درباره نشریه
ISSN:
1735-9389
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم انتظامی امین
مدیر مسئول:
دکتر اکبر رضازاده
سردبیر:
دکتر جمشید صالحی صدقیانی
مدیر اجرایی:
دکتر میلاد آقایی
ویراستار انگلیسی:
دکتر سروش بهربر
تلفن:
021-48931693
سایت اختصاصی:
harold.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید همت غربی، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی، معاونت پژوهشی، ، کدپستی: 1498619991
دورنگار:
021-48931692
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/15
مدیر مسئول
دکتر اکبر رضازاده
استادیار امنیت
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: رشته های امنیتی
Akbar Reza Zadeh
Assistant Professor, Domestic Security
Amin Police University
سردبیر
دکتر جمشید صالحی صدقیانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: پژوهش عملیاتی، مدیریت، اقتصاد کاربرد در ریاضی
Jamshid Salehi Sadaghyani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Economics; Applications in Mathematics
اعضای تحریریه
دکتر حسن بختیاری
استاد
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت
Hasan Bakhtiari
Professor
Amin Police University
Specialist: Management
دکتر سید علی اکبر احمدی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Ali Akbar Ahmadi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Public Administration
دکتر یوسف محمدی مقدم
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Yousef Mohammadi Moghadam
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Strategic Management
دکتر فریبا شایگان
استاد دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Fariba Shaygan
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Sociology
دکتر منصور صادقی مال امیری
استاد تمام مدیریت
دانشگاه جامع امام حسین ع
Mansour Sadeghi Mal Amiri
Full Professor, management
Imam Hossein University
دکتر جمشید صالحی صدقیانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: پژوهش عملیاتی، مدیریت، اقتصاد کاربرد در ریاضی
Jamshid Salehi Sadaghyani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Economics; Applications in Mathematics
دکتر مقصود امیری
استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع-مدیریت
Maghsood Amiri
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: industrial engineering, -Management
دکتر حاجیه رجبی فرجاد
دانشیار مدیریت منابع انسانی
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت
Hajieh Rajabi Farjad
Associate Professor, Human Resources Management
Amin Police University
Specialist: Management
ویراستار انگلیسی
دکتر سروش بهربر
دکتر سروش بهربر
استادیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
Soroush Bahrbar
Assistant Professor
Amin Police University
مدیر اجرایی
دکتر میلاد آقایی

دانشگاه علوم انتظامی امین
Milad Aghaee

Amin Police University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۴