درباره نشریه
ISSN:
2008-2789
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1387
صاحب امتیاز:
امید مجد
مدیر مسئول:
امید مجد
سردبیر:
فاطمه مدرسی
تلفن:
021-22065569
دورنگار:
021-22065569
صندوق پستی:
1558-14665
سایت اختصاصی:
www.bahareadab.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/24
صاحب امتیاز
امید مجد

Omid Majd

مدیر مسئول
امید مجد

Omid Majd

سردبیر
فاطمه مدرسی

Fatemeh Modarresi

اعضای تحریریه
دکتر جلال خالقی مطلق

دکتر بهناز پیامنی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه پیام نور
Behnaz Payamani
Associate Professor, Literature and foreign languages
Payame Noor University
دکتر فریده داودی مقدم

دکتر منوچهر اکبری بیرق
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Manouchehr Akbari
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر عبدالرضا سیف
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Abdol Reza Seyf
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر حکیمه دبیران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Hakimeh Dabiran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود فضیلت
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmood Fazilat
Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
احمد تمیم داری
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
Ahmad Tamimdari
Full Professor, Department of percian language and literature
Allameh Tabataba'i University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۶۵