درباره نشریه
ISSN:
1735-3823
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا (اداره کل مطالعات اجتماعی)
مدیر مسئول:
دکتر مهدی حاجیان
سردبیر:
دکتر غلامرضا غفاری
دبیراجرایی:
فاطمه عمرانی نژاد
مدیر اجرایی:
علی ایزدی
تلفن:
021-81826325
دورنگار:
021-81826325
سایت اختصاصی:
sss.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، میدان عطار، ستاد فرماندهی نیروی انتظامی، معاونت اجتماعی ناجا، طبقه پنجم، اداره کل مطالعات و تحقیقات اجتماعی امور فصلنامه
صندوق پستی:
557-19945
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/09
مدیر مسئول
دکتر مهدی حاجیان
دکتر مهدی حاجیان

Mehdi Hajian

سردبیر
دکتر غلامرضا غفاری
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی، جامعه شناسی
Gholam Reza Ghaffari
Professor
University of Tehran
Specialist: Social planning, Sociology
اعضای تحریریه
عبدالرضا امیری
عبدالرضا امیری

Abdolreza Amiri

دکتر حمید انصاری
استادیار
دانشگاه تهران
Hamid Ansari
Assistant Professor
University of Tehran
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر اعظم راودراد
استاد تمام علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی هنر
Azam Ravadrad
Full Professor, Social Communication Sciences Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Social Communications , Sociology of art
دکتر مهران سهراب زاده

Mehran Sohrabzadeh

دکتر حمید عبداللهیان
استاد جامعه شناسی و ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات
Hamid Abdollahyan
Professor, Communication and Sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology and communication
محمود قاضی طباطبایی

Mahmoud Ghazi Tabatabaei

دکتر بهمن کارگر
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Bahman Kargar
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Geography And Urban Planning
دکتر سید ضیاء هاشمی
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyed Zia Hashemi
Associate Professor, Sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology
دبیراجرایی
فاطمه عمرانی نژاد
فاطمه عمرانی نژاد

مدیر اجرایی
علی ایزدی
علی ایزدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۶