درباره نشریه
ISSN:
2008-7799
eISSN:
2538-3051
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر مسئول:
دکتر میرهادی سیدعربی
سردبیر:
دکتر ابراهیم بابایی
مدیرداخلی:
دکتر محمد اسدپور
مدیرداخلی:
پیمان باقری کلجاهی
مدیرداخلی:
هادی صوفی
مدیرداخلی:
لیلی فرزین وش
مدیرداخلی:
دکتر محمود محصل فقهی
مدیرداخلی:
سامیه مطلوب
مدیرداخلی:
دکتر توحید یوسفی رضایی
مدیرداخلی:
کاظم وارثی
مدیرداخلی:
دکتر حامد باغبان
ویراستار فارسی:
دکتر لیلی محمدخانلی
ویراستار فارسی:
دکتر نقی رستمی
ویراستار فارسی:
دکتر سحرانه قائمی
تلفن:
041-33300832
041-33393756
دورنگار:
041-33300832
041-33393756
سایت اختصاصی:
tjee.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دفتر مجله مهندسی برق، ، کدپستی: 5166615813
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/09
مدیر مسئول
دکتر میرهادی سیدعربی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
Mir Hadi Seyyed Arabi
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر
ویراستار فارسی
دکتر لیلی محمدخانلی
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر
Leili Mohammad Khanli
Associate Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tabriz
Specialist: computer engineering
دکتر نقی رستمی
استادیار انشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق - قدرت
Naghi Rostami
Assistant Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tabriz
Specialist: Electrical Power Engineering
دکتر سحرانه قائمی
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق - کنترل
Sehraneh Ghaemi
Associate Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tabriz
Specialist: electrical control engineering
سردبیر
دکتر ابراهیم بابایی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: الکترونیک صنعتی، برق الکترونیک، اینورتر چند منظوره، مبدل ماتریس، اینورتر Z-Source
Ebrahim Babaei
Professor
University of Tabriz
Specialist: Industrial Electronics, Power Electronics, Multilevel Inverter, Matrix Converter, Z-Source Inverter
اعضای تحریریه
Hasan Komurcugil

Carlo Cecati

محمدعلی بادامچی زاده
دانشیار
Mohammad Ali Badamichizade
Associate Professor
Specialist: Electrical engineering - control
دکتر علی آقاگل زاده
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق - مخابرات سیستم
Ali Agha Gol Zadeh
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tabriz
Specialist: Telecommunications, Electrical Engineering - Telecommunications System
دکتر ابراهیم بابایی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: الکترونیک صنعتی، برق الکترونیک، اینورتر چند منظوره، مبدل ماتریس، اینورتر Z-Source
Ebrahim Babaei
Professor
University of Tabriz
Specialist: Industrial Electronics, Power Electronics, Multilevel Inverter, Matrix Converter, Z-Source Inverter
دکتر محمدباقر بناءشریفیان
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق - قدرت
Mohammad Bagher Bannae Sharifian
Professor
University of Tabriz
Specialist: Electrical Power Engineering
دکتر مهدی توکلی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه آلبرتا
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mahdi Tavakoli

دکتر سید حسین حسینی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مخابرات، برق الکترونیک، الکترونیک صنعتی، انرژی تجدیدپذیر، کیفیت برق، هارمونیک و VAR Compe
Seyed Hosein Hoseini
Professor
University of Tabriz
Specialist: Telecommunications, Power Electronics, Industrial Electronics, Renewable Energy, Power Quality, Harmonics and VAR Compe
دکتر علی خاکی صدیق
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل، مهندسی برق
Ali Khaki Sedigh
Professor Department of Electrical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Control, electrical engineering
دکتر ضیاءالدین دایی کوزه کنانی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق - الکترونیک
Ziaeddin Daie Kuzeh Kanani
Professor
University of Tabriz
Specialist: Electrical Engineering - Electronics
دکتر حمیدرضا زارعی پور
استاد
رشته تخصصی: مهندسی برق - قدرت
Hamid Reza Zarei Pour
Professor
Specialist: Electrical Power Engineering
دکتر حمید سلطانیان زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پردازش تصاویر پزشکی
Hamid Soltanian Zadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Medical Processing
دکتر مهرداد طرفدارحق
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق - قدرت
Mehrdad Taraf Dar Hagh
Professor
University of Tabriz
Specialist: Electrical Power Engineering
دکتر رضا فرجی دانا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات
Reza Faraji Dana
Professor
University of Tehran
Specialist: Electrical engineering telecommunications
دکتر جواد فیض
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طراحی و مدلسازی ماشین های الکتریکی، مهندسی برق و کامپیوتر
Jawad Faiz
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Design and Modeling of Electrical Machines, Electrical Engineering and Computer
دکتر گئورگ قره پتیان
استاد مهندسی برق قدرت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق، قدرت
Gevork B Gharehpetian
Professor, Electrical Engineering Department, Power Engineering Group
Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical engineering, the power
دکتر محمد قنبری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات
Mohammad Ghan Bari
Professor
University of Tehran
Specialist: Electrical engineering telecommunications
دکتر عباس محمدی
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات
Abbas Mohammadi
Professor Department of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Electrical engineering telecommunications
مدیرداخلی
دکتر محمد اسدپور
استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق- مخابرات
Mohammad Asad Pour
Assistant Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tabriz
Specialist: Electrical engineering telecommunications
پیمان باقری کلجاهی
استادیار گروه مهندسی برق - کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: برق - کنترل
Peyman Bagheri
Assistant Professor Department of Control Engineering, Faculty of Electrical & Computer Engineering
University of Tabriz
Specialist: Control Engineering
هادی صوفی
استادیار گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری های نوین
دانشگاه تبریز
Hadi Soofi
Assistant Professor Department of Nanotechnology Engineering (Nanoelectronics), School of Engineering - Emerging Technologies
University of Tabriz
لیلی فرزین وش
استادیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تبریز
Leili Farzin Vash
Assistant Professor Department of Information Technology, Faculty of Electrical & Computer Engineering
University of Tabriz
دکتر محمود محصل فقهی
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق مخابرات
Mahmood Mohassel Feghhi
Associate Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tabriz
Specialist: Electrical Engineering - Communication Systems
سامیه مطلوب
استادیار گروه مهندسی برق- الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق- الکترونیک
Sameye Matlub
Assistant Professor Department of Electronic Engineering, Faculty of Electrical & Computer Engineering
University of Tabriz
Specialist: Electrical & Computer Engineering
دکتر توحید یوسفی رضایی

دانشگاه تبریز
کاظم وارثی

دکتر حامد باغبان
دانشیار دانشکده مهندسی فناوری های نوین
دانشگاه تبریز
Hamed Bagh Ban
Associate Professor دانشکده مهندسي فناوري هاي نوين
University of Tabriz
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۹۷۳