درباره نشریه
ISSN:
2251-757X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر عباس قدیمی قیداری
سردبیر:
رضا دهقانی
سردبیر:
دکتر علیرضا کریمی
مدیر اجرایی:
عباس یگانه
تلفن:
041-33392262
سایت اختصاصی:
tuhistory.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، گروه آموزشی تاریخ، دفتر مجله تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، ، کدپستی: 5166616471
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/27
مدیر مسئول
دکتر عباس قدیمی قیداری
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ نگاری و مباحث نظری تاریخ، تاریخ قاجار و معاصر ایران ، روش شناسی
Abbas Ghadimi Gheydari
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Historiography and Theoretical Theory of History, History of Qajar and Contemporary Iran - Methodology
سردبیر
رضا دهقانی

رشته تخصصی: مطالعات ترکیه و تاریخ معاصر ایران
Reza Dehghani

دکتر علیرضا کریمی

رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران بعد از اسلام
Alireza Karimi

Specialist: History, History of Iran in the Islamic period
اعضای تحریریه
دکتر عباس قدیمی قیداری
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ نگاری و مباحث نظری تاریخ، تاریخ قاجار و معاصر ایران ، روش شناسی
Abbas Ghadimi Gheydari
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Historiography and Theoretical Theory of History, History of Qajar and Contemporary Iran - Methodology
دکتر غلامحسین زرگری نژاد
دانشیار پژوهشکده تاریخ اسلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ قاجار و معاصر ایران
Gholam Hosein Zargarinejad
Associate Professor Institute of Islamic History
University of Tehran
Specialist: History of Qajar and Contemporary Iran
دکتر حسین میرجعفری
استاد تاریخ
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ تیموریان و ترکمنان، تاریخ ایران
Hosein Mir Jafari
Professor History
University of Isfahan
Specialist: History of Timurid and Turkmen, History of Iran
دکتر محمد سلماسی زاده
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران بعداز اسلام (تاریخ معاصر ایران+مدرنیته و توسعه)
Mohammad Salmasi Zadeh
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: The modern history of Iran & development issues
رضا دهقانی

رشته تخصصی: مطالعات ترکیه و تاریخ معاصر ایران
Reza Dehghani

دکتر غلامعلی پاشازاده
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران عصر قاجار
Gholamali Pashazadeh
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: History of Iran in Qajar era
دکتر ناصر صدقی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ اسلامی
Naser Sedghi
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Islamic history
دکتر مقصودعلی صادقی گندمانی
دانشیار تاریخ
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ عصر صفویه، ایران
Maghsod Ali Sadeghi Gandomani
Associate Professor sadeghi[at]gmail.com
University of Tabriz
Specialist: History of the Safavid era, Iran
دکتر عطاءالله حسنی
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Ataollah Hasani
Associate Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: History of Iran
حسن حضرتی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ عثمانی و خاورمیانه
Hassan Hazrati

University of Tehran
دکتر فریدون اللهیاری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: Fereydon
Fereydon Allah Yari
Professor
University of Isfahan
Specialist: history
دکتر مسعود بیات
دانشیار
Masoud Bayat
Associate Professor
دکتر محمدعلی اکبری
دانشیار دانشکده ادبیات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران، زبان انگلیسی
Mohammad Ali Akbari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Contemporary History of Iran, English language
دکتر ولی دین پرست
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران عصر تیموریان و ترکمانان
Vali Din Parast
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: History of Iran in the era of Timurid and Turkmen
مدیر اجرایی
عباس یگانه
کارمند دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Abbas Yeganeh
Employee of Tabriz University
University of Tabriz
Specialist: governmental management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۲