درباره نشریه
ISSN:
1735-1723
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی (دانشگاه عالی دفاع ملی)
مدیر مسئول:
شهرام نوروزانی کوهستانی
سردبیر:
سیدضیاءالدین قاضی زاده فرد
مدیرداخلی:
دکتر جعفر نقدی
ویراستار فارسی:
جمشید سرمستانی
تلفن:
021-22953612
سایت اختصاصی:
ds.sndu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش خیابان شهدا، پلاک 182، معاونت پژوهش مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
صندوق پستی:
6315-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/15
مدیر مسئول
شهرام نوروزانی کوهستانی

سردبیر
سیدضیاءالدین قاضی زاده فرد

Seyyed Zia Eddin Ghazizadeh Fard

اعضای تحریریه
دکتر داوود آقامحمدی
استاد
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Davood Aghamohammadi
Associate Professor
Specialist: Strategic Management
دکتر خسرو بوالحسنی
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت دفاع راهبردی
Khosrow Bol Hassani
Assistant Professor
Specialist: Strategic Defense Management
دکتر ناصر پورصادق

رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Naser pour Sadegh

Specialist: governmental management
دکتر ناصر شهلایی
استاد مدیریت راهبردی
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Naser Shahlaee
Professor, Strategic Management
Specialist: Strategic Defense Management
دکتر اصغر افتخاری
استاد علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor, Political Science
Specialist: political science, Security
دکتر حسین دهقانی پوده
دانشیار
Hosein Dehghan
Associate Professor
دکتر غلامعلی رشید
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Gholam Ali Rashid
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Geopolitics
دکتر مجتبی سعادتی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Mojtaba Saadati
Professor
Imam Hossein University
Specialist: bacteriology
دکتر محمدمهدی نژادنوری
دانشیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
Mohammad Mehdi Nezhad Noori
Associate Professor
Supreme National Defense University
ویراستار فارسی
جمشید سرمستانی
جمشید سرمستانی

مدیرداخلی
دکتر جعفر نقدی
پژوهشگر پژوهشکده دکترین
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Jafar Naghdi
Researcher, Doctorine
Supreme National Defense University
Specialist: Internationl Relations
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۹