درباره نشریه
ISSN:
2228-6705
eISSN:
2228-6500
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا محمدآبادی
سردبیر:
دکتر مختار جلالی جوارانی
دبیر تحریریه:
دکتر قاسم محمدی نژاد
با همکاری:
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تلفن:
034-31322649
سایت اختصاصی:
jab.uk.ac.ir
نشانی:
کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله بیوتکنولوژی کشاورزی
تلفن همراه:
09133987534
اشتراک:
پست الکترونیک:
mrm2005@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/18
مدیر مسئول
محمدرضا محمدآبادی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و بیوتکنولوژی جانوری، علوم دامی
Mohammad Reza Mohammadabadi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Genetics and Animal Biotechnology, Animal Science
سردبیر
مختار جلالی جوارانی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اصلاح نباتات (ژنتیک گیاهی)، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mokhtar Jalali Javarani
Associate Professor, School of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Breeding (Plant Genetics), Agricultural Biotechnology
دبیر تحریریه
قاسم محمدی نژاد
دانشیار پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Ghasem Mohammadinejad
Associate Professor, Research Institute of Plant Production Technology, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Genetics and Plant Breeding
هیات تحریریه
منصور امیدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات
Mansour Omidi
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Plant Breeding
عبدالرضا باقری
استاد گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اصلاح نباتات-گرایش سبزیکاری، ژنتیک و اصلاح نباتات
Abdolreza Bagheri
Professor, Department of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Plant Growth-Vegetable Tenderness, Genetics and Plant Breeding
امین باقی زاده
دانشیار گروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
رشته تخصصی: اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)
Amin Baghi Zadeh
Associate Professor, Department of Biotechnology, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology, Kerman,
Specialist: Plant Breeding (Biomedical Genetics)
آدم ترکمن زهی
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Adam Torkaman Zehi
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Genetics and livestock breeding
سامان حسین خانی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیولوژی و بیوشیمی ملکولی و بیوتکنولوژی، بیوشیمی
Saman Hosseinkhani
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Biochemistry
محمدرضا زمانی
استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mohammad Reza Zamani
Professor, National Institute of Genetics and Biotechnology,
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Agricultural Biotechnology
عباس سعیدی
استاد گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک واصلاح مولکولی، یوتکنولوژی کشاورزی
Abbas Saeedi
Professor, Department of Biotechnology, Shahid Beheshti University
Specialist: Genetics and molecular modification, Agricultural technology
مسعود شمس بخش
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری های گیاهی-ویروس شناسی، ویروس شناسی گیاه مولکولی
Masoud Shams Bakhsh
Associate Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant-virus-virology, Molecular Plant Virology
محمدجواد ضمیری
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی تولید مثل، فیزیولوژی دام
Mohammad Javad Zamiri
Professor, School of Agriculture, University of Shirazu
Specialist: Reproductive Physiology, Animal physiology
مصطفی مطلبی
استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mostafa Motalebi
Professor, National Institute of Genetics and Biotechnology,
Specialist: Molecular genetics
محمدعلی ملبوبی
استاد انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mohammad Ali Malboubi
Professor of the National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology,
Specialist: Molecular genetics
محمدرضا نقوی
استاد دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات - بیوتکنولوژی
Mohammad Reza Naghavi
Professor, Faculty of Agronomy and Animal Sciences, University of Tehran
Specialist: Plant Breeding - Biotechnology
محمدرضا محمدآبادی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و بیوتکنولوژی جانوری، علوم دامی
Mohammad Reza Mohammadabadi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Genetics and Animal Biotechnology, Animal Science
ویراستارفارسی
محمدرضا محمدآبادی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و بیوتکنولوژی جانوری، علوم دامی
Mohammad Reza Mohammadabadi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Genetics and Animal Biotechnology, Animal Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۹