درباره نشریه
ISSN:
2322-231X
eISSN:
2588-4980
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1390
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی زرگرشوشتری
سردبیر:
دکتر ایرج کاظمی نژاد
کارشناس:
شیرین شینی کرم
تلفن:
061-33331044
دورنگار:
061-33331044
سایت اختصاصی:
jrmbs.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه فیزیک، دفتر مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای ، کدپستی: 6135743135
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/17
مدیر مسئول
دکتر مرتضی زرگرشوشتری
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیک
Morteza ZArgar Shooshtari
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Physics
سردبیر
دکتر ایرج کاظمی نژاد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیک
Iraj Kazemi Nezhad
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Physics
اعضای تحریریه
دکتر عزت الله ارضی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیک
Ezatollah Arzi
Professor
University of Tehran
Specialist: Physics
دکتر مجتبی جعفرپور
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیک
Mojtaba Jafar Pour
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Physics
دکتر مرتضی زرگرشوشتری
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیک
Morteza ZArgar Shooshtari
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Physics
دکتر محسن سربیشه یی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیک
Mohsen Sar Bishei
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Physics
دکتر منصور فربد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزی
Mansoor Far Bod
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Physics
دکتر ایرج کاظمی نژاد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیک
Iraj Kazemi Nezhad
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Physics
دکتر محمود مرادی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیک
Mahmoud Moradi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Physics
دکتر رستم مرادیان
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: فیزیک
Rostam Moradian
Professor
Razi University
Specialist: Physics
دکتر غلامرضا نبیونی
استاد
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: فیزیک
Ghaolam Reza Nabiyouni
Professor
University of Arak
Specialist: Physics
دکتر حمیدرضا مشفق
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیک
Hamid Reza Moshfegh
Professor
University of Tehran
Specialist: Physics
دکتر مهرداد دادستانی
استاد
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: فیزیک
Mehrdad Dad Setani
Professor
University of Lorestan
Specialist: Physics
ویراستار انگلیسی
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۱