درباره نشریه
ISSN:
2008-5567
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر سید جمال فرج الله حسینی
سردبیر:
سید مهدی میردامادی
مدیرداخلی:
دکتر مصطفی تیموری
ویراستار فنی:
مریم باقری
تلفن:
021-44861681 ، داخلی: 5314
سایت اختصاصی:
jaeer.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان ابن سینا، طبقه سوم، دفتر نشریه
صندوق پستی:
775-14515
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/01
مدیر مسئول
دکتر سید جمال فرج الله حسینی
دانشیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyyed Jamal Farajollah Hosseini
Associate Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
ویراستار فنی
مریم باقری

رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Maryam Baghery

Specialist: Promotion and education of agriculture
سردبیر
سید مهدی میردامادی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Mehdi Mirdamadi
Associate Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural extension and education
اعضای تحریریه
دکتر حسین آگهی
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
Hossein Agahi
Associate Professor
Razi University
دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Gholam Reza Haji Hosein Nejad
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Curriculum studies
دکتر سید محمود حسینی
استاد
دانشگاه تهران
Seyyed Mahmood Hosseini
Professor
University of Tehran
دکتر اسدالله زمانی پور
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Asadollah Zamanipour
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: Agricultural extension and training
دکتر سیروس سلمان زاده
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی روستایی و ترویج کشاورزی
Sirous Salmanzadeh
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Rural Sociology and Agricultural Promotion
دکتر اسماعیل شهبازی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Esmaeel Shahbazi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر سید جمال فرج الله حسینی
دانشیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyyed Jamal Farajollah Hosseini
Associate Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
دکتر فرهاد لشگرآرا
دانشیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Farhad Lashgar Ara
Associate Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
سید مهدی میردامادی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Mehdi Mirdamadi
Associate Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural extension and education
ویراستارفارسی
نوشا ناهید

nosha nahid

مدیرداخلی
دکتر مصطفی تیموری
استادیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: توسعه کشاورزی
Mostafa Teimoori
Assistant Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: agricultural development
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۴