درباره نشریه
ISSN:
2008-6237
eISSN:
2476-5287
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر مهرداد مدهوشی
سردبیر:
دکتر میثم شیرخدایی
مدیر اجرایی:
دکتر جواد جوادی
تلفن:
011-35345415
دورنگار:
011-35345415
سایت اختصاصی:
jme.journals.umz.ac.ir
نشانی:
بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، میدان بوعلی سینا، بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دفتر پژوهشنامه
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/30
مدیر مسئول
دکتر مهرداد مدهوشی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت دانش، مدیریت گرایش سیستم اطلاعاتی
Mehrdad Madhoushi
Professor Faculty of Management
University of Mazandaran
Specialist: Knowledge Management, Management of information system orientation
سردبیر
دکتر میثم شیرخدایی
دانشیار
Meysam Shirkhodaie
Associate Professor
اعضای تحریریه
دکتر عادل آذر
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Adel Azar
Professor Faculty of Management and Economy
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management
دکتر حسنعلی آقاجانی
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
Hasan Ali Aghajani
Professor Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Industrial management of production and operations trends
دکتر علی اکبر ایزدی فرد
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ali akbar Ezadifard
Professor School of Law
University of Mazandaran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر حبیب الله دعایی
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت گرایش منابع انسانی
Habiballah Doaei
Professor Faculty of Administrative Sciences and Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Human Resource Management
دکتر محمدرضا زالی
دانشیار دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏مدیریت سیستم ها
Mohammad Reza Zali
Associate Professor Faculty of Entrepreneurship
University of Tehran
Specialist: System Management
دکتر سید رضا سیدجوادین
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، منابع انسانی
Seyed Reza Seyedjavadin
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resources Management, human resources
دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی
استاد دانشکده علوم اقتصادی واداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
Abdolhamid Safaei Ghadikolaei
Professor Faculty of Forced Economic Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Industrial management of production and operations trends
دکتر علی اکبر فرهنگی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، علوم ارتباطات، ارتباطات و مدیریت
Ali Akbar Farhangi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Communication Sciences, Communication and Management
دکتر مهرداد مدهوشی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت دانش، مدیریت گرایش سیستم اطلاعاتی
Mehrdad Madhoushi
Professor Faculty of Management
University of Mazandaran
Specialist: Knowledge Management, Management of information system orientation
دکتر سعید مرتضوی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Saeed Mortazavi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: governmental management
دکتر محمدرضا مهرگان
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohammad Reza Mehregan
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Industrial Management
دکتر محمد نمازی
استاد دانشکده اقتصاد و حسابداری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammd Namazi
Professor Faculty of Economics Management and Social Sciences
University of Shirazu
Specialist: Accounting, Cost and Managerial Accounting, Research Methods, Capital Market Research
دکتر محمود یحیی زاده فر
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت گرایش مالی
Mahmood Yahyazadehfar
Professor Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Managing financial trends
ویراستارفارسی
دکتر مرتضی محسنی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Morteza Mohseni
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Persian Language and Literature
مدیر اجرایی
دکتر جواد جوادی

دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Javad Javadi

University of Mazandaran
Specialist: English language, TEFL
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۳