درباره نشریه
ISSN:
2251-7359
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
مدیر مسئول:
مهندس محسن بنی اسدی
سردبیر:
دکتر محمدجواد خانجانی
مسئول اشتراک:
مهدی پور
تلفن:
034-33257190
دورنگار:
034-33257190
سایت اختصاصی:
www.waterjournal.ir
نشانی:
کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر، انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران، ، کدپستی: 7616914111
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/06
مدیر مسئول
مهندس محسن بنی اسدی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
Mohsen Baniasadi
Faculty member of Agricultural and Natural Resources Research Center,
سردبیر
دکتر محمدجواد خانجانی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mohammad Javad Khanjani
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
هیات تحریریه
دکتر غلامعباس بارانی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: هیدرولیک
Gholam Abbas Barani
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Hydraulics
دکتر عبدالکریم بهنیا
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
Abdolkarim behnia
Professor, Shahid Chamram University
دکتر محمدجواد خانجانی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mohammad Javad Khanjani
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر حسین دهقانی سانیچ
دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Hossein Dehghani Sanij
Associate Professor Institute of Agricultural Engineering and Engineering,
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر علی سلاجقه
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبخیزداری
Ali Salajegheh
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Watershed
دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: سنجش از دور
Karim Soleymani
Professor, Department of natural resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Remote Sensing
دکتر غلامرضا لشکری پور
استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Gholam Reza Lashkaripur
Professor, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geological engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۴