درباره نشریه
ISSN:
2008-8620
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
سردبیر:
دکتر سعید نظری توکلی
مدیر اجرایی:
دکتر افسانه قنبری
با همکاری:
مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
تلفن:
021-88640124
دورنگار:
021-88640124
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/mf
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، روبروی توانیر، بن بست شمس، پلاک 8، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/28
مدیر مسئول
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
سردبیر
دکتر سعید نظری توکلی
استاد ممتاز/تمام دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
Saeid Nazari Tavakkoli
Full Professor, University of Tehran
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor Functional Neurosurgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
دکتر محمدتقی رفیعی

Mustafa Al Mousawi
Professor Kuwait Transplant Society. Chairman, Organ Transplant Center, Kuwait, Consultant Surgeon and Head, Kuwait Organ Procurement,
Specialist: Surgery
دکتر ابوالفضل محسن ابراهیم
دکتر ابوالفضل محسن ابراهیم

دکتر سید حسین صفایی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
دکتر محمد روشن
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Roshan
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Private Law
سید محمد بجنوردی
سید محمد بجنوردی

محمدجواد ابوالقاسمی
محمدجواد ابوالقاسمی

دکتر علی اصغر یزدانی

Ali Asghar Yazdani

دکتر سید طه مرقاتی

دکتر سید عباس سادات حسینی

سازمان پزشکی قانونی کشور
رشته تخصصی: متخصص پزشکی قانونی
Seyyed Abbas Sadat Hoseini

Iranian Legal Medicine Organization
Specialist: Forensic Specialist
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر مهرزاد کیانی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی
Mehrzad Kiani
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine & Toxicology
دکتر محمدباقر لاریجانی
استاد موسسه تحقیقات علوم غدد درون ریزموسسه تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Bagher Larijani
Professor Endocrinology and Metabolism Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر محمد امامی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه دامغان
رشته تخصصی: حقوق عمومی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mohammad Emami
Associate Professor art University
University of Damghan
Specialist: public law, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر عبدالعلی توجهی
استادیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Abdolali Tavajjohi
Assistant Professor
Shahed University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمدرضا رضانیا معلم
دکتر محمدرضا رضانیا معلم

دکتر ابراهیم موسی زاده
دانشیار حقوق عمومی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Ebrahim Mousazadeh
Associate Professor, public law
University of Tehran
Specialist: public law
دکتر علیرضا فیض
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Ali Reza Feiz
Professor
University of Tehran
Specialist: Islamic Philosophy and Wisdom
دکتر لادن عباسیان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Laden Abbasian
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious diseases
دکتر جلیل قنواتی
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Jalil Ghanavati
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر عبدالعزیز ساجدنیا
دکتر عبدالعزیز ساجدنیا

دکتر ایرج فاضل
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عروق
Iraj Fazel
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
دکتر محمود عباسی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اخلاق و حقوق پزشکی
Mahmood Abbasi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر سعید نظری توکلی
استاد ممتاز/تمام دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
Saeid Nazari Tavakkoli
Full Professor, University of Tehran
University of Tehran
مدیر اجرایی
دکتر افسانه قنبری

Afsane Ghanbari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۸