درباره نشریه
ISSN:
2251-6352
eISSN:
2423-4265
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
سردبیر:
دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
تلفن:
051-38803696
دورنگار:
051-38803696
سایت اختصاصی:
tpccp.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیت و روان شناسی، ، کدپستی: 9177948991
صندوق پستی:
1518
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/19
مدیر مسئول
دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مشاوره، روان شناسی بالینی
Bahram AliBahram Ali Ghanbari Hashemabadi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Advice, Clinical Psychology
سردبیر
دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مشاوره، روان شناسی بالینی
Bahram AliBahram Ali Ghanbari Hashemabadi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Advice, Clinical Psychology
اعضای تحریریه
دکتر خسرو باقری نوع پرست
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Khosrow Bagheri Noeparast
Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy of Education
دکتر هاشم فردانش
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، روانشناسی و تکنولوژی آموزشی
Hashem Fardanesh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Education, Psychology and educational technology
دکتر بهروز مهرام
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Behrooz Mahram
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Curriculum studies
دکتر محمود مهرمحمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی، برنامه ریزی آموزشی و درسی
Mahmoud mehrmohammadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: curriculum Study, Curriculum planning
دکتر نعمت الله موسی پور
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، مشاوره، برنامه تحصیلی
Nematollah Mosapour
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: curriculum Study, Advice, curriculum
دکتر محمود سعیدی رضوانی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
Mahmood Saeedy Rezvani
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر بختیار شعبانی ورکی
استاد فلسفه تعلیم و تربیت و مدیر گروه مبانی تعلیم و تربیت
Bakhtiar Shabani Varaki

دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روان شناسی عمومی
Hamidreza Aghamohamadian Sharbaf
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: General Psychology
دکتر سید امیر امین یزدی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی تحولی-بالینی
Seyyed Amir Aminyazdi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Developmental-clinical psychology
دکتر نورمحمد بخشانی
استاد مرکز تحقیقات بهداشت و درمان نوجوانان و کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Nour Mohammad Bakhshani
Professor Research Center for Health of Adolescents and Children
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر محمدعلی بشارت
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mohammad Ali Besharat
Professor
University of Tehran
Specialist: Personality and Clinical Psychology
دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر جواد صالحی فدردی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، روان شناسی بالینی و سلامت
Javad Salehi Fadardi
Professor Faculty of Education and Psychology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Clinical Psychology, Clinical Psychology and Health
دکتر سید محمود طباطبایی
استاد مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Seyyed Mahmood Tabatabaee
Professor Ethics and Medical History Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مشاوره، روان شناسی بالینی
Bahram AliBahram Ali Ghanbari Hashemabadi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Advice, Clinical Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۴