درباره نشریه
ISSN:
2423-7140
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر اصغر فلاح
سردبیر:
دکتر حمید جلیلوند
مدیر اجرایی:
دکتر آزاده رنجبر ندامانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر مهدی مردانی
ویراستار علمی:
دکتر حمید جلیلوند
تلفن:
011-33687437
سایت اختصاصی:
ifej.sanru.ac.ir
نشانی:
ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
صندوق پستی:
578
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/07
مدیر مسئول
دکتر اصغر فلاح
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: جنگلداری
Asghar Fallah
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forestry
سردبیر
دکتر حمید جلیلوند
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: بوم شناسی جنگل های ایران، جنگلداری
Hamid Jalil Vand
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forestry
اعضای تحریریه
دکتر سید محمد حجتی
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: جنگلداری
Seyyed MOhammad Hojjati
Associate Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forestry
دکتر حسن پوربابایی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جنگلداری، کشت بافت، بهبود درخت جنگل
Hasan Pour Babaee
Professor Faculty of Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Forestry, Tissue culture, Forest tree improvment
دکتر حمید جلیلوند
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: بوم شناسی جنگل های ایران، جنگلداری
Hamid Jalil Vand
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forestry
دکتر سید محسن حسینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم جنگل، اکولوژی
Seyed Mohsen Hosseini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Sciences, ecology
دکتر رقیه ذوالفقاری
دانشیار
دانشگاه یاسوج
Roghayeh Zolfaghari
Associate Professor
University of Yasuj
دکتر شعبان شتایی جویباری
استاد گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم جنگل- سنجش از دور- سامانه اطلاعات جغرافیایی- مدلسازی مکانی- عکس های هوایی
Shaban Shataee Jouibary
Professor, Forestry department
Gorgan University
Specialist: Forest Sciences, Remote sensing , GIS, Spatial Modeling, Aerial photos
دکتر مسعود طبری کوچکسرایی
استاد جنگلداری، علوم جنگل، متابع طبیعی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: احیای جنگل
Masoud Tabari Kouchaksaraei
Professor, Forest Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Restoration
دکتر اصغر فلاح
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: جنگلداری
Asghar Fallah
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forestry
ویراستار انگلیسی
دکتر مهدی مردانی
دکتر مهدی مردانی

ویراستار علمی
دکتر حمید جلیلوند
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: بوم شناسی جنگل های ایران، جنگلداری
Hamid Jalil Vand
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forestry
مدیر اجرایی
دکتر آزاده رنجبر ندامانی
استادیار مهندسی بیوسیستم
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Azadeh Ranjbar Nedamani
Assistant Professor, Biosystem Engineering
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۱