درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
مدیر مسئول:
دکتر مسعود شفیعی
سردبیر:
دکتر محمدشهرام معین
مدیرداخلی:
دکتر محمدشهرام معین
تلفن:
021-66485856
سایت اختصاصی:
jour.aicti.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/14
مدیر مسئول
دکتر مسعود شفیعی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل
Masoud Shafiei
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Control
سردبیر
دکتر محمدشهرام معین
دانشیار
Mohammad Shahram Moin
Associate Professor
اعضای تحریریه
دکتر حسین نظام آبادی پور
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: هوش محاسباتی، الگوریتم های تکاملی، بازشناسی الگو
Hossein Nezam Abadi Pour
Professor Department of Electrical Engineering
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Computational Intelligence, Evolutionary algorithms, pattern recognition
دکتر رمضانعلی صادق زاده
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق مخابرات
Ramezan Ali Sadegh Zadeh
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications, Electrical engineering telecommunications
دکتر حسن رشیدی

دانشگاه علامه طباطبائی
Hassan Rashidi

Allameh Tabataba'i University
دکتر علیرضا بهراد

میرمحسن پدرام

دکتر فاطمه ثقفی
دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
Fatemeh Saghafi
Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of management, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Industrial Enginering, telecommunication Emgineering, Management
دکتر میرهادی سیدعربی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
Mir Hadi Seyyed Arabi
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر
محمدحسام تدین
محمدحسام تدین
دانشیار
Mohammadhesam Tadayoun
Associate Professor ICT Research Institute
دکتر محمد تشنه لب
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mohammad Teshneh Lab
Professor Department of Electrical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر محمدشهرام معین
دانشیار
Mohammad Shahram Moin
Associate Professor
دکتر سید احمدرضا شرافت
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پردازش سیگنال پیشرفته شبکه های ارتباطی
Seyyed Ahmad Reza Sherafat
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Advanced Signal Processing; Communication Networks
دکتر محمدرضا عارف
استاد تمام مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Full Professor, Electrical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
دکتر رضا فرجی دانا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات
Reza Faraji Dana
Professor
University of Tehran
Specialist: Electrical engineering telecommunications
دکتر احمد معتمدی
دکتر احمد معتمدی

مدیرداخلی
دکتر محمدشهرام معین
دانشیار
Mohammad Shahram Moin
Associate Professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۵