درباره نشریه
ISSN:
2008-6237
eISSN:
2476-5287
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر حسنعلی آقاجانی
سردبیر:
دکتر میثم شیرخدایی
مدیر اجرایی:
دکتر سید حمید هاشمی پطرودی
ویراستار فارسی:
دکتر مرتضی محسنی
ویراستار انگلیسی:
حسین بزرگیان
تلفن:
011-35345415
دورنگار:
011-35345415
سایت اختصاصی:
jem.journals.umz.ac.ir
نشانی:
بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، میدان بوعلی سینا، بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دفتر پژوهشنامه
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/12
مدیر مسئول
دکتر حسنعلی آقاجانی
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
Hasan Ali Aghajani
Professor Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Industrial management of production and operations trends
سردبیر
دکتر میثم شیرخدایی
دانشیار بازاریابی بین الملل، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی بین الملل
Meysam Shirkhodaie
Associate Professor, Department of Business Management
دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
Specialist: international marketing Management
اعضای تحریریه
دکتر اسدالله کردناییج
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Asadollah Kordenaeij
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management
دکتر مهران رضوانی
دانشیار گروه مدیریت
دانشگاه تهران
Meharn Rezvani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: : International marketing Management
دکتر نظام الدین فقیه
استاد دانشکده اقتصاد؛ مدیریت و علوم اجتماعی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت مهندسی
Nezameddin Faghih
Professor Faculty of Economics, Management, and Social Sciences
University of Shirazu
Specialist: Signal Processing, Signal Analysis, Systems Dynamics
حسن پورنقش بند

کیهان تاج الدینی
استاد
Kayhan Tajeddini
Professor Sheffield Hallam University, UK
Specialist: Strategic Management and International Business
D Anand

دکتر محمدرضا زالی
دانشیار دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏مدیریت سیستم ها
Mohammad Reza Zali
Associate Professor Faculty of Entrepreneurship
University of Tehran
Specialist: System Management
دکتر سید رضا سیدجوادین
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، منابع انسانی
Seyed Reza Seyedjavadin
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resources Management, human resources
دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

Abdolhamid Safaei Ghadikolaei

دکتر محمدرضا مهرگان
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohammad Reza Mehregan
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Industrial Management
دکتر محمود یحیی زاده فر
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت گرایش مالی
Mahmood Yahyazadehfar
Professor Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Managing financial trends
ویراستار فارسی
دکتر مرتضی محسنی
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Morteza Mohseni
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
حسین بزرگیان

رشته تخصصی: ELT
Hossein Bozorgian

Specialist: Applied Linguistics
مدیر اجرایی
دکتر سید حمید هاشمی پطرودی
استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت عملیات
Seyed Hamid Hashemi Petrudi
Assistant Professor, Industrial Management Department, Faculty of Economic and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Operations Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۷