درباره نشریه
ISSN:
2322-231X
eISSN:
2588-4980
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1390
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی زرگرشوشتری
سردبیر:
دکتر ایرج کاظمی نژاد
ویراستار انگلیسی:
دکتر علیرضا جلیلی فر
کارشناس:
شیرین شینی کرم
تلفن:
061-33331044
دورنگار:
061-33331044
سایت اختصاصی:
jrmbs.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه فیزیک، دفتر مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای ، کدپستی: 6135743135
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/13
مدیر مسئول
دکتر مرتضی زرگرشوشتری
استاد تمام علوم مولکولی- فیزیک- علوم
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیک
Morteza Zargar Shoushtari
Full Professor, Physics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Physics
سردبیر
دکتر ایرج کاظمی نژاد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیک
Iraj Kazemi Nezhad
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Physics
اعضای تحریریه
داود افشار

سید ابراهیم موسوی قهفرخی
دانشیار فیزیک
دانشگاه شهید چمران اهواز
Seyed Ebrahim Mousavi Ghahfarokhi
Associate Professor, Physics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر اصغر عسگری
استاد
دانشگاه تبریز
Asghar Asgari
Professor
University of Tabriz
Tomaz Catunda

Luciano Mescia

محمد صبائیان

دکتر مجتبی جعفرپور
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیک
Mojtaba Jafar Pour
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Physics
دکتر منصور فربد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزی
Mansoor Far Bod
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Physics
دکتر محمود مرادی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیک
Mahmoud Moradi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Physics
دکتر رستم مرادیان
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: فیزیک
Rostam Moradian
Professor
Razi University
Specialist: Physics
دکتر غلامرضا نبیونی
استاد تمام فیزیک
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: فیزیک
Ghaolam Reza Nabiyouni
Full Professor, Physics
دانشگاه اراک
Specialist: Physics
دکتر حمیدرضا مشفق
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیک
Hamid Reza Moshfegh
Professor
University of Tehran
Specialist: Physics
دکتر مهرداد دادستانی
استاد
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: فیزیک
Mehrdad Dad Setani
Professor
University of Lorestan
Specialist: Physics
ویراستار انگلیسی
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۹