درباره نشریه
ISSN:
2008-5621
eISSN:
2008-563X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
سردبیر:
Witold Pedrycs
سردبیر:
دکتر توفیق الله ویرانلو
مدیر اجرایی:
دکتر رحیم صانعی فرد
سایت اختصاصی:
ijim.srbiau.ac.ir
صندوق پستی:
775-14515
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/03
مدیر مسئول
فرهاد حسین زاده لطفی
استاد واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات، ریاضیات ، تحقیقات عملیاتی ، تجزیه و تحلیل پوششی داده ها DEA ، بهره وری
Farhad Hosseinzadeh Lotfi
Professor, Rasht unit,
Specialist: Applied Mathematics - Operational Research, Mathematics, Operation Research, Data Envelopment Analysis DEA, Efficiency
سردبیر
Witold Pedrycs
University of Alberta, Canada,
توفیق الله ویرانلو
استاد واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، آنالیز
Tofigh Allahviranloo
Professor, science and research unite,
Specialist: Applied mathematics
هیات تحریریه
J Chamkha
Mechanical Engineering Department Prince Mohammad Bin Fahd University,
Specialist: Application of Mathematical Models in Mechanical Engineering
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
S Abbasbandy
Imam Khomeini International University
Specialist: Numerical analysis, Iterative methods
علیرضا امیرتیموری
استاد واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ریاضی، ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Ali Reza Amirteimoori
Professor, Rasht Branch,
Specialist: Data Envelopment Analysis, Bench Marking, Performance Management, Productivity Analysis
رضا توکلی مقدم
استاد School of Industrial Engineering دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی و الگوریتم های فراابتکاری
Reza Tavakkoli Moghaddam
Professor, School of Industrial Engineering, University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Design of industrial systems and interoperability algorithms
رجبعلی برزویی
گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
Rajab Ali Borzooei
Department of Mathematics, Shahid Beheshti University
Specialist: Algebra
دانشگاه آزاد اسلامی
R Ezzati
Specialist: Numerical analysis, Integral equations, Wavelet
M Rashidi
Shanghai Key Lab of Vehicle Aerodynamics and Vehicle Thermal Management Systems, Tongji University,
Specialist: Solving Navier-Stokes Equations; Applied Mathematics: Perturbation Methods and Analytical Solutions for PDEs and ODEs
دانشگاه آزاد اسلامی
R Kazemi Matin
Department of Math,
Specialist: Operation Research, Mathematical and Economic Modelling, Optimization
رضا سعادتی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل ریاضی، FPTA، فضاهای PN-PM، تحلیل فازی
Reza Saadati
Department of Mathematics, Iran University of Science and Technology
Specialist: Mathematical Analysis, FPTA, PN-PM-spaces, Fuzzy Analysis
محمدعلی فریبرزی عراقی
واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
Mohammad Ali Fariborzi Araghi
Central Tehran Branch,
Specialist: Numerical methods in mathematical models
دانشگاه آزاد اسلامی
M Khodabin
Specialist: Statistics, Stochastic differential equations
فضل الله عباسی
دانشگاه آزاد اسلامی
Fazlollah Abbasi
Department of Mathematics, Ayatollah Amoli Branch,
Specialist: Fuzzy Algebra, Fuzzy Equations, Fuzzy Reliability Estimation, New Attitude to Interval Arithmetic
علی الهی
Ali Elahi
slamic International University, Islamabad, Pakistan,
C. Fetecau
Technical University of lasi, Romania,
حقیقی
A Haghighi
Texas, A&M University, USA,
حیات
استاد
T Hayat
Professor, Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan,
هولرمیر
E Huellermeier
Philipps-Universitat, Marburg, Germany,
ایرانمنش
دانشگاه علم و صنعت ایران
Abbas Iranmanesh
Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural Engineering
جهانشاهلو
دانشگاه تربیت معلم
G Jahanshahloo
Kharazmi University
لیائو
S Liao
Shanghai University, China,
ماهومد
استاد
F Mahomed
Professor, University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa,
پاک دمیرلی
M Pakdemirli
Celal Bayar University, Turkey,
I Perfilieva
University of Ostrava, Czech Republic,
فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor, Science and Research Branch,
Specialist: Financial Management, financial and accounting
استفنینی
استاد
L Stefanini
Professor, University of Urbina Carlo Bo, Italy,
تهرانیان
A Tehranian
Science and Research Branch, IAU,
طلوعی
A Toloie
Science and Research Branch, IAU, Tehran, Iran,
جاسبی
J Jassbi
Science and Research Branch, IAU,
دانشیار
D Cokuslu
Associate Professor, Izmir University, Iazmir, Turkey,
محسن رستمی مال خلیفه
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohsen Rostamy Mal Khalifeh
Associate Professor, Department of Mathematics, Science and Research Branch,
Specialist: DEA
مدیر اجرایی
رحیم صانعی فرد
واحد ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی
Rahim Saneifard
Urmia Unit,
Specialist: Applied Mathematics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۶