درباره نشریه
ISSN:
2251-6069
eISSN:
2645-4157
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر علی رضاییان
سردبیر:
دکتر اکرم هادی زاده مقدم
مدیرداخلی:
دکتر طیبه امیرخانی
کارشناس اجرایی:
احمد عالی
تلفن:
021-29903136
دورنگار:
021-29903136
سایت اختصاصی:
scj.sbu.ac.ir/index.php/publicadministration
نشانی:
تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، ساختمان قدیم، طبقه دوم، دفتر مجلات
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/30
مدیر مسئول
دکتر علی رضاییان
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Professor, Faculty of Management and Accounting,
Specialist: Behavioral management (management improvement)
سردبیر
دکتر اکرم هادی زاده مقدم
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Aakram Hadizadeh Moghaddam
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Public Administration
هیات تحریریه
دکتر علی رضاییان
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Professor, Faculty of Management and Accounting,
Specialist: Behavioral management (management improvement)
دکتر ابوالحسن فقیهی
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Abolhasane Faghihi
Professor, science and research unite, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Management, governmental management
دکتر اکرم هادی زاده مقدم
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Aakram Hadizadeh Moghaddam
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Public Administration
دکتر غلامعلی طبرسا
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت
Gholamali Tabarsa
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Management
دکتر حسن دانائی فرد
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
دکتر علی اصغر پورعزت
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره عمومی، عدالت اجتماعی، سیاست عمومی، مطالعات آینده، مدیریت استراتژیک
Ali Asghar Pourezzat
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Public Administration, Social Justice, Public Policy, Future Studies, Strategic Management
دکتر سعید مرتضوی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Saeed Mortazavi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: governmental management
دکتر احمد سرداری
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ahmad Sardari
Associate Professor, Shahed University
مدیرداخلی
دکتر طیبه امیرخانی
دانشگاه شهید بهشتی
Tayebe Amirkhani
Shahid Beheshti University
کارشناس اجرایی
احمد عالی
دانشگاه شهید بهشتی
Ahmad Aali
Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۳