درباره نشریه
ISSN:
1735-9389
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم انتظامی (دانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی)
مدیر مسئول:
دکتر اصغر آقایی
مدیر مسئول:
دکتر اکبر رضازاده
سردبیر:
دکتر جمشید صالحی صدقیانی
مدیر اجرایی:
دکتر میلاد آقائی
تلفن:
021-48931693
سایت اختصاصی:
harold.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید همت غربی، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی، معاونت پژوهشی، ، کدپستی: 1498619991
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/07
مدیر مسئول
دکتر اصغر آقایی
رئیس دانشکده فرماندهی و ستاد
رشته تخصصی: مدیریت
Asghar Aghaee
Head of the Command and Staff College,
Specialist: Management
دکتر اکبر رضازاده
استادیار دانشگاه علوم انتظامی
Akbar Rezazadeh
Associate Professor, Amin Police University
سردبیر
دکتر جمشید صالحی صدقیانی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: پژوهش عملیاتی، مدیریت، اقتصاد کاربرد در ریاضی
Jamshid Salehi Sadaghyani
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Economics; Applications in Mathematics
هیات تحریریه
دکتر اصغر آقایی
رئیس دانشکده فرماندهی و ستاد
رشته تخصصی: مدیریت
Asghar Aghaee
Head of the Command and Staff College,
Specialist: Management
دکتر محمد خوش چهره
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
Mohammad Khoshchehreh
Professor, Faculty of Economics, University of Tehran
دکتر حسن بختیاری
استاد دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت
Hasan Bakhtiari
Professor, Amin Police University
Specialist: Management
دکتر سیدعلی اکبر احمدی
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Ali Akbar Ahmadi
Professor, Payame Noor University
Specialist: Public Administration
دکتر یوسف محمدی مقدم
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Yousef Mohammadi Moghadam
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: Strategic Management
دکتر فریبا شایگان
استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Fariba Shaygan
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Sociology
دکتر سیدحمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor, Faculty of Economics and Management, Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر جمشید صالحی صدقیانی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: پژوهش عملیاتی، مدیریت، اقتصاد کاربرد در ریاضی
Jamshid Salehi Sadaghyani
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Economics; Applications in Mathematics
دکتر علی اکبر متکان
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS
Ali Akbar Matkan
Associate Professor, Shahid Beheshti University
دکتر مقصود امیری
دکتر مقصود امیری
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت
Maghsood Amiri
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management
دکتر حاجیه رجبی فرجاد
دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت
Hajieh Rajabi Farjad
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: Management
ویراستار انگلیسی
دکتر سروش بهربر
دکتر سروش بهربر
استادیار دانشگاه علوم انتظامی
Soroush Bahrbar
Assistant Professor, Amin Police University
مدیر اجرایی
دکتر میلاد آقائی
دانشگاه علوم انتظامی
Milad Aghaee
Amin Police University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۴