درباره نشریه
ISSN:
2008-5621
eISSN:
2008-563X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
سردبیر:
دکتر توفیق الله ویرانلو
صندوق پستی:
775-14515
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/ijim
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/24
مدیر مسئول
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
استاد گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Faerhad Hosseinzadeh Lotfi
Professor, Department of Mathematics
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
سردبیر
دکتر توفیق الله ویرانلو
استاد واحد علوم وتحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، آنالیز
Tofigh Allahviranloo
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied mathematics
اعضای تحریریه
دکتر سعید عباس بندی
استاد دانشکده علوم پایه
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Saeid Abbasbandy
Professor, Applied Mathematics
Imam Khomeini International University
Specialist: Numerical Analysis
علیرضا امیرتیموری

Alireza Amirteimoori

دکتر رضا توکلی مقدم
استاد School of Industrial Engineering
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی و الگوریتم های فراابتکاری
Reza Tavakkoli Moghaddam
Professor School of Industrial Engineering
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Design of industrial systems and interoperability algorithms
دکتر رجبعلی برزویی
استاد تمام ریاضی
دانشگاه شهید بهشتی
Rajab Ali Borzooei
Full Professor, Mathematics
Shahid Beheshti University
Specialist: Algebraic structures, Algebraic hyperstructures, Fuzzy sets
دکتر رضا عزتی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Reza Ezzati

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Numerical analysis, Integral equations, Wavelet
دکتر رضا کاظمی متین

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Reza Kazemi Matin
Department of Math
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Operation Research, Mathematical and Economic Modelling, Optimization
دکتر رضا سعادتی

Reza Saadati

دکتر محمدعلی فریبرزی عراقی
واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammad Ali Fariborzi Araghi
Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Numerical methods in mathematical models
دکتر مصطفی خدابین
واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mostafa Khodabin
Karaj Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Statistics, Stochastic differential equations
دکتر فضل الله عباسی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Fazlollah Abbasi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Fuzzy Algebra, Fuzzy Equations, Fuzzy Reliability Estimation, New Attitude to Interval Arithmetic
J Chamkha
Mechanical Engineering Department Prince Mohammad Bin Fahd University
Specialist: Application of Mathematical Models in Mechanical Engineering
دکتر شکرالله زیاری

دکتر محمود شهریاری

امیر سید عباسی

دکتر علی الهی

Ali Elahi
slamic International University, Islamabad, Pakistan
C. Fetecau

دکتر حقیقی

A Haghighi
Texas, A&M University, USA
دکتر حیات
استاد
T Hayat
Professor Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan
E Huellermeier
Philipps-Universitat, Marburg, Germany
دکتر ایرانمنش

دانشگاه علم و صنعت ایران
Abbas Iranmanesh

Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural Engineering
Shijun Liao
Shanghai University, China
دکتر ماهومد
استاد
F Mahomed
Professor University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa
M Pakdemirli
Celal Bayar University, Turkey
I Perfilieva
University of Ostrava, Czech Republic
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
L Stefanini
Professor University of Urbina Carlo Bo, Italy
دکتر تهرانیان

A Tehranian
Science and Research Branch, IAU
دکتر  طلوعی
دکتر طلوعی

A Toloie
Science and Research Branch, IAU, Tehran, Iran
دکتر محسن رستمی مال خلیفه
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohsen Rostamy Malkhalifeh
Associate Professor Department of Mathematics, Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: DEA
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۲