درباره نشریه
ISSN:
2228-6705
eISSN:
2228-6500
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن بیوتکنولوژی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا محمدآبادی
سردبیر:
دکتر مختار جلالی جوارانی
دبیر تحریریه:
دکتر قاسم محمدی نژاد
با همکاری:
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تلفن:
034-31322649
سایت اختصاصی:
jab.uk.ac.ir
نشانی:
کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله بیوتکنولوژی کشاورزی
تلفن همراه:
09133987534
اشتراک:
پست الکترونیک:
mrm2005@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/18
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا محمدآبادی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و بیوتکنولوژی جانوری، علوم دامی
Mohammad Reza Mohammadabadi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Genetics and Animal Biotechnology, Animal Science
سردبیر
دکتر مختار جلالی جوارانی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اصلاح نباتات (ژنتیک گیاهی)، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mokhtar Jalali Javarani
Associate Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Breeding (Plant Genetics), Agricultural Biotechnology
دبیر تحریریه
دکتر قاسم محمدی نژاد
دانشیار پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Ghasem Mohammadinejad
Associate Professor Research Institute of Plant Production Technology
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Genetics and Plant Breeding
اعضای تحریریه
دکتر منصور امیدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات
Mansour Omidi
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Plant Breeding
دکتر عبدالرضا باقری
استاد گروه زراعت
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اصلاح نباتات-گرایش سبزیکاری، ژنتیک و اصلاح نباتات
Abdolreza Bagheri
Professor Department of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Plant Growth-Vegetable Tenderness, Genetics and Plant Breeding
امین باقی زاده
دانشیار بیوتکنولوژی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
Amin Baghizadeh
Associate Professor, Biotechnology
Specialist: Plant Breeding
دکتر آدم ترکمن زهی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Adam Torkaman Zehi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Genetics and livestock breeding
دکتر سامان حسین خانی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیولوژی و بیوشیمی ملکولی و بیوتکنولوژی، بیوشیمی
Saman Hosseinkhani
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Biochemistry
دکتر محمدرضا زمانی
استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mohammad Reza Zamani
Professor National Institute of Genetics and Biotechnology
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Agricultural Biotechnology
دکتر عباس سعیدی
استاد گروه بیوتکنولوژی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک واصلاح مولکولی، یوتکنولوژی کشاورزی
Abbas Saeedi
Professor Department of Biotechnology
Shahid Beheshti University
Specialist: Genetics and molecular modification, Agricultural technology
دکتر مسعود شمس بخش
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری های گیاهی-ویروس شناسی، ویروس شناسی گیاه مولکولی
Masoud Shams Bakhsh
Associate Professor Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant-virus-virology, Molecular Plant Virology
دکتر محمدجواد ضمیری
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی تولید مثل، فیزیولوژی دام
Mohammad Javad Zamiri
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Reproductive Physiology, Animal physiology
دکتر مصطفی مطلبی
استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mostafa Motalebi
Professor, National Institute of Genetics and Biotechnology
Specialist: Molecular genetics
دکتر محمدعلی ملبوبی
استاد انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mohammad Ali Malboubi
Professor of the National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular genetics
دکتر محمدرضا نقوی
استاد دانشکده علوم زراعی و دامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات - بیوتکنولوژی
Mohammad Reza Naghavi
Professor Faculty of Agronomy and Animal Sciences
University of Tehran
Specialist: Plant Breeding - Biotechnology
دکتر محمدرضا محمدآبادی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و بیوتکنولوژی جانوری، علوم دامی
Mohammad Reza Mohammadabadi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Genetics and Animal Biotechnology, Animal Science
ویراستارفارسی
دکتر محمدرضا محمدآبادی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و بیوتکنولوژی جانوری، علوم دامی
Mohammad Reza Mohammadabadi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Genetics and Animal Biotechnology, Animal Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۱