درباره نشریه
ISSN:
2228-7817
eISSN:
2228-7825
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس علوم)
مدیر مسئول:
دکتر حسین رحیم پور
سردبیر:
دکتر علی کنعانیان
تلفن:
021-66965607
021-61113305
دورنگار:
021-66965607
021-61113305
سایت اختصاصی:
geopersia.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشکده علوم دانشگاه تهران
تلفن همراه:
09358439313
صندوق پستی:
6455-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/20
مدیر مسئول
دکتر حسین رحیم پور
دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم
دانشگاه تهران
Hossein Rahimpour
Faculty of Geology, College of Science
University of Tehran
سردبیر
دکتر علی کنعانیان
استاد
دانشگاه تهران
Ali Kananian
Professor
University of Tehran
اعضای تحریریه
Piero Gianolla

Farouk Sherif

Ercan Ozcan

Narasimman Sundararajan

Specialist: Exploration Geophysics
Ali M. AlDousari

Sandeep Singh

Specialist: Geochronology, Himalayan Tectonics, Igneous Petrology, Sr Isotopes
Kamal Haji Karim Ahmad

Specialist: Petrography and sedimentology, Basin analysis
Amalia Spina

دکتر الهام داوطلب

دکتر کاظم سیدامامی
استاد دانشکده معدن پریدس فنی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فسیل شناسی
Kazem Seyedemami
Professor Pride Technical Mine School
University of Tehran
Specialist: Paleontology
دکتر بابا صنوبری داریان

Baba Senowbari Daryan

دکتر سید علی آقانباتی
دانشیار سازمان زمین شناسی کشور
رشته تخصصی: چینه شناسی، چینه شناسی- تکتونیک
Ali Aghanabati
Associate Professor of Geological Survey of Iran
Specialist: Stratigraphy, Stratigraphic-tectonic
دکتر فرید مر
استاد زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز
Farid Moore
Professor, Department of Earth Sciences
University of Shirazu
دکتر محمدرضا رضایی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Reza Rezaei
Associate Professor, geography and urban planning
University of Yazd
Specialist: Geography and urban Planinng
دکتر حسین رحیم پور
دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم
دانشگاه تهران
Hossein Rahimpour
Faculty of Geology, College of Science
University of Tehran
دکتر عبدالحسین امینی
استاد دانشکده زمین شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی رسوبی و رسوب شناسی
Abdolhossein Amini
Professor School of Geology
University of Tehran
Specialist: Sedimentary Geology and Sedimentology
دکتر علی یساقی
دانشیار دانشکده علوم
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی
Ali Yasaghi
Associate Professor College of Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Geology
Esmeralda Caus Gracia

Specialist: Microfossil (Greater Benthic Foraminifera)
Felix Schlagintweit

دکتر ماشاالله خامه چیان
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Mashalah Khamechian
Professor Department of Geology
Tarbiat Modares University
Specialist: Geological engineering
دکتر داریوش اسماعیلی
استاد دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی ، پترولوژی
Daryoush Esmaeili
Professor Faculty of Geology, College of Science
University of Tehran
Specialist: Professor of Geology , Petrology
دکتر حسن میرنژاد
دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم
دانشگاه تهران
Hasan Mirnejad
Faculty of Geology, College of Science
University of Tehran
دکتر مرتضی جمالی
دانشیار پژوهشکده بوم شناسی و تنوع زیستی مدیترانه (CNRS) - فرانسه
رشته تخصصی: رسوب شناسی (پالینولوژی)
Morteza Jamali
Associate Professor Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie (CNRS) - France
Specialist: Quaternary palynology
دکتر شهرام شرکتی

رشته تخصصی: زمین شناسی ساختمانی
Shahram Sherkati

Specialist: Building Geology
دکتر بهمن بهلولی

رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Bahman Bohlouli

Specialist: Geological engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۲