درباره نشریه
ISSN:
2251-6069
eISSN:
2645-4157
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر بهروز دری نوکورانی
سردبیر:
دکتر اکرم هادی زاده مقدم
مدیر اجرایی:
احمد عالی
مدیرداخلی:
دکتر طیبه امیرخانی
تلفن:
021-29903136
دورنگار:
021-29903136
سایت اختصاصی:
jpap.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، ساختمان قدیم، طبقه دوم، دفتر مجلات
کانال تلگرام:
journalppa@
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/07
مدیر مسئول
دکتر بهروز دری نوکورانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Behrooz Dorri Dorinokorani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
سردبیر
دکتر اکرم هادی زاده مقدم
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Aakram Hadizadeh Moghaddam
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Administration
اعضای تحریریه
دکتر علی رضاییان
استاد تمام مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نظریه های سیستم، مدیریت رفتاری بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Full Professor, management and accounting
Shahid Beheshti University
دکتر ابوالحسن فقیهی
استاد مدیریت دولتی
دانشگاه علامه طباطبائی
Abolhassan Faghihi
Professor, Management
Allameh Tabataba'i University
دکتر اکرم هادی زاده مقدم
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Aakram Hadizadeh Moghaddam
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Administration
دکتر غلامعلی طبرسا
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت
Gholamali Tabarsa
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Management
دکتر حسن دانایی فرد
استاد گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
علی اصغر پورعزت
استاد تمام مدیریت دولتی و حکمرانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Asghar Pourezzat
Full Professor, public administration and governance
University of Tehran
Specialist: Public Policy Making
دکتر سعید مرتضوی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Saeed Mortazavi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: governmental management
دکتر احمد سرداری
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ahmad Sardari
Associate Professor
Shahed University
مدیر اجرایی
احمد عالی
کارشناس امور اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی
امور اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت تحول، مدیریت اداری
Ahmad Aali
Expert, Management & Planning of East Azerbaijan
امور اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران
مدیرداخلی
دکتر طیبه امیرخانی

Tayebe Amirkhani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۲