درباره نشریه
ISSN:
2251-8126
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - موسسه روانشناسی و علوم تربیتی)
مدیر مسئول:
دکتر الهه حجازی موغاری
سردبیر:
دکتر رضا رستمی
دبیر تحریریه:
دکتر زهرا نقش
مدیرداخلی:
زهرا فیض آبادی
سایت اختصاصی:
japr.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مقابل کوی نصر (گیشا) ، خیابان دکتر علیمحمد کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، موسسه روانشناسی و علوم تربیتی
صندوق پستی:
6557-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/18
مدیر مسئول
دکتر الهه حجازی موغاری
رییس دانشکده
رشته تخصصی: روان شناسی تحولی، انگیزش، روان شناسی جنسیت، روان شناسی شناختی
Elaheh Hejazi Moughari

Specialist: developmental psychology, motivation, gender psychology, cognitive psychology
سردبیر
دکتر رضا رستمی

Reza Rostami

دبیر تحریریه
دکتر زهرا نقش
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Zahra Naghsh
Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Psychology
اعضای تحریریه
دکتر عباس رحیمی نژاد
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Abbas Rahiminezhad
Associate Professor Member of psychology & Educational Science Faculty
University of Tehran
Specialist: psychology
دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر مسعود غلامعلی لواسانی
دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Masoud Gholamali Lavasani
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: psychology
دکتر اسماعیل صمدی
موسسه روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات
Isamail Samadi
Deputy of Dean of Institute psychological & educational science
University of Tehran
Specialist: Mamangement Information Technology
دکتر محمدعلی بشارت
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mohammad Ali Besharat
Professor
University of Tehran
Specialist: Personality and Clinical Psychology
دکتر الهه حجازی موغاری
رییس دانشکده
رشته تخصصی: روان شناسی تحولی، انگیزش، روان شناسی جنسیت، روان شناسی شناختی
Elaheh Hejazi Moughari

Specialist: developmental psychology, motivation, gender psychology, cognitive psychology
دکتر محمد خدایاری فرد
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی و مشاوره
Mohamad Khodayarifard
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Educational Psychology and Counseling
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
مدیرداخلی
زهرا فیض آبادی
کارشناس موسسه روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Zahra Feizabadi
Expert
University of Tehran
Specialist: psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۰