درباره نشریه
ISSN:
2476-7565
eISSN:
2538-3361
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی
مدیر مسئول:
دکتر مجتبی الهی خراسانی
سردبیر:
دکتر حسین ناصری مقدم
مدیرداخلی:
دکتر سید مصطفی اختراعی
تلفن:
051-32213325
دورنگار:
051-32213325
سایت اختصاصی:
jostar-fiqh.maalem.ir
نشانی:
مشهد، حد فاصل چهار راه خسروی و کوچه مخابرات ، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضویی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/23
مدیر مسئول
دکتر مجتبی الهی خراسانی

رشته تخصصی: فقه و اصول
Mojtaba Elahi Khorasani

Specialist: Jurisprudence and principles
سردبیر
دکتر حسین ناصری مقدم
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Hossein Naseri Moghaddam
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
اعضای تحریریه
دکتر مجتبی الهی خراسانی

رشته تخصصی: فقه و اصول
Mojtaba Elahi Khorasani

Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر محمدحسن حائری یزدی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Mohammad Hassan Haeri Yazdi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Law and Jurisprudence
دکتر سید عباس صالحی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و اصول فقه
Seyyed Abbas Salehi
Assistant Professor Islamic Culture Science and Culture
Specialist: Philosophy and jurisprudence
دکتر سعید ضیایی فر

رشته تخصصی: فقه و اصول
Saeeid Ziyaee far

Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر ابوالقاسم علیدوست
دانشیار
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Aboolghasem Alidost
Associate Professor
Research Institute for Islamic Culture and Thought
Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر احمد مبلغی
دانشیار
دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Ahmad Moballeghi
Associate Professor
University of Islamic Denominations
Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر مهدی مهریزی
دانشیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mahdi Mehrizi
Associate Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
دکتر حسین ناصری مقدم
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Hossein Naseri Moghaddam
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
ویراستارفارسی
عبدالله غلامی

ویراستار انگلیسی
ابراهیم داوودی شریف آباد

Ebrahim Davoodi Sharif Abad

مدیرداخلی
دکتر سید مصطفی اختراعی
دبیر تحریریه فصلنامه
رشته تخصصی: قه و حقوق اسلامی
Seyyed Mostafa Ekhteraee Tousi
Editorial Board Quarterly
Specialist: Qeh and Islamic law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۳