درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مدیر مسئول:
علی شیخ الاسلامی
مدیرداخلی:
دکتر علی کیالاشکی
روابط عمومی:
مهندس موسی بابالقب عمرانی
تلفن:
011-52220020
دورنگار:
011-52220020
نشانی:
چالوس، خیابان 17 شهریور، روبروی مسجد امام حسین (ع) ، حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی
صندوق پستی:
397-46615
سایت اختصاصی:
jstnr.iauc.ac.ir
اشتراک:
پست الکترونیک:
magnatural.iauc@ gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/12
مدیر مسئول
علی شیخ الاسلامی
استادیار جنگلداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
Ali Sheykholeslami
Assistant Professor, Forestry
CHalous Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر اسدالله متاجی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Asadollah Mattaji
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر قاسم حبیبی بی بالانی
دانشیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
رشته تخصصی: مهندسی جنگل
Ghassem Habibi Bibalani
Associate Professor, Department of Natural Resources
Shabestar Branch, Islamic Azad University
Specialist: Forest engineering
دکتر نصرت الله رافت نیا
دکتر نصرت الله رافت نیا

دکتر منوچهر زرین کفش

علی شیخ الاسلامی
استادیار جنگلداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
Ali Sheykholeslami
Assistant Professor, Forestry
CHalous Branch, Islamic Azad University
سید احمد میرشکرایی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Seyed Ahmad Mirshokraie
Professor
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
دکتر منوچهر نمیرانیان
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیومتری جنگل
Manouchehr Namiranian
Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Forest Biometry
مدیرداخلی
دکتر علی کیالاشکی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۷