درباره نشریه
ISSN:
2008-7764
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
دکتر حسین آذرنیوند
سردبیر:
دکتر امیرحسین حمیدیان
سردبیر:
امیرحسین حمیدیان
مدیر اجرایی:
مهندس فرحناز ابراهیمی
مدیرداخلی:
دکتر امیرحسین حمیدیان
تلفن:
026-32223044
026-32225780
دورنگار:
026-32223044
026-32225780
سایت اختصاصی:
jne.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، دانشگاه منابع طبیعی
صندوق پستی:
4314-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/07
مدیر مسئول
حسین آذرنیوند
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده، گیاه شناسی و اکولوژی
Hossein Azarnivand
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Range Management, Botany and Ecology
سردبیر
امیرحسین حمیدیان
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Amir Hossein Hamidian
University of Tehran
Specialist: Environmental Engineering
امیرحسین حمیدیان
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Amir Hossein Hamidian
University of Tehran
Specialist: Environmental Engineering
هیات تحریریه
نعمت الله خراسانی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: منابع طبیعی- آلودگی، تنوع زیستی و منابع طبیعی
Nematollah Khorasani
Professor, Department of natural resources, University of Tehran
Specialist: Biodiversity and Natural Resources
جهانگیر فقهی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جنگلداری - سیستم اطلاعات جنگل و جغرافیایی
Jahangir Feghhi
Professor, University of Tehran
Specialist: Forest Management Planning and Forest/Geographic Information System
مجید مخدوم فرخنده
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست و آمایش سرزمین
Majid Makhdoum Farkhondeh
Professor, University of Tehran
Specialist: Environment and land preparation
سیدمحسن حسینی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم جنگل، اکولوژی
Seyed Mohsen Hosseini
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Sciences, ecology
بهرام حسن زاده کیابی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: آبزیان و حیات وحش، آبزیان
Bahram Hsanzadeh Kiabi
Associate professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Fisheries and Wildlife, Aquatic
احمدرضا یزدانبخش
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Ahmad Reza Yazdan Bakhsh
Professor, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
محمودرضا همامی
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تحقیقات حیات وحش، حفاظت زیست شناسی
Mahmoud Reza Hemami
Associate professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
افشین دانه کار
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم جنگل
Afshin Danehkar
Professor, University of Tehran
Specialist: Forest Sciences
اصغر عبدلی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اکولوژی - اکولوژی ماهی
Asghar Abdoli
Associate professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Ecology - Fish Ecology
افشین علیزاده شعبانی
استادیار دانشگاه تهران
Afshin Alizadeh Shabani
Associate professor, University of Tehran
Specialist: Wildlife Ecology, Habitat Mapping
ویراستارفارسی
فاطمه رشوند
فاطمه رشوند
مدیر اجرایی
فرحناز ابراهیمی
دانشگاه تهران
Farahnaz Ebrahimi
University of Tehran
مدیرداخلی
امیرحسین حمیدیان
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Amir Hossein Hamidian
University of Tehran
Specialist: Environmental Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۴