درباره نشریه
ISSN:
2251-6352
eISSN:
2423-4265
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
سردبیر:
دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
مدیر اجرایی:
اعظم جنتی فر
ویراستار فارسی:
دکتر عباس فیروزآبادی
ویراستار فارسی:
دکتر شهربانو عالی
تلفن:
051-38803696
دورنگار:
051-38803696
سایت اختصاصی:
tpccp.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیت و روان شناسی، ، کدپستی: 9177948991
صندوق پستی:
1518
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/11
مدیر مسئول
دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مشاوره، روان شناسی بالینی
Bahram Alibahram Ali Ghanbari Hashemabadi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Advice, Clinical Psychology
سردبیر
دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مشاوره، روان شناسی بالینی
Bahram Alibahram Ali Ghanbari Hashemabadi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Advice, Clinical Psychology
اعضای تحریریه
دکتر عبدالله شفیع آبادی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشانسی
Abdollah Shafiabady
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice, Psychology
سید علی کیمیایی

دکتر جلیل باباپورخیرالدین
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روان شناسی
Jalil Babapour Kheroddin
Professor
University of Tabriz
Specialist: Psychology
دکتر احمد برجعلی
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Ahmad Borjali
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
کیومرث فرح بخش

رشته تخصصی: مشاوره
Kiumars Farahbakhsh

دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روان شناسی عمومی
Hamidreza Aghamohamadian Sharbaf
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: General Psychology
دکتر سید امیر امین یزدی
استاد گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی تحولی-بالینی
Seyyed Amir Aminyazdi
Professor, Counselling and EducationalPsychology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Developmental-clinical psychology
دکتر نورمحمد بخشانی
استاد مرکز تحقیقات بهداشت و درمان نوجوانان و کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Nour Mohammad Bakhshani
Professor Research Center for Health of Adolescents and Children
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر محمدعلی بشارت
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mohammad Ali Besharat
Professor, Department of psychology
University of Tehran
Specialist: Personality and Clinical Psychology
دکتر جواد صالحی فدردی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، روان شناسی بالینی و سلامت
Javad Salehi Fadardi
Professor Faculty of Education and Psychology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Clinical Psychology, Clinical Psychology and Health
دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مشاوره، روان شناسی بالینی
Bahram Alibahram Ali Ghanbari Hashemabadi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Advice, Clinical Psychology
ویراستار فارسی
دکتر عباس فیروزآبادی

Abbas Firoozabadi

دکتر شهربانو عالی
استادیار استادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahrbanoo Aali
Assistant Professor, assistant professor of psychology, Department of psychology, Ferdowsi university of mashhad
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: PSYCHOLOGY
مدیر اجرایی
اعظم جنتی فر
اعظم جنتی فر

Azam Jannatifar

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۶