درباره نشریه
ISSN:
2251-7359
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
مدیر مسئول:
مهندس محسن بنی اسدی
سردبیر:
دکتر کریم سلیمانی
مسئول اشتراک:
مهدی پور
تلفن:
034-33257190
دورنگار:
034-33257190
سایت اختصاصی:
www.waterjournal.ir
نشانی:
کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر، انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران، ، کدپستی: 7616914111
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/23
مدیر مسئول
مهندس محسن بنی اسدی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
Mohsen Baniasadi
Faculty member of Agricultural and Natural Resources Research Center
سردبیر
دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: سنجش از دور
Karim Soleymani
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Remote Sensing
اعضای تحریریه
دکتر غلامعباس بارانی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: هیدرولیک
Gholam Abbas Barani
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Hydraulics
دکتر عبدالکریم بهنیا
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
Abdolkarim behnia
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر محمدجواد خانجانی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mohammad Javad Khanjani
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر حسین دهقانی سانیچ
دانشیار
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Hossein Dehghanisanij
Associate Professor
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر علی سلاجقه
استاد تمام مهندسی رودخانه - دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی رودخانه
Ali Salajegheh
Full Professor, River Engineering
University of Tehran
Specialist: River Engineering
دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: سنجش از دور
Karim Soleymani
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Remote Sensing
دکتر غلامرضا لشکری پور
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Gholam Reza Lashkaripur
Professor Department of Geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geological engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۵۶