درباره نشریه
ISSN:
2008-9066
eISSN:
2423-3242
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
مدیر مسئول:
دکتر کامبیز راشدی
سردبیر:
دکتر مهدی جنوبی
کارشناس:
اکرم صداقت
تلفن:
026-32224496
دورنگار:
026-32224496
سایت اختصاصی:
www.ijwp.ir
نشانی:
کرج، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، ، کدپستی: 3158777871
صندوق پستی:
4111
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/23
مدیر مسئول
دکتر کامبیز راشدی
دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
Kambiz Rashedi
Department of natural resources
University of Tehran
سردبیر
دکتر مهدی جنوبی
دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
Mehdi Jonoobi
Department of natural resources
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر اصغر طارمیان
دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیک چوب
Asghar Tarmian
Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Wood Physics
دکتر سحاب حجازی
استادیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی و فناوری خمیر کاغذ و رنگبری
Sahab Hejazi
Assistant Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Pulping and bleaching Chemistry and Technology
دکتر مریم قربانی کوکنده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: حفاظت چوب
Marayam Ghrobani Kokandeh

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Wood protection
دکتر حمیدرضا منصوری کمساری

دانشگاه زابل
رشته تخصصی: فرآورده های چوبی؛ چسب چوب
Hamidreza Mansouri Komsari

University of Zabol
Specialist: Wood products; wood glue
دکتر محمد غفرانی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: مکانیک چوب و فرآورده های چوبی
Mohammad Ghofrani

Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Wood Mechanics and Wood Products
دکتر حسین کرمانیان
دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین
دانشگاه شهید بهشتی
Hossein Kermanian
Faculty of Energy Engineering and New Technologies
Shahid Beheshti University
دکتر مهران روح نیا

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم چوب
Mehran Roohnia

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Wood Science
دکتر سعید مهدوی
دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: صنایع چوب و کاغذ - خمیر و کاغذ سازی
Saeed Mahdavi
Associate Professor, Institute of Forestry and Rangeland Research
Specialist: Wood and paper industry - pulp and paper industry
دکتر رضا اولادی
دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
Reza Oladi
Faculty of Natural Resources
University of Tehran
دکتر کامبیز پورطهماسی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیولوژی و آناتومی چوب و گاهشناسی درخت
Kambiz Pourtahmasi
Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Wood Biology & Anatomy, Dendrochronology
دکتر یحیی همزه
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ
Yahya Hamzeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Pulp and paper production technology
دکتر مجید عزیزی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد چوب ومدیریت
Majid Azizi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Wood economy and management
دکتر محراب مدهوشی
استادیار دانشگاه گرگان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: مکانیک چوب و فرآورده های چوبی
Mehrab Madhushi
Assistant Professor Gorgan University
Gorgan University
Specialist: Wood Mechanics and Wood Products
ویراستار انگلیسی
دکتر رضا اولادی
دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
Reza Oladi
Faculty of Natural Resources
University of Tehran
کارشناس
اکرم صداقت
اکرم صداقت
دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: منابع طبیعی
Akram Sedaghat
Department of natural resources
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۷