درباره نشریه
ISSN:
2228-5148
eISSN:
2783-0772
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1389
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر موسی رضایی
سردبیر:
دکتر مرتضی یاری دریامان
مدیر اجرایی:
دکتر فرزاد محمدخانی
مدیرداخلی:
دکتر آرمین رحمت فام
ویراستار فارسی:
دکتر فرامرز طلعتی کلاسر
تلفن:
041-33393055
دورنگار:
041-33393055
سایت اختصاصی:
tumechj.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/23
مدیر مسئول
دکتر موسی رضایی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: mechanical engineering
Moosa Rezaei
Professor
University of Tabriz
Specialist: مهندسي مکانيک
سردبیر
دکتر مرتضی یاری دریامان

دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا شبگرد
استاد گروه مهندسی ساخت و تولید
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Reza Shabgard
Professor, Department of Manufacturing Engineering
University of Tabriz
دکتر جعفر کیقبادی
دانشیار
دانشگاه تبریز
دکتر فرید وکیلی تهامی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Farid Vakili Tahami
Associate Professor
University of Tabriz
دکتر صمد جعفرمدار

دکتر رحیم خوشبختی سرای

دکتر مرتضی صادقی

Morteza Sadeghi

دکتر لیلی گروسی فرشی
استادیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Leyli Garroosi Farshi
Assistant Professor
University of Tabriz
Specialist: mechanical engineering
دکتر مهدی مهرپویا

دکتر مهدی میرزایی

دکتر یونس نوراللهی
دانشیار مهندسی انرژیهای نو و محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی منابع انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر ، مدلسازی انرژی ، تحلیل سیستمهای انرژی
Younes Noorollahi
Associate Professor, Renewable Energy
University of Tehran
Specialist: Energy Resources Engineering
دکتر مرتضی یاری دریامان

دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
دکتر محسن شریف پور

دکتر احمد عرب کوهسار

دکتر کامران نیک بین
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Kamran Nik Bin
Professor Department of Mechanical Engineering, Imperial College London, United Kingdom
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر محمدتقی شروانی تبار
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مکانیک-تبدیل انرژی
Mohammad Taghi Shervani Tabar
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tabriz
Specialist: mechanical engineering, Mechanics of Energy Conversion
دکتر مهران محبوب خواه
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mehran Mahboub Khah
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: mechanical engineering
دکتر فیروز بختیاری نژاد
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Firooz Bakhtiari Nejad
Professor Department of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر مسعود دربندی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا
Masoud Darbandi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering, Aerospace Engineering
ویراستار فارسی
دکتر فرامرز طلعتی کلاسر
دانشیار مهندسی مکانیک،مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مکانیک-تبدیل انرژی
Faramarz Talati Kolasar
Associate Professor, Mechanical Engineering, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering
University of Tabriz
Specialist: mechanical engineering, Mechanics of Energy Conversion
مدیر اجرایی
دکتر فرزاد محمدخانی

مدیرداخلی
دکتر آرمین رحمت فام

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۷۶