
021-22883306
021-22892452
021-22891429
دورنگار:
021-22891429
سایت اختصاصی:
www.cementechnology.ir
نشانی:
تهران، سید خندان، ضلع شمال غربی، خیابان میرمطهری، پلاک 918، واحد 4، ، کدپستی: 1541948116
سامانه پیام کوتاه:
30006194000133
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-22861343
اشتراک:
دورنگار:
021-22883306
021-22892452
021-22891429
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۰۴