درباره نشریه
ISSN:
2588-5944
eISSN:
2588-526X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر هوشنگ بهرامی
سردبیر:
دکتر احمد لندی
مدیر اجرایی:
دکتر مجتبی نوروزی
تلفن:
061-33364052 ، داخلی: 3090
دورنگار:
061-33364052 ، داخلی: 3090
سایت اختصاصی:
agrieng.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی، ، کدپستی: 6135783151
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/21

این مجله تا پایان سال 1387 با عنوان مجله علمی کشاورزی منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر هوشنگ بهرامی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
Houshang Bahrami
Associate Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Mechanics of Agricultural Machinery and Mechanization
سردبیر
دکتر احمد لندی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: پیدایش و رده بندی خاکها
Ahmad Landi
Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Genesis and Classification of Soils
اعضای تحریریه
دکتر مرتضی الماسی
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
Morteza Almassi
Professor Tehran Science and Research Branch, Faculty of Agriculture
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Mechanical Engineering of Agricultural Machinery and Mechanization
دکتر حسین شریعتمداری
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک
Hossein Shariatmadari
Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Soil chemistry and fertility
دکتر حسین خادمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: یدایش و رده بندی خاکها
Hossein Khademi
Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Soil identification and classification
دکتر احمد لندی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: پیدایش و رده بندی خاکها
Ahmad Landi
Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Genesis and Classification of Soils
دکتر عبدالامیر معزی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
Abdolamir Moezzi
Associate Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Soil fertility and plant nutrition
دکتر محمدامین آسودار
استاد دانشکده مهندسی زراعی
Mohammad Amin Asoodar
Professor Faculty of Agricultural Engineering
دکتر محمدجواد شیخ داوودی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مکانیک ماشینهای کشاورزی
Mohammad Javad Sheikh Davoodi
Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Mechanics of Agricultural Machinery
دکتر هوشنگ بهرامی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
Houshang Bahrami
Associate Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Mechanics of Agricultural Machinery and Mechanization
مدیر اجرایی
دکتر مجتبی نوروزی
استادیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک
Mojtaba Norouzi
Assistant Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Soil chemistry and fertility
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۲