درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
مدیر مسئول:
دکتر مسعود شفیعی
مدیر اجرایی:
دکتر هومان تحیری
تلفن:
021-66485856
سایت اختصاصی:
www.iranaict.ir/journal
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/12
مدیر مسئول
مسعود شفیعی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل
Masoud Shafiei
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Control
مدیر اجرایی
دکتر هومان تحیری
هومان تحیری
استادیار دانشگاه شیراز
Hooman tahayyori
Assistant Professor, University of Shirazu
هیات تحریریه
فرخ حجت کاشانی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مخابرات
Farrokh Hojjat Kashani
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Telecommunications
سیداحمدرضا شرافت
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پردازش سیگنال پیشرفته شبکه های ارتباطی
Seyyed Ahmad Reza Sherafat
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Advanced Signal Processing; Communication Networks
مسعود شفیعی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل
Masoud Shafiei
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Control
محمدرضا عارف
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
دکتر کریم فائز
کریم فائز
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
Karim Faez
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Computer Science
رضا فرجی دانا
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات
Reza Faraji Dana
Professor, University of Tehran
Specialist: Electrical engineering telecommunications
کمال محامدپور
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق-مخابرات سیستم
kamal Mahamedpour
Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications, Electrical Engineering-Telecommunication System
دکتر فرخ مروستی
فرخ مروستی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
Farrokh Marvasti
Professor, Sharif University of Technology
دکتر سیداحمد معتمدی
سیداحمد معتمدی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyyed Ahmad Motamedi
Professor, Amirkabir University of Technology
دکتر روزبه معینی
روزبه معینی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Rooz Beh Moeini
Professor, Amirkabir University of Technology
دکتر کاظم اکبری
کاظم اکبری
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Kazem Akbari
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
کامبیز بدیع
دانشیار مرکز تحقیقات مخابرات ایران
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی
KambizKambiz Badie
Associate Professor of Telecommunication Research Center of Iran,
Specialist: Computer Engineering, Artificial Intelligence
علی اکبر جلالی
دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات، برق-کنترل
Ali Akbar Jalali
Associate Professor, Electrical Faculty, Iran University of Science and Technology
Specialist: IT, Power control
دکتر حمیدرضا ربیعی
حمیدرضا ربیعی
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
Hamid Reza Rabiei
Associate Professor, Sharif University of Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۹۱