درباره نشریه
ISSN:
2008-7764
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
دکتر سید ولی حسینی
سردبیر:
افشین دانه کار
مدیر اجرایی:
مهندس فرحناز ابراهیمی
تلفن:
026-32223044
026-32225780
دورنگار:
026-32223044
026-32225780
سایت اختصاصی:
jne.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، دانشگاه منابع طبیعی
صندوق پستی:
4314-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/25
مدیر مسئول
دکتر سید ولی حسینی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرآوری محصولات شیلاتی
Seyyed Vali Hosseini
Associate Professor Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Seafood Processing Technology
سردبیر
افشین دانه کار
استاد محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست ساحلی ، اکوتوریسم، مدیریت محیط زیست طبیعی
Afshin Danehkar
Professor, Environmental Science
University of Tehran
Specialist: Coastal Environment, Ecotourism, Natural Environment Management
اعضای تحریریه
دکتر شراره پور ابراهیم

دکتر علی فتح زاده

دکتر هومان لیاقتی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Homan Liaghati
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Agricultural Economics
دکتر نورالله میرغفاری
دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: الودگی محیط زیست
Nourollah Mirghaffari
Associate Professor, Department of Natural Resources
Isfahan University of Technology
Specialist: Environmental Science
دکتر نعمت الله خراسانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: منابع طبیعی- آلودگی، تنوع زیستی و منابع طبیعی
Nematollah Khorasani
Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Biodiversity and Natural Resources
دکتر مجید مخدوم فرخنده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست و آمایش سرزمین
Majid Makhdoum Farkhondeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Environment and land preparation
احمد رضا یزدانبخش
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهیذ بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Ahmadreza Yazdanbakhsh
Professor, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر سید جلال الدین شایگان سالک
دکتر سید جلال الدین شایگان سالک

افشین دانه کار
استاد محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست ساحلی ، اکوتوریسم، مدیریت محیط زیست طبیعی
Afshin Danehkar
Professor, Environmental Science
University of Tehran
Specialist: Coastal Environment, Ecotourism, Natural Environment Management
دکتر اصغر عبدلی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اکولوژی ، اکولوژی ماهی
Asghar Abdoli
Associate professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Ecology - Fish Ecology
مدیر اجرایی
مهندس فرحناز ابراهیمی

دانشگاه تهران
Farahnaz Ebrahimi

University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۱