درباره نشریه
ISSN:
2228-6144
eISSN:
2588-6649
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین مکتبی
سردبیر:
دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
مدیرداخلی:
دکتر ایران داوودی
کارشناس:
نسرین بهلول
تلفن:
061-33331366 ، داخلی: 4610
دورنگار:
061-33331366 ، داخلی: 4610
سایت اختصاصی:
psychac.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
صندوق پستی:
139-61355
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/11
مدیر مسئول
دکتر غلامحسین مکتبی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Gholamhosein Maktabi
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
سردبیر
دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
اعضای تحریریه
عسکر آتش افروز

Askar Atashafrouz

دکتر ناصر بهروزی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Naser Behrouzi
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
دکتر محمدکریم خداپناهی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی فیزیولوژیک
Mohammad Karim Khodapanahi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychologist, Physiological Psychology
دکتر یدالله زرگر
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Yadollah Zargar
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر حسین شکرکن
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Hosein Shokrkon
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر یوسفعلی عطاری
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Yoosef Ali Attari
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: family counselling
دکتر بهمن نجاریان
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Bahman Najarian
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر ابوالقاسم نوری
استاد nori@miau.ac.ir
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی اجتماعی
Abolghasem Noori
Professor
University of Isfahan
Specialist: Industrial and Organizational Psychology, social Psychology
دکتر پرویز آزادفلاح
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: نوروسایکولوژی، روانشناسی سلامت
Parviz Azadfallah
Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Psychology, Neuropsychology
دکتر نسرین ارشدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Nasrin Arshadi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر سودابه بساک نژاد
دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک، روان سرطان شناسی
Soodabeh Bassak Nejad
Associate Professor, psychology, Dep of Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: clinical psychology, psychoonchology, child clonical psychology
دکتر منیژه شهنی ییلاق
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Manijeh Shehni Yaylagh
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر عبدالزهرا نعامی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Abdolzahra Naami
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر عبدالکاظم نیسی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Abdulkazem Neissi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر سید اسماعیل هاشمی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روان شناسی صنعتی
Seyed Esmaeil Hashemi
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial psychology
دکتر محمدعلی بشارت
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mohammad Ali Besharat
Professor
University of Tehran
Specialist: Personality and Clinical Psychology
دکتر محمیم خداپناهی
دکتر محمیم خداپناهی

دکتر محمد خیر
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mohammad Khayyer
Professor Faculty of Education and Psychology
University of Shirazu
Specialist: Educational Psychology
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
مدیرداخلی
دکتر ایران داوودی
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Iran Davoodi
Assistant Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
کارشناس
نسرین بهلول
کارشناس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
Nasrin Bohlool
Expert Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۴