درباره نشریه
ISSN:
2228-7019
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر جاسبی
سردبیر:
دکتر حمدی
مدیر اجرایی:
دکتر پژمان جعفری
مدیرداخلی:
لاله شیخی مقدم
ویراستار انگلیسی:
روزبه گویتو
تلفن:
021-44869695
دورنگار:
021-44869695
سایت اختصاصی:
ijmbr.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، پونک، بلوار اشرفی اصفهانی، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، ، کدپستی: 1477893855
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/01
مدیر مسئول
دکتر جاسبی

J Jassbi
Science and Research Branch, IAU
سردبیر
دکتر  حمدی
دکتر حمدی

اعضای تحریریه
دکتر موهانی عبدل
دکتر موهانی عبدل

دکتر  ابوکهف
دکتر ابوکهف

 Chaudhuri
Chaudhuri

دکتر  فاتحی
دکتر فاتحی

دکتر  گر
دکتر گر

دکتر مایکل هال
دکتر مایکل هال

دکتر  حمدی
دکتر حمدی

دکتر آمیت میترا
دکتر آمیت میترا

دکتر زینال محمد
دکتر زینال محمد

دکتر مرتضی موسی خانی
استاد واحد قزوین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Morteza Mousa khani
Professor Qazvin Unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر نجف بیگی

دکتر مورالی سامباسیوا
دکتر مورالی سامباسیوا

دکتر مجید شریفی تهرانی
استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: زیست شناسی
Majid Sharifi Tehrani
Assistant Professor, Department of Biology
Shahrekord University
Specialist: Biology
دکتر  شایگان
دکتر شایگان

دکتر شی سو
دکتر شی سو

دکتر عباس طلوعی اشلقی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Abbas Toloie Eshlaghy
Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: management, Industrial Management
ویراستار انگلیسی
روزبه گویتو
روزبه گویتو

مدیر اجرایی
دکتر پژمان جعفری

Pejman Jafari

مدیرداخلی
لاله شیخی مقدم
لاله شیخی مقدم

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۶