درباره نشریه
ISSN:
2228-7019
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر جاسبی
سردبیر:
دکتر حمدی
مدیر اجرایی:
دکتر پژمان جعفری
مدیرداخلی:
لاله شیخی مقدم
تلفن:
021-44869695
دورنگار:
021-44869695
سایت اختصاصی:
ijmbr.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، پونک، بلوار اشرفی اصفهانی، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، ، کدپستی: 1477893855
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/15
مدیر مسئول
دکتر  جاسبی
جاسبی
سردبیر
دکتر  حمدی
حمدی
هیات تحریریه
دکتر موهانی عبدل
موهانی عبدل
دکتر  ابوکهف
ابوکهف
 Chaudhuri
Chaudhuri
دکتر  فاتحی
فاتحی
دکتر  گر
گر
دکتر مایکل هال
مایکل هال
دکتر  حمدی
حمدی
دکتر آمیت میترا
آمیت میترا
دکتر زینال محمد
زینال محمد
مرتضی موسی خانی
استاد واحد قزوین دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Morteza Mousa khani
Professor, Qazvin Unit,
دکتر نجف بیگی
نجف بیگی
جعفر نوری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Jafar Nouri
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Science and Management
دکتر مورالی سامباسیوا
مورالی سامباسیوا
دکتر مجید شریفی
مجید شریفی
دکتر  شایگان
شایگان
دکتر شی سو
شی سو
عباس طلوعی اشلقی
استاد واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Abbas Toloie Eshlaghy
Professor,
Specialist: management, Industrial Management
ویراستار انگلیسی
روزبه گویتو
روزبه گویتو
مدیر اجرایی
دکتر پژمان جعفری
پژمان جعفری
مدیرداخلی
لاله شیخی مقدم
لاله شیخی مقدم
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۶