درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر رحیم سرور
سردبیر:
دکتر رحیم سرور
مدیرداخلی:
دکتر حجت الله پاشاپور
سایت اختصاصی:
sarzamin.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده علوم انسانی، طبقه 6، اتاق 615
تاریخ به‌روزآوری: 1400/07/21
مدیر مسئول
دکتر رحیم سرور
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Rahim Sarvar
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography & Urban Planning
سردبیر
دکتر رحیم سرور
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Rahim Sarvar
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography & Urban Planning
اعضای تحریریه
دکتر بهلول علیجانی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: هواشناسی، جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Bohlool Alijani
Professor
Kharazmi University
Specialist: Meteorology, Natural geography and climatology
دکتر پرویز کردوانی
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: خاک شناسی
Parviz Kardavani
Professor Science and Research Unit of Tehran
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Soil science
دکتر مسعود مهدوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Masoud Mahdavi
Professor
University of Tehran
Specialist: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دکتر اصغر نظریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Asghar Nazarian
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر عباس بخشنده نصرت
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: عمران منطقه ای
Abbas Bakhshandeh Nosrat
Professor
Kharazmi University
Specialist: Regional Development
دکتر بیژن رحمانی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Bijan Rahmani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر شهریار خالدی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی
Shahrya Khaledi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Climatology
دکتر عزت الله عزتی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی واقتصادی
Ezatollah Ezzati
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Human and economic geography
دکتر منوچهر فرج زاده اصل
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Manochehr Farajzadeh Asl
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: climatology
دکتر حسین محمدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ، اقلیم شناسی
Hossein Mohammadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Natural geography, climatology
دکتر میرنجف موسوی
استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منطقه ای
Mir Najaf Mousavi
Professor, Geography
University of Urmia
Specialist: Geography and Urban Planning - Regional
مدیرداخلی
دکتر حجت الله پاشاپور
دکتر حجت الله پاشاپور

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۴۳