درباره نشریه
ISSN:
2423-7140
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر اصغر فلاح
سردبیر:
دکتر حمید جلیلوند
مدیر اجرایی:
دکتر طاهر عزیزی خالخیلی
تلفن:
011-33687437
سایت اختصاصی:
ifej.sanru.ac.ir
نشانی:
ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
صندوق پستی:
578
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/07
مدیر مسئول
اصغر فلاح
دانشیار
رشته تخصصی: جنگلداری
Asghar Fallah
Associate Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forestry
سردبیر
دکتر حمید جلیلوند
حمید جلیلوند
استاد
رشته تخصصی: بوم شناسی جنگل های ایران
Hamid Jalil Vand
Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
هیات تحریریه
دکتر سیدمحمد حجتی
سیدمحمد حجتی
دانشیار
Seyyed MOhammad Hojjati
Associate Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر مسلم اکبری نیا
مسلم اکبری نیا
دانشیار
Moslem Akbai Nia
Associate Professor, Tarbiat Modares University
حسن پوربابایی
استاد دانشکده منابع طبیعی
رشته تخصصی: جنگلداری، کشت بافت، بهبود درخت جنگل
Hasan Pour Babaee
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan
Specialist: Forestry, Tissue culture, Forest tree improvment
دکتر محمدرضا پورمجیدیان
محمدرضا پورمجیدیان
دانشیار
Mohammad Reza Pour Majidian
Associate Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر حمید جلیلوند
حمید جلیلوند
استاد
رشته تخصصی: بوم شناسی جنگل های ایران
Hamid Jalil Vand
Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
سیدمحسن حسینی
استاد
رشته تخصصی: علوم جنگل، اکولوژی
Seyed Mohsen Hosseini
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Sciences, ecology
دکتر رقیه ذوالفقاری
رقیه ذوالفقاری
دانشیار
Roghayeh Zolfaghari
Associate Professor, University of Yasuj
دکتر محمود زبیری
محمود زبیری
استاد
Mahmoud Zobeyri
Professor, University of Tehran
شعبان شتایی جویباری
استاد دانشکده جنگلداری
رشته تخصصی: سنجش از دور و سامانه های اطلاعات مکانی در جنگلداری
Shaban Shataee Jouybari
Professor, Faculty of Forestry, Gorgan University
Specialist: Remote sensing and GIS in Forestry
مسعود طبری کوچکسرایی
استاد گروه جنگلداری
رشته تخصصی: احیای جنگل
Masoud Tbari Koochaksaraee
Professor, Forestry Department, Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Restoration
اصغر فلاح
دانشیار
رشته تخصصی: جنگلداری
Asghar Fallah
Associate Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forestry
مدیر اجرایی
دکتر طاهر عزیزی خالخیلی
طاهر عزیزی خالخیلی
Taher Azizi Khalkhili
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۹۶