درباره نشریه
ISSN:
2251-757X
eISSN:
2717-2902
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر عباس قدیمی قیداری
سردبیر:
دکتر علیرضا کریمی
مدیر اجرایی:
عباس یگانه
تلفن:
041-33392262
سایت اختصاصی:
tuhistory.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، گروه آموزشی تاریخ، دفتر مجله تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، ، کدپستی: 5166616471
تاریخ به‌روزآوری: 1400/02/27
مدیر مسئول
دکتر عباس قدیمی قیداری
دانشیار تاریخ
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ جدید ایران(قاجار و پهلوی)، تاریخ نگاری ایرانی
Abbas Ghadimi Gheidari
Associate Professor, History
University of Tabriz
Specialist: New history of Iran (Qajar and Pahlavi), Iranian historiography
سردبیر
دکتر علیرضا کریمی
دانشیار گروه تاریخ، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران بعد از اسلام
Alireza Karimi
Associate Professor, History Department
University of Tabriz
Specialist: History, History of Iran in the Islamic period
اعضای تحریریه
دکتر عباس قدیمی قیداری
دانشیار تاریخ
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ جدید ایران(قاجار و پهلوی)، تاریخ نگاری ایرانی
Abbas Ghadimi Gheidari
Associate Professor, History
University of Tabriz
Specialist: New history of Iran (Qajar and Pahlavi), Iranian historiography
دکتر غلامحسین زرگری نژاد
دانشیار پژوهشکده تاریخ اسلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ قاجار و معاصر ایران
Gholam Hosein Zargarinejad
Associate Professor Institute of Islamic History
University of Tehran
Specialist: History of Qajar and Contemporary Iran
دکتر حسین میرجعفری
استاد تاریخ
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ تیموریان و ترکمنان، تاریخ ایران
Hosein Mir Jafari
Professor History
University of Isfahan
Specialist: History of Timurid and Turkmen, History of Iran
دکتر محمد سلماسی زاده
دانشیار تاریخ ایران معاصر ، دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران بعداز اسلام (تاریخ معاصر ایران+مدرنیته و توسعه)
Mohammad Salmasi Zadeh
Associate Professor, History of contemporary Iran, Faculty of Law and Human Sciences, University of Tabriz
University of Tabriz
Specialist: The modern history of Iran & development issues
رضا دهقانی
دانشیار گروه مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا، دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات ترکیه و تاریخ معاصر ایران
Reza Dehghani
Associate Professor, Turkish Studies
University of Tehran
دکتر غلامعلی پاشازاده
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران عصر قاجار
Gholamali Pashazadeh
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: History of Iran in Qajar era
ناصر صدقی
استاد گروه تاریخ دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی
Naser Sedghi
Professor, Department of History
University of Tabriz
دکتر مقصودعلی صادقی گندمانی
دانشیار تاریخ
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ عصر صفویه، ایران
Maghsod Ali Sadeghi Gandomani
Associate Professor, histoty
Tarbiat Modares University
Specialist: History of the Safavid era, Iran
دکتر عطاءالله حسنی
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Ataollah Hasani
Associate Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: History of Iran
حسن حضرتی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ عثمانی و خاورمیانه
Hassan Hazrati

University of Tehran
دکتر فریدون اللهیاری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: Fereydon
Fereydon Allah Yari
Professor
University of Isfahan
Specialist: history
دکتر مسعود بیات
دانشیار
Masoud Bayat
Associate Professor
دکتر محمدعلی اکبری
دانشیار دانشکده ادبیات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران، زبان انگلیسی
Mohammad Ali Akbari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Contemporary History of Iran, English language
دکتر ولی دین پرست
دانشیار تاریخ، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران عصر تیموریان و ترکمانان
Vali Din Parast
Associate Professor, History
University of Tabriz
Specialist: History of Iran in the era of Timurid and Turkmen
مدیر اجرایی
عباس یگانه
کارمند دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Abbas Yeganeh
Employee of Tabriz University
University of Tabriz
Specialist: governmental management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۶