درباره نشریه
ISSN:
1028-7167
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی شریف
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر صالحی
سردبیر:
محسن قائمیان
مدیر اجرایی:
پریسا مروتی
مدیرداخلی:
دکتر پوران خیرمندی
تلفن:
021-66164093
021-66005419
دورنگار:
021-66164093
021-66005419
سایت اختصاصی:
journal.sharif.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف
صندوق پستی:
8639-11155
تاریخ به‌روزآوری: 1399/05/17

این مجله تا سال 25 با عنوان مجله شریف منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر علی اکبر صالحی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ali Akbar Salehi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
سردبیر
محسن قائمیان
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohsen Ghaemian
professor
Sharif University of Technology
Specialist: Civil Engineering
اعضای تحریریه
دکتر عباس افشار
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران
Abbas Afshar
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering
دکتر عباس انواری
استاد دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: فیزیک
Abbas Anvari
Professor Faculty of Physics
Sharif University of Technology
Specialist: Physics
دکتر اعظم ایرجی زاد
استاد دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف
Azam Irajizad
Professor Faculty of Physics
Sharif University of Technology
دکتر داور بقاعی
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
Davar Boghaei
Professor chemistry college
Sharif University of Technology
دکتر یحیی تابش
استاد دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: دانشکده علوم ریاضی
Yahya Tabesh
Professor Faculty of Mathematical Sciences
Sharif University of Technology
Specialist: Faculty of Mathematical Sciences
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر حسن حاجی کاظمی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: سازه های بتن آرمه
Hasan Haji kazemi
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Reinforced concrete structures
دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholam Hossein Rahimi Sherbaf
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر یدالله سبوحی
استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی
دانشگاه صنعتی شریف
Yadollah Saboohi
Professor Institute of Energy Science and Technology
Sharif University of Technology
دکتر سعید سهراب پور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Saeed Sohrabpour
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر مجید صادق آذر
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
Majid Sadegh Azar
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
دکتر علی اکبر صالحی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ali Akbar Salehi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب
Naser Taleb Beydokhti
Professor Department of Civil and Environmental Engineering
University of Shirazu
Specialist: Civil and Environmental Engineering, water engineering
دکتر محمدرضا عارف
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
دکتر محمود یعقوبی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Yaghoubi
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Shirazu
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمدمهدی علیشاهی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Mehdi Ali shahi
Professor
University of Shirazu
Specialist: mechanical engineering
دکتر علی کاوه
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی سازه، مهندسی عمران
Ali Kaveh
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural engineering, Civil Engineering
دکتر محمد کرمانشاه
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: حمل و نقل
Mohammad Kermanshah
Professor Faculty of Civil Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Transportation
دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی نقی مشایخی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت سیستم
Ali Naghi Mashyekhi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: System management
دکتر علی مقداری
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، کنترل و رباتیک
Ali Meghdari
Professor Department of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering, کنترل و رباتيک
دکتر رضا مکنون
استاد دانشکده عمران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی منابع آب، مهندسی محیط زیست، عمران -آب
Reza Maknoon
Professor Faculty of Civil Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Water Resources Management, Water Resources Engineering, environmental engineering, Civil -Water
دکتر امیرهوشنگ مهریار
استاد موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Amir Hooshang Mehryar
Professor of the Institute of Planning and Development
Sharif University of Technology
Specialist: Clinical Psychology
دکتر هادی ندیمی
استاد دانشکده شهرسازی و معماری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Hadi Nadimi
Professor School of Urbanism and Architecture
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر محمدرضا اسلامی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، جامدات
Mohammad Reza Eslami
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering, solids
دکتر رضا توکلی مقدم
استاد School of Industrial Engineering
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی و الگوریتم های فراابتکاری
Reza Tavakkoli Moghaddam
Professor School of Industrial Engineering
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Design of industrial systems and interoperability algorithms
دکتر محمد سعیدی مهرآباد
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohammad Saeedi Mehr Abad
Professor
Iran University of Science and Technology
دکتر محمدرضا امین ناصری
استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Reza Amin Naseri
Professor Faculty of Industrial Engineering and Systems
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Engineering
دکتر هاشم محلوجی

دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Hashem Mahlooji

Sharif University of Technology
Specialist: Industrial Engineering
دکتر محمد مدرس یزدی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات، مهندسی صنایع، مهندسی،علوم کامپیوتر، مهندسی شیمی
Mohammad Modarres Yazdi
Professor Faculty of Industrial Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Operation Research, Engineering, Computer Science, Chemical Engineering
دکتر سید تقی اخوان نیاکی
استاد ممتاز دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Taghi Akhavan Niaki
Professor Faculty of Industrial Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: industrial engineering
مدیر اجرایی
پریسا مروتی
پریسا مروتی

مدیرداخلی
دکتر پوران خیرمندی

دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علوم ارتباطات اجتماعی
Pouran Kheyrmandi

Sharif University of Technology
Specialist: Social Communication Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۶