درباره نشریه
ISSN:
2008-9066
eISSN:
2423-3242
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
مدیر مسئول:
دکتر کامبیز راشدی
مدیر مسئول:
دکتر امین آرین
سردبیر:
دکتر مهدی جنوبی
سردبیر:
دکتر علی عبدالخانی
کارشناس:
اکرم صداقت
تلفن:
026-32224496
دورنگار:
026-32224496
سایت اختصاصی:
www.ijwp.ir
نشانی:
کرج، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، ، کدپستی: 3158777871
صندوق پستی:
4111
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/23
مدیر مسئول
کامبیز راشدی
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
Kambiz Rashedi
Department of natural resources, University of Tehran
دکتر امین آرین
امین آرین
سردبیر
مهدی جنوبی
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
Mehdi Jonoobi
Department of natural resources, University of Tehran
علی عبدالخانی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی چوب
Ali Abdulkhani
Associate Professor, Department of natural resources, University of Tehran
Specialist: Wood chemistry
هیات تحریریه
اصغر طارمیان
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیک چوب
Asghar Tarmian
Department of natural resources, University of Tehran
Specialist: Wood Physics
سحاب حجازی
استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی و فناوری خمیر کاغذ و رنگبری
Sahab Hejazi
Assistant Professor, Department of natural resources, University of Tehran
Specialist: Pulping and bleaching Chemistry and Technology
مریم قربانی کوکنده
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: حفاظت چوب
Marayam Ghrobani Kokandeh
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Wood protection
حمیدرضا منصوری کمساری
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: فرآورده های چوبی؛ چسب چوب
Hamidreza Mansouri Komsari
University of Zabol
Specialist: Wood products; wood glue
محمد غفرانی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: مکانیک چوب و فرآورده های چوبی
Mohammad Ghofrani
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Wood Mechanics and Wood Products
حسین کرمانیان
دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین دانشگاه شهید بهشتی
Hossein Kermanian
Faculty of Energy Engineering and New Technologies, Shahid Beheshti University
مهران روح نیا
دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم چوب
Mehran Roohnia
Specialist: Wood Science
سعید مهدوی
دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: صنایع چوب و کاغذ - خمیر و کاغذ سازی
Saeed Mahdavi
Associate Professor,, Institute of Forestry and Rangeland Research,
Specialist: Wood and paper industry - pulp and paper industry
رضا اولادی
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
Reza Oladi
Faculty of Natural Resources, University of Tehran
کامبیز پورطهماسی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیولوژی و آناتومی چوب و گاهشناسی درخت
Kambiz Pourtahmasi
Professor, Department of natural resources, University of Tehran
Specialist: Wood Biology & Anatomy, Dendrochronology
یحیی همزه
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ
Yahya Hamzeh
Professor, University of Tehran
Specialist: Pulp and paper production technology
مجید عزیزی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد چوب ومدیریت
Majid Azizi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Wood economy and management
محراب مدهوشی
استادیار دانشگاه گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: مکانیک چوب و فرآورده های چوبی
Mehrab Madhushi
Assistant Professor, Gorgan University, Gorgan University
Specialist: Wood Mechanics and Wood Products
ویراستار انگلیسی
رضا اولادی
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
Reza Oladi
Faculty of Natural Resources, University of Tehran
کارشناس
اکرم صداقت
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: منابع طبیعی
Akram Sedaghat
Department of natural resources, University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۹