درباره نشریه
ISSN:
2008-935X
eISSN:
2783-0934
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی زالی
سردبیر:
دکتر علی اکبر موسوی موحدی
مدیر اجرایی:
ابوالفضل کیانی بختیاری
تلفن:
021-66574883
021-66574884
دورنگار:
021-66574883
021-66574884
سایت اختصاصی:
www.sciencecultivation.ir
نشانی:
تهران، خیابان جمالزاده شمالی، ، خیابان دکتر قریب ، قبل از فرصت شیرازی، پلاک 7
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/07
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی زالی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک
Abbas Ali Zali
Professor
University of Tehran
Specialist: Genetics
سردبیر
دکتر علی اکبر موسوی موحدی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیکی-شیمی
Ali Akbar Moosavi Movahedi

University of Tehran
Specialist: Biophysical-chemistry
اعضای تحریریه
دکتر حسین احمدی نوبری
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Hosein Ahmadi Noubari
Associate Professor School of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: electrical control engineering
دکتر مهدی بهزاد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: موتور اصلی و تجهیزات الکتریکی
Mehdi Behzad
Professor School of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Main Engine & Electrical Equipments
دکتر محسن بهرامی
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohsen Bahrami
Professor Faculty of Mechanics
Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
غلامرضا حبیبی
غلامرضا حبیبی

GHolamreza Habibi

دکتر محمدعلی زلفی گل
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: سنتز ارگانیک، شیمی heterocyclic، کاتالیزورهای پشتیبان بیوشیمی، شیمی سبز
Mohammad Ali Zolfigol
Professor Faculty of Chemistry
Bu-Ali Sina University
Specialist: Organic Synthesis, Heterocyclic Chemistry, Supported Catalysts, Biochemistry, Green Chemistry
دکتر سعید سهراب پور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Saeed Sohrabpour
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
عباس شکروی
عباس شکروی

Abbas Shockravi

دکتر مجتبی شمسی پور
دانشکده شیمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
Mojtaba Shamsipur
Faculty of Chemistry
Razi University
دکتر علی اکبر صبوری
استاد تمام مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیک، شیمی فیزیکی، بیوترمودینامیک، علم سنجی
Ali Akbar Saboury
Full Professor, Institute of Biochemistry and Biophysics
University of Tehran
Specialist: Biophysics, Physical Chemistry, Biothermodynamic, Scientometry
نصرت الله ضرغام
نصرت الله ضرغام

Nosratolah Zargham

دکتر محمدرضا عارف
استاد تمام مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Full Professor, Electrical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
دکتر کیوان کوشا
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Keyvan Koosha
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Information Science and Science
دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عباس مصلی نژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Mossala Nejad
Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor Digestive Disease Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر حمید میرزاده
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Hamid Mir Zadeh
Professor Departments of Polymer and Biomedical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer engineering
دکتر جعفر مهراد
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Jafar Mehrad
Professor
University of Shirazu
Specialist: Information science and science
دکتر صادق واعظ زاده
استاد پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر قدرت
دانشگاه تهران
Sadegh Vaezzadeh
Professor College of Engineering / School of Electrical and Computer Engineering the power
University of Tehran
بهمن یزدی صمدی

Bahman Yazdi Samadi

مدیر اجرایی
ابوالفضل کیانی بختیاری
ابوالفضل کیانی بختیاری

Abolfazl Kiani Bakhtiari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۷