درباره نشریه
ISSN:
2228-6144
eISSN:
2588-6649
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین مکتبی
سردبیر:
دکتر سودابه بساک نژاد
کارشناس:
نسرین بهلول
تلفن:
061-33331366 ، داخلی: 4610
دورنگار:
061-33331366 ، داخلی: 4610
سایت اختصاصی:
psychac.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
صندوق پستی:
139-61355
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/14
مدیر مسئول
دکتر غلامحسین مکتبی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Gholamhosein Maktabi
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
سردبیر
دکتر سودابه بساک نژاد
استاد تمام گروه روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک، روان سرطان شناسی
Soodabeh Bassak Nejad
Full Professor, Department of Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: clinical psychology, psychoonchology, child clonical psychology
اعضای تحریریه
دکتر حسین شکرکن
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Hosein Shokrkon
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر عباس ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی عمومی
Abaas Abolghasemi
Professor
University of Guilan
Specialist: General Psychology
دکتر شعله امیری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روان شناسی
Shole Amiri
Professor
University of Isfahan
Specialist: Psychology
چنگیز رحیمی

دکتر مجید محمودعلیلو
مربی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Majid Mahmoud Alilou
Instructor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tabriz
University of Tabriz
Specialist: Clinical psychology
دکتر ابوالقاسم یعقوبی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Abolgasem Yaghoobi
Professor, Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences, University of Bu-Ali
Bu-Ali Sina University
Specialist: Educational Psychology
Sefa Bulut

Asma Al Attiyah

دکتر منیژه شهنی ییلاق
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Manijeh Shehni Yaylagh
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
دکتر عبدالکاظم نیسی
استاد روانشناسی بالینی کودک
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Abdulkazem Neissi
Professor, clinical child psychology
دانشگاه شهید چمران اهواز
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر سید اسماعیل هاشمی
استاد روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روان شناسی صنعتی
Seyed Esmaeil Hashemi
Professor, Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial psychology
کارشناس
نسرین بهلول
کارشناس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
Nasrin Bohlool
Expert Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۰