درباره نشریه
ISSN:
1028-7167
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی شریف
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر صالحی
سردبیر:
دکتر سعید سهراب پور
سردبیر:
دکتر سیدتقی اخوان نیاکی
مدیر اجرایی:
پریسا مروتی
مدیرداخلی:
دکتر پوران خیرمندی
تلفن:
021-66164093
021-66005419
دورنگار:
021-66164093
021-66005419
سایت اختصاصی:
journal.sharif.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف
صندوق پستی:
8639-11155
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/17

این مجله تا سال 25 با عنوان مجله شریف منتشر شده است.

مدیر مسئول
علی اکبر صالحی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ali Akbar Salehi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
سردبیر
سعید سهراب پور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Saeed Sohrabpour
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
سیدتقی اخوان نیاکی
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Taghi Akhavan Niaki
Professor, Faculty of Industrial Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: industrial engineering
هیات تحریریه
عباس افشار
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران
Abbas Afshar
Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering
عباس انواری
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: فیزیک
Abbas Anvari
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Physics
اعظم ایرجی زاد
استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
Azam Irajizad
Professor, Faculty of Physics, Sharif University of Technology
داور بقاعی
استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف
Davar Boghaei
Professor, chemistry college, Sharif University of Technology
یحیی تابش
استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: دانشکده علوم ریاضی
Yahya Tabesh
Professor, Faculty of Mathematical Sciences, Sharif University of Technology
Specialist: Faculty of Mathematical Sciences
جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor, Chemical Engineering Department, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
حسن حاجی کاظمی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: سازه های بتن آرمه
Hasan Haji kazemi
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Reinforced concrete structures
غلامحسین رحیمی شعرباف
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholam Hossein Rahimi Sherbaf
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
یدالله سبوحی
استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف
Yadollah Saboohi
Professor, Institute of Energy Science and Technology, Sharif University of Technology
سعید سهراب پور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Saeed Sohrabpour
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
مجید صادق آذر
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
Majid Sadegh Azar
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
علی اکبر صالحی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ali Akbar Salehi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب
Naser Taleb Beydokhti
Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Shirazu
Specialist: Civil and Environmental Engineering, water engineering
محمدرضا عارف
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
محمود یعقوبی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Yaghoubi
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, University of Shirazu
Specialist: mechanical engineering
محمدمهدی علیشاهی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Mehdi Ali shahi
Professor, University of Shirazu
Specialist: mechanical engineering
علی کاوه
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی سازه، مهندسی عمران
Ali Kaveh
Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural engineering, Civil Engineering
محمد کرمانشاه
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: حمل و نقل
Mohammad Kermanshah
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Transportation
مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor, Faculty of Literature, University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
علی نقی مشایخی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت سیستم
Ali Naghi Mashyekhi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: System management
علی مقداری
استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، کنترل و رباتیک
Ali Meghdari
Professor, Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering, کنترل و رباتيک
رضا مکنون
استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی منابع آب، مهندسی محیط زیست، عمران -آب
Reza Maknoon
Professor, Faculty of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Water Resources Management, Water Resources Engineering, environmental engineering, Civil -Water
امیرهوشنگ مهریار
استاد موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Amir Hooshang Mehryar
Professor of the Institute of Planning and Development, Sharif University of Technology
Specialist: Clinical Psychology
هادی ندیمی
استاد دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Hadi Nadimi
Professor, School of Urbanism and Architecture, Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
محمدرضا اسلامی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، جامدات
Mohammad Reza Eslami
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering, solids
رضا توکلی مقدم
استاد School of Industrial Engineering دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی و الگوریتم های فراابتکاری
Reza Tavakkoli Moghaddam
Professor, School of Industrial Engineering, University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Design of industrial systems and interoperability algorithms
محمد سعیدی مهرآباد
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohammad Saeedi Mehr Abad
Professor, Iran University of Science and Technology
محمدرضا امین ناصری
استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Reza Amin Naseri
Professor, Faculty of Industrial Engineering and Systems, Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Engineering
هاشم محلوجی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Hashem Mahlooji
Sharif University of Technology
Specialist: Industrial Engineering
محمد مدرس یزدی
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات، مهندسی صنایع، مهندسی،علوم کامپیوتر، مهندسی شیمی
Mohammad Modarres Yazdi
Professor, Faculty of Industrial Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Operation Research, Engineering, Computer Science, Chemical Engineering
سیدتقی اخوان نیاکی
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Taghi Akhavan Niaki
Professor, Faculty of Industrial Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: industrial engineering
مدیر اجرایی
پریسا مروتی
پریسا مروتی
مدیرداخلی
پوران خیرمندی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علوم ارتباطات اجتماعی
Pouran kheyr Mandi
Sharif University of Technology
Specialist: Social Communication Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۹