درباره نشریه
ISSN:
2251-6654
eISSN:
2588-3542
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کردستان
مدیر مسئول:
دکتر ناصر یوسفی
سردبیر:
دکتر ناصر یوسفی
مدیر اجرایی:
دکتر غفار نصیری هانیس
ویراستار انگلیسی:
کمال فلاحی
تلفن:
087-33629353
087-33664609 ، داخلی: 2224
دورنگار:
087-33629353
087-33664609 ، داخلی: 2224
سایت اختصاصی:
fcp.uok.ac.ir
نشانی:
سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، جنب کتابخانه دانشکده، طبقه دوم، دفتر مجله، ، کدپستی: 1517566177
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/17
مدیر مسئول
دکتر ناصر یوسفی
استاد تمام مشاوره خانواده
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Naser Yousefi
Full Professor, Family Counseling
University of Kurdistan
Specialist: Family Counseling
سردبیر
دکتر ناصر یوسفی
استاد تمام مشاوره خانواده
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Naser Yousefi
Full Professor, Family Counseling
University of Kurdistan
Specialist: Family Counseling
اعضای تحریریه
دکتر امید عیسی نژاد
دانشیار رشته مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مشاوره و روان درمانی
Omid Isanejad
Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Social Sciences and Humanities
University of Kurdistan
Specialist: Family Counseling and Psychotherapy
دکتر علی نویدیان
عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Navidian
Faculty member
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر علی زاده محمدی

دانشگاه شهید بهشتی
Ali Zadeh Mohammadi

Shahid Beheshti University
دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
دکتر عزت الله قدم پور
استاد تمام رشته روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان
Ezatolah Ghadampour
Full Professor, dapartment of psychology
University of Lorestan
دکتر سجاد بشرپور
استاد روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Sajjad Basharpoor
Professor, department of psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: personality psychology and cognitive neuroscience
دکتر رضا رستمی

Reza Rostami

دکتر جلیل باباپورخیرالدین
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روان شناسی
Jalil Babapour Kheroddin
Professor
University of Tabriz
Specialist: Psychology
مسعود صادقی
مسعود صادقی

دکتر خدابخش احمدی نوده
استاد تمام مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مشاوره خانواده، روانشناسی
Khoda Bakhsh Ahmadinodeh
Full Professor, Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Family Counseling, Psychology
دکتر احمد امانی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Ahmad Amani
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: family counselling
دکتر یوسفعلی عطاری
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Yoosef Ali Attari
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: family counselling
دکتر نعمت الله عزیزی
استاد برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Nematollah Azizi
Professor, Department of Education
University of Kurdistan
Specialist: Educational Planning
دکتر ناصر یوسفی
استاد تمام مشاوره خانواده
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Naser Yousefi
Full Professor, Family Counseling
University of Kurdistan
Specialist: Family Counseling
ویراستار انگلیسی
کمال فلاحی

مدیر اجرایی
دکتر غفار نصیری هانیس
دانش آموخته دکتری روانشناسی، گروه روا شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد. ایران.
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: روانشناسی خانواده درمانی، روان شناسی
Ghaffar Nasiri Hanis
.Ph.D, Psychology
University of Lorestan
Specialist: Psychology, Family Therapy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۶