درباره نشریه
ISSN:
2228-6705
eISSN:
2228-6500
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکده کشاورزی و پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا محمدآبادی
سردبیر:
دکتر مختار جلالی جوارانی
دبیر تحریریه:
دکتر قاسم محمدی نژاد
ویراستار فارسی:
دکتر محمدرضا محمدآبادی
با همکاری:
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تلفن:
034-31322649
سایت اختصاصی:
jab.uk.ac.ir
نشانی:
کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله بیوتکنولوژی کشاورزی
تلفن همراه:
09133987534
اشتراک:
پست الکترونیک:
mrm2005@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1400/08/03
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا محمدآبادی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و بیوتکنولوژی جانوری، علوم دامی
Mohammad Reza Mohammadabadi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Genetics and Animal Biotechnology, Animal Science
سردبیر
دکتر مختار جلالی جوارانی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اصلاح نباتات (ژنتیک گیاهی)، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mokhtar Jalali Javarani
Associate Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Breeding (Plant Genetics), Agricultural Biotechnology
دبیر تحریریه
دکتر قاسم محمدی نژاد
استاد پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Ghasem Mohammadinejad
Associate Professor Research Institute of Plant Production Technology
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Genetics and Plant Breeding
اعضای تحریریه
محمدرضا داوری
محمدرضا داوری

محمدرضا مظفری

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohammad Reza Mozaffari

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
دکتر فرهید همت زاده
دانشیار دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه آدلاید، استرالیا
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Farhid Hemmat Zadeh
Associate Professor Faculty of Animal and Veterinary Sciences, University of Adelaide, Australia.
Specialist: Virology
مژگان شهریاری

گل آقا انوری

دکتر منصور امیدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات
Mansour Omidi
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Plant Breeding
دکتر عبدالرضا باقری
استاد گروه زراعت
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اصلاح نباتات-گرایش سبزیکاری، ژنتیک و اصلاح نباتات
Abdolreza Bagheri
Professor Department of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Plant Growth-Vegetable Tenderness, Genetics and Plant Breeding
امین باقی زاده
دانشیار بیوتکنولوژی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
Amin Baghizadeh
Associate Professor, Biotechnology
Specialist: Plant Breeding
دکتر آدم ترکمن زهی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Adam Torkaman Zehi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Genetics and livestock breeding
دکتر سامان حسین خانی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیولوژی و بیوشیمی ملکولی و بیوتکنولوژی، بیوشیمی
Saman Hosseinkhani
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Biochemistry
دکتر محمدرضا زمانی
استاد تمام بیوتکنولوژی کشاورزی
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mohammadreza Zamani
Full Professor, molecular biology
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Agricultural Biotechnology
دکتر عباس سعیدی
استاد گروه بیوتکنولوژی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک واصلاح مولکولی، یوتکنولوژی کشاورزی
Abbas Saeedi
Professor Department of Biotechnology
Shahid Beheshti University
Specialist: Genetics and molecular modification, Agricultural technology
دکتر مسعود شمس بخش
استاد بیماری شناسی گیاهی، کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
Masoud Shamsbakhsh
Professor, Plant Pathology Department
Tarbiat Modares University
دکتر محمدجواد ضمیری
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی تولید مثل، فیزیولوژی دام
Mohammad Javad Zamiri
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Reproductive Physiology, Animal physiology
دکتر مصطفی مطلبی
استاد گروه زیست فناوری گیاهی
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mostafa Motallebi
Professor, Department of Plant Biotechnology
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular genetics
دکتر محمدعلی ملبوبی
استاد انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mohammad Ali Malboubi
Professor of the National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular genetics
دکتر محمدرضا نقوی
استاد دانشکده علوم زراعی و دامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات - بیوتکنولوژی
Mohammad Reza Naghavi
Professor Faculty of Agronomy and Animal Sciences
University of Tehran
Specialist: Plant Breeding - Biotechnology
ویراستار فارسی
دکتر محمدرضا محمدآبادی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و بیوتکنولوژی جانوری، علوم دامی
Mohammad Reza Mohammadabadi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Genetics and Animal Biotechnology, Animal Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۸