درباره نشریه
ISSN:
2251-6360
eISSN:
2423-4273
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر بختیار شعبانی ورکی
سردبیر:
دکتر بختیار شعبانی ورکی
مدیر اجرایی:
محمدرسول فیاض صابری
تلفن:
051-38803696
دورنگار:
051-38803696
سایت اختصاصی:
fedu.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان پارک ملت، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، ، کدپستی: 9177948991
صندوق پستی:
1518
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/15
مدیر مسئول
دکتر بختیار شعبانی ورکی
استاد مدیر گروه مبانی تعلیم و تربیت
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Bakhtiar Shabani Varaki

Ferdowsi University of Mashhad
سردبیر
دکتر بختیار شعبانی ورکی
استاد مدیر گروه مبانی تعلیم و تربیت
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Bakhtiar Shabani Varaki

Ferdowsi University of Mashhad
اعضای تحریریه
دکتر طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی
دانشیار مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Tahereh Javidi Kalateh Jafarabadi
Associate Professor, Foundation of Education
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Philosophy of Education
دکتر رضوان حسینقلی زاده
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Razvan Hosseingholizadeh
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Education Management
دکتر مقصود امین خندقی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Maghsoud Amin Khandaghi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Curriculum Studies
دکتر سعید ضرغامی همراه
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Saeed Zarghami Hamrah
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر سید مهدی سجادی
استاد فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyyed Mehdi Sajjadi
Professor, Philosophy of Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر مسعود صفایی مقدم
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Masoud Safaei Moghaddam
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Philosophy of Education
دکتر ابراهیم صالحی عمران
استاد تمام گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه‎ریزی آموزشی، علوم تربیتی
Ebrahim Salehi Omran
Full Professor, education
University of Mazandaran
Specialist: Educational Planning, Educational Sciences
Harvey Siegel

Joseph Giordmaina

دکتر خسرو باقری نوع پرست
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Khosrow Bagheri Noeparast
Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy of Education
دکتر بختیار شعبانی ورکی
استاد مدیر گروه مبانی تعلیم و تربیت
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Bakhtiar Shabani Varaki

Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمود مهرمحمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی، برنامه ریزی آموزشی و درسی
Mahmoud Mehrmohammadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: curriculum Study, Curriculum planning
مدیر اجرایی
محمدرسول فیاض صابری
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۷