درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مرکز آموزش مهندسین خانه عمران شریف
مدیر مسئول:
علی سیفی
سردبیر:
علی سیفی
مدیر اجرایی:
الهه جوهرقلی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
دکتر عباس سیفی
تلفن:
051-6089000
دورنگار:
051-6089000
سایت اختصاصی:
khanehomran.com
نشانی:
مشهد، بلوارسازمان آب، نبش شهید صادقی 10 ، شماره 1
تلفن همراه:
09155006214
تاریخ به‌روزآوری: 1390/12/28
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۷