درباره نشریه
ISSN:
2228-5628
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
مدیر مسئول:
مهندس محمد سرپولکی
سردبیر:
دکتر یحیی جمور
مدیر اجرایی:
مهندس ناصر خدامی
تلفن:
021-88008841
دورنگار:
021-88008841
سایت اختصاصی:
gej.issge.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، گروه مهندسی نقشه برداری، انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/02
مدیر مسئول
مهندس محمد سرپولکی
مدیر عامل مهندسان مشاور جهان پیمایش سیستم
رشته تخصصی: اطلاعات مکانی، نقشه برداری، ، فتوگرامتری
Mohammad Sarpoulaki

Specialist: photogrammetry, surveying , mapping
سردبیر
دکتر یحیی جمور
دانشیار سازمان نقشه برداری کشور آموزشکده نقشه برداری
Yahya Jamour
Associate Professor of National Surveying Organization School of Surveying
اعضای تحریریه
دکتر علی عزیزی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فتوگرامتری و سنجش از دور
Ali Azizi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Photogrammetry and Remote Sensing
دکتر محمدرضا ملک
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mohammad Reza Malek
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر محمدرضا سراجیان
استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فتوگرامتری و سنجش از دور
Mohammad Reza Serajian
Professor School of Engineering Surveying and Spatial Information
University of Tehran
Specialist: Photogrammetry and Remote Sensing
دکتر علی اصغر آل شیخ
استاد سیستم اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی نقشه برداری
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: سیستمهای اطلاعات مکانی، رایانش کلان داده، زیرساخت اطلاعات مکانی، مدل سازی هوشمند
Ali Asghar Alesheikh
Professor, GIS Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: GIS، Artificial Intelligence
دکتر مهدی نجفی علمداری
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: نقشه برداری
Mehdi Najafi Alamdari
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Mapping
دکتر محمودرضا دلاور
استاد پردیس دانشکده های فنی ، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی نقشه برداری
Mahmood Reza Delavar
Professor Campus of Technical Schools, School of Geographic Engineering and Geospatial Engineering
University of Tehran
Specialist: Surveying Engineering
دکتر بهزاد وثوقی
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: نقشه برداری - ژئودزی
Behazad Voosoghi
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Surveying - Geodesy
دکتر عبدالرضا صفری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئودزی
Abdol Reza Safari
Professor
University of Tehran
Specialist: Geodesy
دکتر یحیی جمور
دانشیار سازمان نقشه برداری کشور آموزشکده نقشه برداری
Yahya Jamour
Associate Professor of National Surveying Organization School of Surveying
مدیر اجرایی
مهندس ناصر خدامی
مهندس ناصر خدامی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۶