درباره نشریه
ISSN:
2008-885X
eISSN:
2538-3493
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول:
دکتر اسماعیل حسن زاده
سردبیر:
دکتر علی محمد ولوی
کارشناس:
رویا مشمولی پیله رود
سایت اختصاصی:
hii.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات ،زبانهای خارجه وتاریخ دفتر نشریات
تلفن همراه:
09100210883
تاریخ به‌روزآوری: 1399/05/04
مدیر مسئول
دکتر اسماعیل حسن زاده
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Esmaeil Hassan Zadeh
Associate Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: History of Iran
سردبیر
دکتر علی محمد ولوی
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Ali Mohammad Valavi
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: History, history of Islam
اعضای تحریریه
دکتر نزهت احمدی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: صفویه، تاریخ ایران
Nozhat Ahmadi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Safavieh, History of Iran
دکتر محمدتقی ایمان پور
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران باستان
Mohammad Taghi Imanpour
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: History, Ancient Ancient History
دکتر محمدرضا بارانی
استادیار گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Reza Barani
Assistant Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: history
دکتر سهیلا ترابی فارسانی
دانشیار واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ
Soheila Torabi Farsani
Associate Professor Najaf Abad Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: history
دکتر خوزه کوتیاس
دکتر خوزه کوتیاس

دکتر جمشید آزادگان
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ادیان
Jamshid Azadegan
Associate Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: religions
دکتر ابوالقاسم اجتهادی
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Abolghasem Ejtehadi
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: history of Islam
دکتر محمدتقی امامی خویی
دانشیار واحد شهر ری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Taqi Emami Khoei
Associate Professor Ray Ray Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: history
دکتر اللهیار خلعتبری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ میانه و اسماعیلیان
Allah Yar Khalat Bari
Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: history, The Middle Ages and the Ismailis
دکتر محمدتقی راشدمحصل
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه زبان های باستانی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mohammad Taghi Rashedmohassel
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies Ancient language group
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر محمدسرور مولایی
استاد گروه زبان و ادبیات
دانشگاه الزهرا
Mohammad Sarvar Molaei
Professor Department of Language and Literature
University of Alzahra
دکتر شهرام یوسفی فر
استاد گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اجتماعی ایران
Shahram Yosefifar
Professor History Group
Specialist: History, Iranian social history
کارشناس
رویا مشمولی پیله رود
کارشناسی ارشد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Roya Mashmouli Peleroud
Masters
University of Alzahra
Specialist: history of Islam
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۳