درباره نشریه
ISSN:
2008-2789
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1387
صاحب امتیاز:
دکتر امید مجد
مدیر مسئول:
دکتر امید مجد
سردبیر:
دکتر فاطمه مدرسی
تلفن:
021-22065569
دورنگار:
021-22065569
سایت اختصاصی:
www.bahareadab.com
صندوق پستی:
1558-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/06
صاحب امتیاز
دکتر امید مجد
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Omid Majd
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
مدیر مسئول
دکتر امید مجد
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Omid Majd
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر فاطمه مدرسی
استاد دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Fatemeh Modarresi
Professor, University of Urmia
Specialist: Persian the literature
هیات تحریریه
دکتر فاطمه مدرسی
استاد دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Fatemeh Modarresi
Professor, University of Urmia
Specialist: Persian the literature
دکتر منوچهر اکبری بیرق
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Manouchehr Akbari
Professor, University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر حسین بیک باغبان
دکتر حسین بیک باغبان
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Beik Baghban
Professor,
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر غلامرضا ستوده
دکتر غلامرضا ستوده
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholam Reza Sotoudeh
Professor, University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عبدالرضا سیف
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Abdol Reza Seyf
Professor, University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر حکیمه دبیران
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Hakimeh Dabiran
Professor, Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود فضیلت
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmood Fazilat
Professor, University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدحسن فوادیان
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Moahammad Hasan Foaadian
Professor, University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر نصرالله امامی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Nasrollah Emami
perofesso, Shahid Chamram University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد تمیم داری
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Tamim Dari
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر غلامرضا مستعلی پارسا
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholam Reza Mastali Parsa
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر امید مجد
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Omid Majd
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۸۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۰۷