درباره نشریه
ISSN:
2228-7523
eISSN:
2228-7531
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
مدیر مسئول:
دکتر فرناد ایمانی
سردبیر:
دکتر فرناد ایمانی
مدیر اجرایی:
دکتر سعید صفری
تلفن:
021-66515758
سایت اختصاصی:
www.anesthpain.com
نشانی:
تهران، ستارخان، مرکز پزشکی رسول اکرم، مزکز پژوهشی درد
صندوق پستی:
1366-14515
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/30
مدیر مسئول
دکتر فرناد ایمانی
استاد مرکز تحقیقات درد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی، درد، اینترونشنال درد
Farnad Imani
Professor Pain Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia, Pain Fellowship
سردبیر
دکتر فرناد ایمانی
استاد مرکز تحقیقات درد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی، درد، اینترونشنال درد
Farnad Imani
Professor Pain Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia, Pain Fellowship
اعضای تحریریه
Arthur Atchabahian
Arthur Atchabahian

Elliot Krames
Elliot Krames

دکتر بردیا امیرلک
دکتر بردیا امیرلک

Bardia Amirlak

Kennet D. Candido
Kennet D. Candido

Susilo Chandra
Susilo Chandra

Ivano Dones
Ivano Dones

John Doyle
John Doyle

Frank J.E. Falco
Frank J.E. Falco

Stephen Gatt
Stephen Gatt

Salim M. Hayek
Salim M. Hayek

Krzysztof M. Kuczkowski
Krzysztof M. Kuczkowski

Philippe Mavrocordatos
Philippe Mavrocordatos

Nameer R. Haider
Nameer R. Haider

Pasquale De Negri
Pasquale De Negri

Kyung Hoon Kim
Kyung Hoon Kim

George Mychaskiw
George Mychaskiw

Ernesto A. Pretto
Ernesto A. Pretto

Giustino Varrassi
Giustino Varrassi

Vikram Patel
Vikram Patel

دکتر علی شریعت
دکتر علی شریعت

Ali N. Shariat

Hariharan Shankar
Hariharan Shankar

Andriana Schwartz

Menno E. Sluijter
Menno E. Sluijter

Peter Staats
Peter Staats

Thomas T. Simopoulos
Thomas T. Simopoulos

Andrea M. Trescot
Andrea M. Trescot

David Abejon Gonzalez

Eric Buchser
Eric Buchser

مدیر اجرایی
دکتر سعید صفری
استادیار مرکز تحقیقات درد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی اضطراری
Saeed Safari
Assistant Professor Pain Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: emergency Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۶۳۴