درباره نشریه
ISSN:
2008-7799
eISSN:
2538-3051
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر مسئول:
دکتر اصغر عسگری
سردبیر:
دکتر ابراهیم بابایی
مدیرداخلی:
پیمان باقری کلجاهی
مدیرداخلی:
هادی صوفی
مدیرداخلی:
لیلی فرزین وش
مدیرداخلی:
دکتر محمود محصل فقهی
مدیرداخلی:
سامیه مطلوب
مدیرداخلی:
دکتر توحید یوسفی رضایی
مدیرداخلی:
دکتر محمد اسدپور
تلفن:
041-33300832
041-33393756
دورنگار:
041-33300832
041-33393756
سایت اختصاصی:
tjee.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دفتر مجله مهندسی برق، ، کدپستی: 5166615813
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/24
مدیر مسئول
دکتر اصغر عسگری
دکتر اصغر عسگری
Asghar Asgari
مدیرداخلی
پیمان باقری کلجاهی
استادیار گروه مهندسی برق - کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: برق - کنترل
Peyman Bagheri
Assistant Professor, Department of Control Engineering, Faculty of Electrical & Computer Engineering, University of Tabriz
Specialist: Control Engineering
هادی صوفی
استادیار گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری های نوین دانشگاه تبریز
Hadi Soofi
Assistant Professor, Department of Nanotechnology Engineering (Nanoelectronics), School of Engineering - Emerging Technologies, University of Tabriz
لیلی فرزین وش
استادیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
Leili Farzin Vash
Assistant Professor, Department of Information Technology, Faculty of Electrical & Computer Engineering, University of Tabriz
دکتر محمود محصل فقهی
استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
Mahmoud Mohassel Feghhi
Assistant Professor, School of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz
سامیه مطلوب
استادیار گروه مهندسی برق- الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق- الکترونیک
Sameye Matlub
Assistant Professor, Department of Electronic Engineering, Faculty of Electrical & Computer Engineering, University of Tabriz
Specialist: Electrical & Computer Engineering
دکتر توحید یوسفی رضایی
دانشگاه تبریز
دکتر محمد اسدپور
استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق- مخابرات
Mohammad Asad Pour
Assistant Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz
Specialist: Electrical engineering telecommunications
ویراستارفارسی
دکتر لیلی محمدخانلی
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر
Leili Mohammad Khanli
Associate Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz
Specialist: computer engineering
دکتر نقی رستمی
استادیار انشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق - قدرت
Naghi Rostami
Assistant Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz
Specialist: Electrical Power Engineering
دکتر سحرانه قائمی
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق - کنترل
Sehraneh Ghaemi
Associate Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz
Specialist: electrical control engineering
سردبیر
دکتر ابراهیم بابایی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: الکترونیک صنعتی، برق الکترونیک، اینورتر چند منظوره، مبدل ماتریس، اینورتر Z-Source
Ebrahim Babaei
Professor, University of Tabriz
Specialist: Industrial Electronics, Power Electronics, Multilevel Inverter, Matrix Converter, Z-Source Inverter
هیات تحریریه
دکتر حامد باغبان
دانشیار دانشکده مهندسی فناوری های نوین دانشگاه تبریز
Hamed Bagh Ban
Associate Professor, دانشکده مهندسي فناوري هاي نوين, University of Tabriz
دکتر علی آقاگل زاده
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق - مخابرات سیستم
Ali Agha Gol Zadeh
Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz
Specialist: Telecommunications, Electrical Engineering - Telecommunications System
دکتر ابراهیم بابایی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: الکترونیک صنعتی، برق الکترونیک، اینورتر چند منظوره، مبدل ماتریس، اینورتر Z-Source
Ebrahim Babaei
Professor, University of Tabriz
Specialist: Industrial Electronics, Power Electronics, Multilevel Inverter, Matrix Converter, Z-Source Inverter
دکتر محمدباقر بناءشریفیان
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق - قدرت
Mohammad Bagher Banae Sharifian
Professor, University of Tabriz
Specialist: Electrical Power Engineering
دکتر سیدمهدی توکلی افشاری
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی برق - کنترل
Seyyed Mahdi Tavakoli Fesharaki
Associate Professor,
Specialist: electrical control engineering
دکتر سیدحسین حسینی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مخابرات، برق الکترونیک، الکترونیک صنعتی، انرژی تجدیدپذیر، کیفیت برق، هارمونیک و VAR Compe
Seyed Hosein Hoseini
Professor, University of Tabriz
Specialist: Telecommunications, Power Electronics, Industrial Electronics, Renewable Energy, Power Quality, Harmonics and VAR Compe
دکتر علی خاکی صدیق
استاد گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل، مهندسی برق
Ali Khaki Sedigh
Professor, Department of Electrical Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Control, electrical engineering
دکتر سهراب خان محمدی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: سیستم های قدرت - نظریه کنترل فازی
Sohrab Khanmohammadi
Professor, University of Tabriz
Specialist: Power System - Fuzzy Systems
دکتر ضیاءالدین دایی کوزه کنانی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق - الکترونیک
Ziaeddin Daie Kuzeh Kanani
Professor, University of Tabriz
Specialist: Electrical Engineering - Electronics
دکتر حمیدرضا زارعی پور
استاد
رشته تخصصی: مهندسی برق - قدرت
Hamid Reza Zarei Pour
Professor,
Specialist: Electrical Power Engineering
دکتر حمید سلطانیان زاده
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پردازش تصاویر پزشکی
Hamid Soltanianzadeh
Professor, University of Tehran
Specialist: Medical Medical Processing
دکتر مهرداد طرفدارحق
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق - قدرت
Mehrdad Taraf Dar Hagh
Professor, University of Tabriz
Specialist: Electrical Power Engineering
دکتر رضا فرجی دانا
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات
Reza Faraji Dana
Professor, University of Tehran
Specialist: Electrical engineering telecommunications
دکتر جواد فیض
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طراحی و مدلسازی ماشین های الکتریکی، مهندسی برق و کامپیوتر
Jawad Faiz
Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran
Specialist: Design and Modeling of Electrical Machines, Electrical Engineering and Computer
دکتر گئورگ قره پتیان
استاد گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق، قدرت
Gevorg Gharehpetian
Professor, Electrical Engineering Department, Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical engineering, the power
دکتر محمد قنبری
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات
Mohammad Ghan Bari
Professor, University of Tehran
Specialist: Electrical engineering telecommunications
دکتر عباس محمدی
استاد گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات
Abbas Mohammadi
Professor, Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Electrical engineering telecommunications
دکتر محمدکاظم مروج فرشی
استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: الکترونیک
Mohammad Kazem Moravvej Farshi
Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Electronic
دکتر زین العابدین نوابی شیرازی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق - الکترونیک
Zeinol Abedin Navabi Shirazi
Professor, University of Tehran
Specialist: مهندسي برق - الکترونيک
دکتر سیدکمال الدین نیک روش
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق - کنترل
Kamaleddin Nik Ravesh
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical control engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۵