درباره نشریه
ISSN:
2228-5148
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1389
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز (دانشکده مکانیک)
مدیر مسئول:
دکتر موسی رضایی
سردبیر:
دکتر مرتضی یاری دریامان
مدیرداخلی:
دکتر لیلی گروسی فرشی
مسئول اشتراک:
دکتر بیوک حبیبی
تلفن:
041-33393055
دورنگار:
041-33393055
سایت اختصاصی:
tumechj.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/09
مدیر مسئول
دکتر موسی رضایی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: mechanical engineering
Moosa Rezaei
Professor
University of Tabriz
Specialist: مهندسي مکانيک
سردبیر
دکتر مرتضی یاری دریامان

دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا شبگرد
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
دکتر جعفر کیقبادی
دانشیار
دانشگاه تبریز
دکتر فرید وکیلی تهامی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Farid Vakili Tahami
Associate Professor
University of Tabriz
دکتر موسی رضایی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: mechanical engineering
Moosa Rezaei
Professor
University of Tabriz
Specialist: مهندسي مکانيک
دکتر سید اسماعیل رضوی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، آیرو دینامیک
Seyyed Esmaeel Razavi
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tabriz
Specialist: mechanical engineering, Air Dynamics
دکتر محمدتقی شروانی تبار
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مکانیک-تبدیل انرژی
Mohammad Taghi Shervani Tabar
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tabriz
Specialist: mechanical engineering, Mechanics of Energy Conversion
دکتر مرتضی همایون صادقی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Morteza Homayoon Sadeghi
Professor
University of Tabriz
Specialist: mechanical engineering
دکتر فرامرز طلعتی کلاسر
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مکانیک-تبدیل انرژی
Faramarz Talati Kolasar
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tabriz
Specialist: mechanical engineering, Mechanics of Energy Conversion
دکتر مهران محبوب خواه
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mehran Mahboub Khah
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: mechanical engineering
دکتر تاج بخش نوید چاخرلو
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مکانیک طراحی کاربردی
Tajbakhsh Navid Chakherlou
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tabriz
Specialist: mechanical engineering, Mechanics; Applied Design
دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Siamak Esmaeel Zadeh Khadem
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر فیروز بختیاری نژاد
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Firooz Bakhtiari Nejad
Professor Department of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر مسعود دربندی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Masoud Dar Bandi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمود شاکری
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Shakeri
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر مجید صفاراول
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Majid Saffar Avval
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر امیر عبدالله
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Amir Abdollah
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر بیژن فرهانیه
دکتر بیژن فرهانیه
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Bijan Farhanieh
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
ویراستارفارسی
دکتر فرامرز طلعتی کلاسر
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مکانیک-تبدیل انرژی
Faramarz Talati Kolasar
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tabriz
Specialist: mechanical engineering, Mechanics of Energy Conversion
مدیرداخلی
دکتر لیلی گروسی فرشی
استادیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Leyli Garroosi Farshi
Assistant Professor
University of Tabriz
Specialist: mechanical engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۵۳