درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
مدیر مسئول:
دکتر مسعود شفیعی
مدیر اجرایی:
دکتر هومان تحیری
تلفن:
021-66485856
سایت اختصاصی:
jour.aicti.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/12
مدیر مسئول
دکتر مسعود شفیعی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل
Masoud Shafiei
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Control
اعضای تحریریه
دکتر فرخ حجت کاشانی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مخابرات
Farrokh Hojjat Kashani
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر سید احمدرضا شرافت
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پردازش سیگنال پیشرفته شبکه های ارتباطی
Seyyed Ahmad Reza Sherafat
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Advanced Signal Processing; Communication Networks
دکتر مسعود شفیعی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل
Masoud Shafiei
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Control
دکتر محمدرضا عارف
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
دکتر کریم فائز
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
Karim Faez
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Computer Science
دکتر رضا فرجی دانا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات
Reza Faraji Dana
Professor
University of Tehran
Specialist: Electrical engineering telecommunications
دکتر کمال محامدپور
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق-مخابرات سیستم
kamal Mahamedpour
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications, Electrical Engineering-Telecommunication System
دکتر فرخ مروستی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
Farrokh Marvasti
Professor
Sharif University of Technology
دکتر سید احمد معتمدی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: الکترونیک
Seyyed Ahmad Motamedi
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Electronic
دکتر روزبه معینی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Rooz Beh Moeini
Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر کاظم اکبری
دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Kazem Akbari
Associate Professor Faculty of Computer Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر کامبیز بدیع
دانشیار مرکز تحقیقات مخابرات ایران
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی
KambizKambiz Badie
Associate Professor of Telecommunication Research Center of Iran
Specialist: Computer Engineering, Artificial Intelligence
دکتر علی اکبر جلالی
دانشیار دانشکده برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات، برق-کنترل
Ali Akbar Jalali
Associate Professor Electrical Faculty
Iran University of Science and Technology
Specialist: IT, Power control
دکتر حمیدرضا ربیعی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Hamid Reza Rabiei
Associate Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Artificial Intelligence and Machine Learning
مدیر اجرایی
دکتر هومان تحیری
استادیار
دانشگاه شیراز
Hooman tahayyori
Assistant Professor
University of Shirazu
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۹