درباره نشریه
ISSN:
2251-757X
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر محمد سلماسی زاده
سردبیر:
دکتر رضا دهقانی
مدیر اجرایی:
عباس یگانه
تلفن:
041-33392262
سایت اختصاصی:
tuhistory.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، گروه آموزشی تاریخ، دفتر مجله تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، ، کدپستی: 5166616471
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/27
مدیر مسئول
دکتر محمد سلماسی زاده
محمد سلماسی زاده
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران بعداز اسلام (تاریخ معاصر ایران+مدرنیته و توسعه)
Mohammad Salmasi Zadeh
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: The modern history of Iran & development issues
سردبیر
دکتر رضا دهقانی
رضا دهقانی
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی- دوره معاصر- تاریخ عثمانی و ترکیه
Reza Dehghani
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?r.dehgani
هیات تحریریه
دکتر عباس قدیمی قیداری
عباس قدیمی قیداری
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ قاجار و معاصر ایران - روش شناسی - تاریخ نگاری و مباحث نظری تاریخ
Abbas Ghadimi Gheydari
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: History of Qajar and Contemporary Iran - Methodology - Historiography and Theoretical Theory of History
غلامحسین زرگری نژاد
دانشیار پژوهشکده تاریخ اسلام دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ قاجار و معاصر ایران
Gholam Hosein Zargari Nejad
Associate Professor, Institute of Islamic History, University of Tehran
Specialist: History of Qajar and Contemporary Iran
حسین میرجعفری
استاد تاریخ دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ تیموریان و ترکمنان، تاریخ ایران
Hosein Mir Jafari
Professor, History, University of Isfahan
Specialist: History of Timurid and Turkmen, History of Iran
دکتر محمد سلماسی زاده
محمد سلماسی زاده
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران بعداز اسلام (تاریخ معاصر ایران+مدرنیته و توسعه)
Mohammad Salmasi Zadeh
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: The modern history of Iran & development issues
دکتر رضا دهقانی
رضا دهقانی
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی- دوره معاصر- تاریخ عثمانی و ترکیه
Reza Dehghani
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?r.dehgani
غلامعلی پاشازاده
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران عصر قاجار
Gholamali Pashazadeh
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: History of Iran in Qajar era
دکتر علیرضا کریمی
علیرضا کریمی
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران بعد از اسلام (از مغول تا صفویه)
Alireza Karimi
Associate Professor, History Group, University of Tabriz
Specialist: History of Iran after Islam (from Mongol to Safavid)
دکتر ناصر صدقی
ناصر صدقی
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ سلجوقیان- جامعه شناسی تاریخی ایران- روش شناسی و روشهای تحقیق در تاریخ- تاریخ نگاری اسلامی و ایرانی
Naser Sedghi
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: History of Seljuk - Historical Sociology of Iran - Methodology and Methods of Research in the History of Islamic and Iranian History
مقصودعلی صادقی گندمانی
دانشیار تاریخ دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ عصر صفویه، ایران
Maghsod Ali Sadeghi Gandomani
Associate Professor, sadeghi[at]gmail.com, University of Tabriz
Specialist: History of the Safavid era, Iran
عطاءالله حسنی
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Ataollah Hasani
Associate Professor, History Group, Shahid Beheshti University
Specialist: History of Iran
حسن حضرتی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ قاجاریه ، معاصر و عثمانی، تاریخ اسلام
Hassan Hazrati
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: History of Qajar, Contemporary and Ottoman, history of Islam
دکتر فریدون الله یاری
فریدون الله یاری
دانشیار
رشته تخصصی: تاریخ ایران ،قرون اولیه
Fereydoon Allah yari
Associate Professor,
Specialist: Iranian history, early centuries
دکتر مسعود بیات
مسعود بیات
دانشیار
Masoud Bayat
Associate Professor,
محمدعلی اکبری
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران، زبان انگلیسی
Mohammad Ali Akbari
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Contemporary History of Iran, English language
ولی دین پرست
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران عصر تیموریان و ترکمانان
Vali Din Parast
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: History of Iran in the era of Timurid and Turkmen
مدیر اجرایی
عباس یگانه
کارمند دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Abbas Yeganeh
Employee of Tabriz University, University of Tabriz
Specialist: governmental management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۸